HCA-litteratur p� svensk*

Vis fra d. 19. �rhundrede | Vis fra d. 20. �rhundrede | Vis fra d. 21. �rhundrede

* Vi g�r opm�rksom p�, at dette ikke n�dvendigvis repr�senterer al H.C. Andersen-litteratur p� svensk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

347 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen p� svensk

Scandinavisk Nytaarsgave for Aaret 1828.

Udgivet og forlagt af Jacob Behrend. København 1828. - 227 s. indb. Heri "Sjælen af H- - ." (Væsen, du som mig opliver), s. 64-66; "Poetisk Spiseseddel af H --." (En Suppe kogt paa de homeriske Helte), s. 115-116; "Det döende Barnet", öfversat från det Danska af Ludolph Schley, s. 119.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-167, 1971/672)

Det döende Barnet

Götheborgs Dagblad.I anledning af Oehlenschlägers besøg i Göteborg står i Götheborgs Dagblad en ny oversættelse af HCAs "Det døende Barn", men fejlagtigt tillagt Oehlenschläger! Overskriften er: "Det döende Barnet, efter Oehlenschläger".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. august 1833
Bibliografi-ID: 12052 – l�s mere

Spelmannen från Svendborg.

Hierta, Lars: "Spelmannen från Svendborg". Stockholm, 1838. 189 + 221 s. Anm: Aftonbladet Stockholm 24. dec. 1838. Kjøbenhavnsposten 9.1.1839: "Kun en Spillemand" anmeldes i "Aftonbladet".

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-Sv-1, 1971/680, 1985/82)

Lekkamraten. Vald Samling av Sagoroch Berättelser för Barn.utgifven af J.W. L. (=J.W.Liffman). Förste Häftet.

Uppsala, Leffler och Sebell 1838. Indeholder 5 eventyr af HCA. Anm.: Från trycket nyss utkommet, à 1 Rdr Banko i Caron et Lundquist's Bok- och musikhandel (Regeringsgatan Nr. 4: Lekkamraten Vald Samling af Sagor och Berättelser för Barn. Innehåll: Tumme Lisa, Rikepelle och Fattigpelle, Reskamraten, Hans och Greta, Fogelboet, Lilla Idas Blommor, Elddonet, Rübezahl, Den Fattige och den Rike. Aftonbladet, Stokholm 22.12.1838.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/669)

Anmeldelse af »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.«

Anmeldelsen af Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet. angår de to første hæfter af Eventyr, fortalte for Børn. Bragt 20. december 1838 i Aftonbladet, på det tidspunkt Sveriges største avis.
Udgivet 20. december 1838
Bibliografi-ID: 9674 – l�s mere

Anmeldelse af »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.«

Anmeldelsen af Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet. angår de to første hæfter af Eventyr, fortalte for Børn. Bragt 20. december 1838 i Dagligt Allehanda.
Udgivet 20. december 1838
Bibliografi-ID: 9675 – l�s mere

Improvisatören.

Nybom, Johan: "Improvisatören" (anm. af 'Improvisatoren'). Eos. Upsala 22. mar. 1839.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Spelmannen från Svendborg.

Nybom, Johan: "Spelmannen från Svendborg. Roman af H. C. Andersen." (anm. af 'Kun en Spillemand'. Eos. Upsala 17. aug. 1839.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

Udgivet 17. august 1839
Bibliografi-ID: 12021 – l�s mere

O,T.

Förlag: N.H. Thomson, Stockholm 1840. 450 + 312 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH XX-sv-4)

»Jeg er en Skandinav«. (Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver).

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1840, 113-115. (Udkom Januar). (Saml. Skr. XII, 195). - Gengivet som: "Jeg er en Scandinav" i Fædrelandet, 26.1.1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/321, 1958/31, 1971/712)

Aarets Børn. (Tolv Sønner Aaret har; pas paa).

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1840, 156-157. Saml. Skr. XII, 34).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/31, 1971/712)

Korrespondens-Artikel. H.C. Andersens besøg i Lund.

Malmö nya Allehanda no. 33. den 25. April 1840. Uddrag heraf i Dagen 30.4.1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Det döende Barnet.

Portefeuillen 1840, 1. bd. p. 120: I anledning af HCAs besøg i Malmö og Lund er HCAs "Det døende Barn" genoptrykt - denne gang med HCA som forfatter.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/398)

Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner.

Indledningen (tidligere trykt i 1. Oplag 1839, se Nr. 360) p. 77
394. Een og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 27). p. 79
To og tyvende Aften (se Nr. 370). p. 82
395. Tre og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 29). p. 84
Fire og tyvende Aften (se Nr. 366). p. 85
Fem og tyvende Aften (se Nr. 371). p. 88
396. Sex og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 33). p. 90
Syv og tyvende Aften (se Nr. 372). p. 91
397. Otte og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 35). p. 94
398. Ni og tyvende Aften (Saml. Skr. VI, 35). p. 96
399. Tredivte Aften (Saml. Skr. VI, 36). p. 98

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1841. 2. Årgången, 73-98. (Udkom December 1840).
[24. aften om Thorvaldsen, se brev: Brev]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/29, 1971/711, 1952/29)

Lekkamraten för 1841.

