Birger Frank Nielsens bibliografi H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 (1942) er standard-bibliografien angående H.C. Andersens egne værkers udgivelse i digterens levetid. Alle danske Andersen-udgivelser, Birger Frank Nielsen har haft kendskab til, er nummereret og beskrevet i kronologisk rækkefølge, år for år.

Udover perioden 1822-1875 er medtaget de vigtigste værker, der ikke blev trykt i Andersens levetid, helt frem til 1942.

Der er anvendt kronologisk nummerorden. Kun førsteudgivelser af en tekst har eget nummer, hvorimod genudgivelser henviser til førstetrykkets nummer.

Foruden bøger er medtaget tekster, der første gang blev trykt i aviser, tidsskrifter, kalendere o.lign. samt lejlighedstryk.

Som overskrift for udgivelserne gengives ikke kun den litterære titel, men titelbladene, hvor linieskift er gengivet som skråstreger.

Førstetryk af bidrag til aviser, tidsskrifter og lignende er noteret, men ikke senere optryk.