Vald Samling av Sagor och Berättelser för Barn. Utgiven av J.W. L. (J.W. Liffman). Stockholm 1840. (Indeholder 7 eventyr).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/678)

Mulattorna

romantiskt skåd. på vers 5 a. af H. C. Anndersen [Mulatten), fritt öfr. af E. W. Djurström: O. 22 mars 1841 — 7 apr. 1842 . Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863, med flera anteckningar

I Oehlenschlægers Album. (Paa Nordens Himmel i Stjernernes Flok).

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1842. 3. Årgången, 116. (Januar). (Saml. Skr. XII, 252 - Nr. I af Stambogsblade).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/710)

[originalmanus på KB:]
Paa Nordens Himmel i Stjernernes Flok
Tycho Brahe har skrevet sit Minde,
Og Thorvaldsen hug udi Fjeldets Blok
Sit Navn, det vil aldrig forsvinde,
Du sang af dit hjerte og Norden har hørt
Ved dig sine største Bedrifter,
Dybt Hjertets Sange har Hjerterne rørt,
Din Storhed ei Tiden henvifter.
I Hjerterne, veed jeg, staar ogsaa Een,
En yngre Slægt høit jubler for sandt.
Tre Riger i Norden din Lyre forbandt,
De kjendte hinanden, og Hadet forsvandt!
H.C. Andersen

Andersen: Nya Sagor från Danskan

av Vilhelmina (W. Stålberg 1803-72). Alb. Bonniers Förlag. Stockholm 1844. [Første sv. oversættelse af Den grimme Ælling]

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-Sv-1, 1971/673)

H.C. Andersen: Engelen.

s. 67-71 i: Gustaf Nieritz: Julmorgon eller Plommonmännerna. Oversatt. Norrköping 1844.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/676)

Andersen, H.C.: Sagor.

Ny Samling. öfversättning. Med 3 teckningar, (av Erik Bøgh). Götheborg 1845.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/668)

Nordljuset.

Nordljuset. En månadsskrift af Dr O.P. Sturzenbecker (febr.) 1847. Göteborg, D. F. Bonnier. Heri pp. 45-66: Andersens "Lefnads-Äfventyr". Senere optrykt i Åström, Harald, H. C. Andersens genombrott i Sverige.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

»Midsommar-Resan«. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet

"Midsommar-Resan. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet" blev først trykt i tysk oversættelse i Nordischer Telegraph, Nr. 22, 2. marts 1849, s. 273, fortæller Birger Frank Nielsen i Digterens danske Værker 1822-1875 (1942), nr. 742, s. 241.

Skrifter af Johan Jakob Nervander, utgifna till minne för Landsmän.

Helsingfors, Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri, 1850. Heri s. 117-23: Rese-Anteckningar. 1833. Köpenhamn. [bl.a. besøg hos H.C. Ørsted og Oehlenschläger]. Specifikt den 20 februar 1833, s. 122 om HCA.
Den märkligaste figur i sällskapet ägdes i sitt slag otvifvelaktigt dock af poeten Andersen. Man taler om menneisor, hvilka hafva djurhamn; men aldrig har jag maken sett. Han hade till krop, ben, gång, ögon och hela ansigtet den fullkomligaste likhet med - en trana. Då jag såg honom, undrade jag, hvar jag hade sett någotbeslägtadt förr i min lefnad. Jag trodde först, att det varit någon menniska; men på en gång uppgick får mig ett ljus - det hade varit en trana. Det var så gifvet. Det enda skiljaktiga var, att tranan, oaktadt den vacklande gången, ändock har hållning på sjelfva kroppen; men den, som säger det om den hederlige Andersen, - ja den vill jag se i synen. Den långa, magra, smala figuren tycktes ej allenast gå af för hvart steg den tog, utan jag är fullt öfvertygad, at den efter ett eller annat års vinkande i sjelfa verket en vacker dag knäcks och går af. Det var verkligen plågsamt att se hans vandrande på golfvet. Vid hvart steg trodde jag, at han skulle ramla. För övrigt är han en snillrik och talentfull man. Kanske vi komma att göra sällskap med hvarandra mot södern; ty han har hopp om understöd till en sådan resa, ehuruväl Regeringen egentligen icke à l'ordinaire består ett sådant åt mer "än skald i sender", och en Hertz nuförtiden njuter det.
- Omtalt i: Dagens Nyheder, 11.3.1955 og Husmandshjem 29.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

I Sverige

ANDERSEN, H.C. I Sverige. Öfversättning från Danskan af Förf. till Sjöjungfruns Sagor. [Wilhelm Bäckmann]. Stockholm: Alb. Bonniers förlag 1851. (6)+163 sider.
Den svenske version af I Sverrig (BFN 591). Med nyskrevet dansk forord til den svenske udgave af H.C. Andersen:
Med den svenske Udgave
Jeg holder ikke af at danske Böger oversättes paa svensk, ikke heller at svenske föres over i vort Sprog, vi Naboer kunne og skulle läse hinanden i Originalen; men det viser sig at dette endnu ikke gaaer, at Oversättelser ere nödvendige for Mange. Jeg haaber dog at Oversättelsen af denne min Bog er kommen i Händer, som vil omfatte den med Omhu og Kjärlighed.
Det er en Sommer-Bouquet af Phantasier og Billeder fra det kjære svenske Land, jeg her bringer; mit Hjerte gjemmer endnu flere; Billeder af ædle Venner, Billeder fra det lykkelige Huusliv, hvor jeg fölte mig som hjemme, Hæders- og Glædes-Erindringer, men de höre til mit »Livs Eventyr« og skulle der engang blive fortalte.
Gid nu at de Billeder, Stemninger og Tanker, jeg her har bragt fra Reisen i Nabolandet, maa blive modtagne med det Hjertelag, hvormed de ere givne, og at de, hjemme og ude, maa end mere vække Opmærksomheden for Sverrigs maleriske Skjönhed og Eiendommelighed, for alt det gode der.
Hjertelig Tak og Kjærlig Hilsen til alle Venner i Sverrig!
Kjöbenhavn i Mai 1851
H.C. Andersen
***
[håndskrift, mikrofilmscan 48, 25]
Med den svenske Udgave
Da endnu Oversættelser fra Svensk til Dansk og ligeledes fra Dansk til Svensk ere nødvendige for Mange, saa er jeg glad ved at vide denne min Bog i en driftig Boghandlers Hænder og ny Oversættelse givet til den unge Forfatter af "Sjøjungfruens Sagor" den vil af ham blive omfattet med Omhu og Kjærlighed. –
Det er en Sommer-Bouquet af Phantasier og Billeder fra det kjære svenske Land, jeg her bringer; mit Hjerte gemmer endnu flere; Billeder /af ædle Venner; Billeder fra det lykkelige Huusliv, hvor jeg følte mig som hjemme; Hæders- og Glædes-Erindringer, de høre til mit "Livs Eventyr" og skulle der engang blive fortalte.
– Gid nu at de Billeder, Stemninger og Tanker, jeg har bragt fra Reisen i det kjære Naboland, maa blive modtagne med det Hjertelag hvormed de ere givne og at de, hjemme og ude, maa end mere vække Opmærksomheden for Sverrigs maleriske Skjønhed og Eiendommelighed, for alt det Gode der.
Hjertelig Tak og kjærlig Hilsen til alle Venner i Sverrig.
H.C. Andersen.
Kjøbenhavn i Mai 1851.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/37)

Sagan först och sist.

Av HT:s utsände medarbetare Bengt Schöier [om festlighederne i Odense ved rådhusindvielse, Liisbergs skulptur m.v. i Odense. Göteborgs-Posten, 4.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen. Historier.

med ill. efter håndtegninger af V. Pedersen, skårne i træ af ed. Kretzschmar. J.J. Flodin. Stockholm 1856. 201 s.[Oversættelse af Historier 1855, med tilleggar av 4 ill, som ike er med i dansk udg.]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/671, XVIII-Sv-4)

Andersen.

Widar [August Blanche]: biografisk artikel i: Ny Illustrerad Tidning, Stockholm juni 1857.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

At väre eller ikke väre; Roman i tre Dele af C. H. Andersen.

Samtiden. Skildringar från verldstheatern. Stockholm 1858. "... romanens stämning är derjemte barnsligt naiv, glad och enkel, så att förf.s natur ej heller här förnekar sig. ... Det är mere en bekännelseskrift i biografisk form än en egentlig roman. ...

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Barnet i Graven.

Trykt i Nya Nordiska Dikter och Skildringar af finska, danska, norska och svenska Författare. Stockholm, 1859, 139-145. Axel Kullberg Forlag. ( Udkom December). (Saml. Skr. XIV, 271).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/35, 2000/415, 2000/58)

Sagoförfattaren Andersen

Svenska familj-journalen, 8, 1869, pp. 197-99.

Historien om en Moder i femten Sprog.

Historien om en Moder i femten Sprog. [polyglot] Udgiven af JEAN PIO og VILH. THOMSEN. C. A. Reitzel, København; Williams & Norgate, London; Brockhaus Sortiment, Leipzig.
Til Digteren Hans Christian Andersen paa hans 70 Aars Fødselsdag den 2den April 1875. - Også med engelsk titelblad. - Bibliographical Notes, pp. 95-98. - Anm.: Berthold Auerbach, Die Gegenwart VII (nr. 1-26), pp. 278-79; E. Sievers, Jenauer Literaturzeitung II, pp. 437-38. - Berthold Auerbachs anm. findes oversat i Nær og Fjern, 4, 1874-75, nr. 149, pp. 13-14. SJM Pg 1.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/208, XVIII-A-1 samt tysk og dansk anmeldelse)

Hans Christian Andersen / Historien om en Moder / i Femten Sprog / udgiven af / Jean Pio og Vilh. Thomsen / - / London Kjøbenhavn Leipzig / Vllliams & Norgate C. A. Reitzel F. A. Brockhaus Sortiment / 1875 / Trykt hos Bianco Luno.

Dansk Titelblad.

Hans Christian Andersen / The story of a mother / in fifteen languages / edited by / Jean Pio and Vilh. Thomsen / - / London Copenhagen Leipzig / Williams & Norgate C. A. Reitzel F. A. Brockhaus sortiment / 1875 / Printed by Bianco Luno.

Engelsk Titelblad - Tilegnelse: Til Digteren Hans Christian Andersen paa hans 70 Aars Fødselsdag den 2den April 1875. Indholdsfortegnelse. - Tekst: 98 Sider. - 4to. - Pris Kr. 3.00. (Udkom 2. 4. 1875).

Indhold.

I. Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 1
II. Historien om en Moder paa Svensk p. 7
III. samme paa Islandsk p. 13
IV. Tysk p. 19
V. Plattysk p. 26
VI. Hollandsk p. 32
VII. Engelsk p. 38
VIII. Fransk p. 44
IX. Spansk p. 50
X. Nygræsk p. 58
XI. Russisk p. 65
XII. Polsk p. 72
XIII. Bøhmisk p. 78
XIV. Ungarsk p. 83
XV. Finsk p. 89
Bibliographical notes p. 95
Overskudet ved Salget af Bogen var bestemt som Gave til det efter Digteren opkaldte Børnehjem.

Anm.: Fædrelandet 12. 4. 1875, Nr. 83. - Jenaer Literaturzeitung, 2. Jahrgang, Nr. 24, 11. 6. 1875, 437-438 af E. Sievers - Nær og Fjern, Nr. 144, 4. 4. 1875. - Nr. 149, 9. 5. 1875: Berthold Auerbach om H. C. Andersen. - The Athenaeum, Nr. 2493, 7. 8. 1875, 181. Sp. 2.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-772)

Andersen sagoberättare för barn eller för hvilka?

ESTLANDER, C. G., Andersen sagoberättare för barn eller för hvilka? Finsk Tidskrift III (jul.-dec.), pp. 385-403.
Anm. af bl.a. K. J. Backmans svenske oversættelse, Sagor och berättelser (1877). - [..] en lige saa bornert som ondskabsfuld Artikel (H. Topsøe-Jensen, Berlingske Aftenavis 2. jul. 1948). - Optrykt med udeladelse af indledningen, ca. 1 1 / 2 p., i Ny illustreret Tidende V 1878, pp. 6, 11-13, 19-22, 27-28, 30 (Andersen som Æventyrfortæller for Barnet eller for hvem?), - samt derefter i Nær og Fjern "H.C. Andersen og Børnene" VII 1877-78, nr. 291, pp. 7-9, og nr. 292, pp. 12-14 (H. C. Andersen og Børnene); den usignerede anm. af Breve fra H. C. Andersen, smst., nr. 307, pp. 10-12, former sig som en kommentar til CGE's artikel. - Optrykt in extenso 1905 (nr. 197 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH da: 2000/390)

Ur Esaias Tegnérs papper. Urval af samtidas bref till Esaias Tegnér.

Ur Esaias Tegnérs papper. Urval af samtidas bref till Esaias Tegnér. F.& G. Beijer, Stockholm.
Heri pp. 341-43 et brev af 15. okt. 1832 fra HCA til ET, - hvis svar, af 31. dec. 1832, er medtaget i nr. 26 ovf. (p. 556).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. oktober 1882
Bibliografi-ID: 1356 – l�s mere

Une mère. Conte de Hans Christian Andersen en vingt-deux langues.

Une mère. Conte de Hans Christian Andersen en vingt-deux langues. [Historien om en Moder på 22 sprog. Polyglot] Edité par P. EM. HANSEN. S. M. Nicolaieff, S.-Petersbourg. VIII, 144 pp.
Også med russisk titelblad. - SJM Pg 2. I: Danois
II: Russe: Traduit: P. Hansen.
III: Petit-russien. Traduit D.l. Mordovtzev.
IV: Polonais. Traduit: F. H. Levestam.
V: Tchèque. B. Peska a I M. Boleslavsky.
VI: Slovaque. Traduit: A. Sytniansky.
VII: Serbe
VIII: Islandais. Traduit: Páll Sveinsson.
IX: Suédois. Traduit: Karl Johan Backman.
X: Allemand. Traduit: ?
XI: Bas-allemand. Traduit: Dr. Struwe.
XII: Hollandais. Traduit: C. de Iong.
XIII: Anglais. Traduit: Oscar Sommer.
XIV: Francais. Traduit: Victor Molard.
XV: Espagnol. Traduit: J. Roca y Roca.
XVI: Italien. Traduit: Virgile Narducci.
XVII: Néo-grec. Traduit: Jean Pio.
XVIII: Arménien. Traduit: Siméon Goulamiriantz.
XIX: Finnois. Traduit: Julius Krohn.
XX: Madjar [Ungarsk] Traduit: Czanyuga József.
XXI: Tatare. Traduit: Ataoul Bajazitov.
XXII Hebreux. Traduit: Buki-Ben-Iogli (pseudonyme).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/2149)

En spansk saga och en dansk

SCHÜCK, HENRIK, En spansk saga och en dansk. I hans: Ur gamla papper. Populära kulturhistoriska uppsatser. Andra serien. Hugo Geber, Stockholm. Pp. 114-21.
Om Keiserens nye Klæder og Juan Manuels fortælling (i El conde Lucanor). - Oprindelig offentliggjort i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 26. mar. 1887.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Kristian Andersen i Dalarne.

Minnesblad från Dalarne. Sthlm. 1897, p. 36: Et Bref. Skalden Professor Atterbom i Upsala. Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sagoskalden Hans Christian Andersen.

LINDGREN, HELLEN, Sagoskalden Hans Christian Andersen. Albert Bonnier, Stockholm. 23 pp. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, 86.)
2. opl., 1907 (27 pp.). - Optrykt 1907 (nr. 282 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Till 100-årsdagen 2. april 1905

KALÉN, GOTTFRIED, Hans Christian Andersen. Till 100-årsdagen 2. april 1905. Idun. Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet XVIII, pp. 157-58.
Optrykt i nr. 367 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Tommelise.

H.C. Andersen: Tommelise. Illustreret af Elsa Beskow. (udkom på dansk i 1909). udkom på svensk i 1908. - Anm.: Nina Weibull, Dagens Nyheter, 11.12.1979.

(Bibliografisk kilde: HCAH da: 1971/250, sv.: 1980/1389)

Den danske sagoskalden H. C. Andersen skildrad för barn och ungdom.

HOLMSTRÖM, MARIA, Den danske sagoskalden H. C. Andersen skildrad för barn och ungdom. Sveriges Vår, Uppsala. 54 pp. (Biblioteket Sveriges Vår, II.)

(Bibliografisk kilde: HCAH II-25)

H. C. Andersen

LILLJEBJöRN, E. G., H. C. Andersen. I hans: Små litteraturbilder. Adolf Johnson & Co., Stockholm. Pp. 76-88.
Dateret K. F. U. M. 17. 2. 10; formentlig et foredrag.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Jenny Lind som konstnärinna och människa.

Holmström, Maria, Jenny Lind som konstnärinna och människa. Åhlén & Åkerlund, Göteborg 1913. – Heri adskilligt om HCA, se især p. 78-83, 88, 98-100-, 165-69 og 190-91; pp. 99-100 aftrykkes et brev af 19.2.1846 til HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Liv och diktning.

HOLMSTRÖM, MARIA, Hans Christian Andersen. Liv och diktning. Åhlén & Åkerlund, Stockholm. 496 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/384)

Förteckning öfver mina böker.

Thore Virgin: Et katalog over hans samling af inkunabler og sjældne bøger. Stockholm 1915. 184 s. Side 4-5 med 3 HCA-dedikationer.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udvalgte Eventyr.

Udvalgte Eventyr. Med inledning och ordlista. Utgivna av JEANNA OTERDAHL. C. W. K. Gleerup, Lund. 75 pp. (Skrifter utgivna av Modersmålslärarnas Förening.)
Indledning pp. 5-10. - 2. opl., 1955 (83 pp.). 3. opl., 1969.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/5 = 2.oplag)

Hans Christian Andersen

KALÉN, GOTTFRIED, Hans Christian Andersen. I hans: Essayer. [Privattryk, Landskrona.] Pp. 5-14.
Optryk af nr. 224 ovf. - Bogen (trykt i 100 eks.) indeholder også, pp. 61-69, et essay om Holger Drachmann.

H. C. Andersen i Berlin

HEINRICHS, ERIK, H. C. Andersen i Berlin. I hans: Kring Östersjön. Bilder och betraktelser från jägarnas färder. Fröléen & Co., Stockholm. Pp. 47-52.
Om skuespilleren Jacob Texels HCA-oplæsninger i Berlin.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Ur Andersens sagor. Målningar och teckningar.

HILLGREN, BROR, Ur Andersens sagor. Målningar och teckningar. Cederquists Grafiska Aktiebolag, Stockholm 15 pp.
Med 11 illustrationer, heraf 7 i farver, - samt pp. 9-15 Några ord till sagobilderna af Oscar Mannström.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1962/29)

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter, LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

En okänd Strindbergsöversättning från H. C. Andersen

BLANCK, ANTON, En okänd Strindbergsöversättning från H. C. Andersen. Samlaren N. F. I, pp. 167-68.
Om Strindbergs medvirken ved fuldførelsen af Karl Johan Backmans eventyroversættelse (SJM S 51) efter KJB's død (1874). - Hertil: Dagens Nyheder, 30.7.1921.

(Bibliografisk kilde: HCAH: artikel og anm.: Dagens Nyheder)

Fredrika Bremers Brev

Fredrika Bremers Brev. Samlade och ufgivna av Klara Johanson och Ellen Kleman. Fire bind, Stockholm 1915-1920. Heri 27 breve fra Frederika Bremer til H.C. Andersen. - Anm.: Carl Behrens, Hver 8 Dag 10. sept. 1920.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-575)

Bref och minnen.

Wennerberg, Gunnar, Bref och minnen, I. Samlade och sammanbundna af Signe Taube. 3. uppl. Hugo Gebeer, Stockholm 1920. Pp. 187-88. (Om HCAs besøg i Upsala, og "H.C. Andersen skrev om Wennerberg i 6. Aften i 'Billedbog uden Billeder'".) 1. og 2. uppl. 1913.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hjärtan som möttes. Jenny Lind, Fredrika Bremer och H.C. Andersen.

Alfred B. Nilson, Vecko-Journalen 20. oktober 1920. Gennemgang af Jenny Lind og Fredrika Bremers bidrag til HCAs store album.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. oktober 1920
Bibliografi-ID: 12960 – l�s mere

Hans Christian Andersen

GRIP, ELIAS, Hans Christian Andersen. I hans: Sin egen lyckas smed. Kortfattade livsbilder. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm. Pp. 54-70.
[Smst. pp. 115-31 et essay om C. F. Tietgen.]
Se også nr. 395 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Stockholms musikliv.

William Seymer: Om "Per Svinaherde", med scenebilleder, dekoration av Einar Nerman. Ord och Bild, 1921, pp. 385-88.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Svensk sångarhyllning til sagornas Andersen.

Alfred B. Nilson, Vecko-Journalen 9. januar 1921. Gennemgang af de svenske bidrag til HCAs store album.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

En höglitterär minnesbok

Fredrik Vetterlund. Om Carl Wilhelm Böttigers Minnesbok. Heri: to vers af H.C. Andersen: til Böttiger 2. juli 1849 Brev og til Disa Böttiger f. Tegner 22780Idun. Ett blad för literatur och konst. Julnummer, 1922, s. 37-38.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

August Strindberg som berättare. Studier i hans tidigare prosa.

LINDBLAD, GÖRAN, August Strindberg som berättare. Studier i hans tidigare prosa. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. Pp. 37-67.
dvs.: Kapitlet Från Fjärdingen och Svartbäcken, der voterer for en betragtelig HCA-indflydelse i dette Strindberg-værk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Den danske sagodiktaren i Sverige och bland svenskar.

HEIMER, ASTRI, Den danske sagodiktaren i Sverige och bland svenskar. C. W. K. Gleerup, Lund. 205 pp., 5 pl.
Anm.: Anton Blanck, H. C. Andersen i Sala, Göteborgs Handels och Sjöfarts-Tidning 7. jan. 1926; Edv. Lehmann, Dagens Nyheder 20.1.1926; Fredrik Wulff, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 24. nov. Johannes Hallbäck, Højskolebladet, 3.5.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-45)

När H. C. Andersen var korrespondent till Malmö Allehanda

NILSON, ALFRED B., När H. C. Andersen var korrespondent till Malmö Allehanda. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 26. jul.
En axplockning ur skaldens brevväxling med Bernhard Cronholm [..]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen som turist

CASTRÉN, GUNNAR, H. C. Andersen som turist. Svenska Dagbladet 20. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. august 1925
Bibliografi-ID: 1954 – l�s mere

H. C. Andersen och studentlifvet i Lund på 1840-talet

NILSON, ALFRED B., H. C. Andersen och studentlifvet i Lund på 1840-talet. Edda XXIV, pp. 123-43.
Med 15 breve fra HCA til Bernhard Cronholm (1839-42).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/54)

Andersens sagor

ÖSTERLING, ANDERS, Andersens sagor. I hans: Dagens gärning. Ny samling. 1922-1926. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 7-15.
Oprindelig offentliggjort i Svenska Dagbladet (søndag) 23. mar. 1924. - Påny optrykt 1965 (nr. 2135 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/169)

Sagodiktaren H.C. Andersens Barndomshem.

Karen Frederikke Jensen: En Hyllning och hågkomst i anledning av jubileet. Våra kvinnor, No 17, 1926.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Svenska Teatern

Personne, Niels: Svenska Teatern under Karl Johanstiden 1838-42 med omtale af "Mulatten", pp. 170-71 og 220. Stockholm 1927.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

En sagogrupp hos H.C. Andersen.

Vetterlund, Fredrik, "En sagogrupp hos H.C. Andersen". I hans: Ur portföljen. Randteckningar, brevstudier och analyser. C.E. Freitzes Bokförlag. Stockholm 1927. Pp. 227-36. - Om "Sneedronningen", "Fugl Phønix" og "Paradisets Have". - Smst. Pp. 239-64 "Karl Gjellerup" og pp. 267-81 "Valdemar Vedel".

Den berömde Andersen-tolkaren Jacob Texière

möter som förut nämnts Karlstadspubliken i afton kl 8. Som et aprop till Andersenaftonen har i ett af Hj. Petersson & C:is bokhandelfönster anordnats en utställning av litteratur av och om H.C. Andersen, porträtt m.m. Det är en Andersenbeundrare och samlare av Andersenminnen, bokhandlare A. Åström som exponerar en dela v sin stora, delvis unika samling. Karlstads-Tidningen, 19.2.1927.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. februar 1927
Bibliografi-ID: 15535 – l�s mere

Andersen och Strindberg. Ett litteraturhistoriskt referat

FOGELQVIST, TORSTEN, Andersen och Strindberg. Ett litteraturhistoriskt referat. I hans: Typer och tänkesätt. Litterära utkast. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 288-303.
Oprindelig offentliggjort i Dagens Nyheter 4. og 7. aug. 1925. Desuden i: Vestmanlands läns Tidning, 15. Augusti 1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Ett par nordsvenska varianter till H. C. Andersens 'Lille Claus og store Claus'

BERGFORS, GEORG, Ett par nordsvenska varianter till H. C. Andersens 'Lille Claus og store Claus'. I: Festskrift til Rektor J. Qvigstad 1853 - 4. April - 1928. Tromsø Museum. Pp. 1-7. (Tromsø Museums skrifter, II.)
Med optegnelser af to folkeeventyr (det ene på lappisk), som GB mener äro lika gamla och självständiga som det stoff, varav H. C. Andersen skrev ihop sin saga.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Digteren og Nattergalen. En Kærlighedshistorie.

LEOPOLD, SVEND, Digteren og Nattergalen. En Kærlighedshistorie. Gyldendal, København. 154 pp.
Roman om HCA og Jenny Lind. - Svensk: Jenny Lind och H.C. Andersen. Dagens Nyheter, 15.12.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Minnen om H.C. Andersen.

Brandes, Edvard, "Minnen om H.C. Andersen". Sydsvenska Dagbladet Snällposten 30.6.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sagodiktaren som turist

MÖLLER, ARTUR, Sagodiktaren som turist. Svensk turisttidning IX, pp. 71-72.
Om I Sverrig.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sagoskalden och Malmöcomtessen. En förälskelsehistoria med ett stänk av tragedi och en brevväxling, som hittills aldrig publicerats

NILSON, ALFRED B., Sagoskalden och Malmöcomtessen. En förälskelsehistoria med ett stänk av tragedi och en brevväxling, som hittills aldrig publicerats. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 30. mar.
Om forbindelsen med Mathilde Barck. Med 3 af de u. nr. 709a ovf. nævnte breve.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hos våra grannar.

Den 2 april, 125-årsdagen av den världsberömde danske sagodiktaren H.C. Andersens födelse, kommer att högtidlighållas över hela Danmark, framför allt i hemstaden Odense. Här hemma utgivesi sambandmed jubiléet från Åhlén & Åkerlunds förlag en ny upplaga av Andersens sagor. Ovan H.C. Andersens födelsehus och till h. ett porträtt av författaren. Vecko Journalen, nr. 13, 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Mit Livs Eventyr.

med Tillæg, omfattende Aarene 1855-67 i ny og prisbillig smukt udstyret Udgave. Gyldendalske Boghandel, København 1930. 581 s.- Anm.: Vestkysten, 30.5.1930. Bergens Aftenblad, 25. Apr. 1930; Göteborgs Handelstidning, 27.8.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH I-22, 1954/65)

Sagofursten H.C. Andersen vars 125-årsminnei år högtidlighålles i Danmark.

Harald Thorngren, Svenska Dam, 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Gamle Hans Christian. Till 125-årsminnet av H.C. Andersens födelse.

Bo Bergman: mindedigt. Dagens Nyheter, 30.3.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersens släkt och barndom.

Larsen, Karl, "H.C. Andersens släkt och barndom." Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2.4.1930.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Vida i värleden Sagan gick.

Digt af journalisten Alfred Fjelner til H.C. Andersens fødselsdag 2.4.1930. Sydsvenska Dagbladet.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen - mönster och inspirationskälla. Några iakttagelser

BORELIUS, HILMA, H. C. Andersen - mönster och inspirationskälla. Några iakttagelser. I: Gunnar Aspelin och Elof Åkesson (udg.), Studier tillägnade Efraim Liljeqvist den 24 september 1930, I. Skånska Centraltryckeriet, Lund. Pp. 565-80.
Især om HCA-påvirkning hos J. P. Jacobsen og Selma Lagerlöf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. september 1930
Bibliografi-ID: 2143 – l�s mere

Gudagåvan.

Eva Gren: En verklighetsbild ur H.C. Andersens barndom. Tidevarvet, 14.2.1931.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1)

Udgivet 14. februar 1931
Bibliografi-ID: 18120 – l�s mere

'Lyckans blomma'. En bild ur H.C. Andersens liv.

Eva Gren: En bild ur H.C. Andersens liv. Tidevarvet, 28.3.1931.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-2)

'Det nya århundradets sånggudinna'. H. C. Andersen och den moderna tiden

VETTERLUND, FREDRIK, 'Det nya århundradets sånggudinna'. H. C. Andersen och den moderna tiden. I hans: Romantiskt 1800-tal. Ännu några essayer. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 177-94.

Se også nr. 820 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Skånska Utflykter.

Anders Østerling: Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1934. 232 s. Heft. Heri pp. 218-20: Omtale af H.C. Andersens Hus.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-221)

H. C. Andersen laa paa Knæ for Berømmelsen men det var ikke Lykken.

Oscar Hedberg besøger Mindehallen i Odense og fortæller om det tragiske i H. C. Andersens Liv. Socialdemokraten. 1935. Optrykt samtidig i Svenska Dagbladet,: Ett besök i en skalds odödlighetsvärld.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersens Eventyr 100 år.

E.W.O.: Den 8 maj 1835 utgavs å C.A. Reitzels förlag i Köpenhamn det första av tre häften "Eventyr, fortalte for børn" av H.C. Andersen. Till hundraårsdagen på onsdagen har förlaget utgivet en liten volym ... Svenska Dagabladet, 8. Maj 1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Kulturstævnets Deltagere i H.C. Andersens Hus.

Deltagerne i det dansk-svenske Kulturstævne paa Hindsgavl aflagde i Gaar Besøg i Odense.
En svensk Gæsts smukke Digt om Eventyrdigteren og hans værker. Redaktør Alfred Fjelner, Sydsvenska Dagbladet, tolkede Beundringen for Eventyrdigteren og hans værker i følgende smukke Digt: Vida i världen Sagan gick, Källklar i kynne och klarblå i blick ... Fyens Stiftstidende 30.8.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. august 1935
Bibliografi-ID: 17107 – l�s mere

Den grimme ælling [..]

ÖSTERLING, ANDERS, Den grimme ælling [..]. Svenska Dagbladet (søndag) 8. sep.
Anm. af nr. 835 og 838 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. september 1935
Bibliografi-ID: 2413 – l�s mere

H. C. Andersen

TOKSVIG, SIGNE, H. C. Andersen. Natur och Kultur, Stockholm. 330 pp.
Oversættelse ved Dagny Harrie af nr. 820 ovf. - Anm.: Margit Abenius, BLM 1937, pp. 138-40; Stina Aronson, Östersunds-Posten 21. dec.; CLiB., Vestmanlands Läns Tidning 7. dec.; Anton Blanck, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 17. dec.; E. E-k, Upsala Nya Tidning 20. jan. 1937; Erik Hemlin, Göteborgs Morgonpost 19. nov.; Beth Hennings, Dagens Nyheter 20. nov.; Henry Peter Matthis, Social-Demokraten (Stockholm) 2. jan. 1937; S. Neander-Nilsson, Nya Dagligt Allehanda 4. nov.; W. Nohrborg, Falu-Kuriren 20. feb. 1937; T. S., Lunds Dagblad 21. nov.; Stig Sjöholm, Skola och Samhälle XVIII 1937, pp. 41-43; Hakon Stark, Folklig Kultur II 1937, pp. 70-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hemma hos H.C. Andersen i Odense.

Edvin Malmsjö: Ett besök i den store sagoskaldens födelseshus. Barnens Dag, Ludvika, 1936.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Ivers fån Länna och H.C. Andersen i Torekov.

Ossian Elgström: Kapten Bruse, Sjöman, filosof och konstnär, berättar om de gamle galjonerna. - "Korsfararen" flöt upp vid Falsterborev, men "Sjörövaren" blev upphuggen. Nobel köpte gudinna frön Karlskrona - Napoleon pantad för 800 riksdaler. Av "Skjulets" tvenne i min artikel avbildade galjoner är H.C. Andersen den som är mest utsatt för väderlekens påfrestningar. Färgen på hans svarta frack börjar skifta i grönt, och mande som en skald, utan klarvaken som en "Kar de mumma", ... Dagens Nyheter, 2.8.1936.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen på besök i Uppsala

HERDIN, K. W., Hans Christian Andersen på besök i Uppsala. I Hans: Gammalt och nytt. Kulturbilder från skilda tiders Uppsala. Ny serie. Almqvist & Wiksells Boktryckeri, Uppsala. Pp. 163-71.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Per Svinaherde.

Helsides avisillustration af Robert Högfeldt til Svinedrengen. Svenska Dagbladet, 1937, söndagsbilagen, s 6.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersens saga om Sverige. På midsommarfest vid Siljan.

Ejnar Fors Bergström: I Sommar är det hundra år sedan den värdsberömde danske diktaren första gången gästade vårt land, och 1849 gjorde han den långfärd, som resulterade i reseskildringen "I Sverrig", vars inledning har en bestickande likhet med Nils Holgersson och vars hänförda skildring av Dalarna uppebarligen lockat konstnärar bland diktarens landsmän att följa i hans spår. Både Wilhelm Marstrand och Julius Exner valde sina motiv bland kyrkfolket i Leksand, där Andersen såg den syn, han återger med de inspirerade orden: "Livets Kilde sprang over Død og Grav." Svenska dagbladet, Söndagsbilagan 20.7.1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersens födelsehus - en myt.

Svenska Dagbladet, 3.3.1938.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen. En levnadsteckning.

BÖÖK, FREDRIK, H. C. Andersen. En levnadsteckning. Albert Bonnier, Stockholm. 354 pp.
Oprindelig offentliggjort som føljeton i Svenska Dagbladet's søndagstillæg (fra 20. mar. til 17. jul.). - Anm.: P. An., Jämtlands Tidning 14. dec.; Ragnar Andersson, Social-Demokraten (Stockholm) 22. dec.; Simon P. G. Bengtsson, Lunds Dagblad 14. jan. 1939; Bo Bergman, Dagens Nyheter 7. dec.; Anton Blanck, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 17. dec.; Poul Borchsenius: Svensk Vurdering af dansk Aand Jyllandsposten, 6.1.1943; Hans Brix, Berlingske Tidende 26. jan. 1939; But., Borås Tidning 16. dec.; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2. dec.; Emil Frederiksen, Kristeligt Dagblad 25. jan. 1939 (optrykt 1944, cf. nr. 1152 ndf. [pp. 99-105]); C. J. H., Morgenbladet (Oslo) 17. jun. 1939; Finn Halvorsen, Aftenposten 25. mar. 1939; Gudmar Hasselberg, Gefle Dagblad 24. dec.; Oscar Hedberg, Social-Demokraten (København) 29. jan. 1939; Erik Hemlin, Göteborgs Morgonpost 15. dec.; Albert Henning, Kristianstad Läns Tidning 17. dec.; K. H-g, Nya Dagligt Allehanda 17. dec.; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 9. dec. (optrykt 1939, cf. nr. 966 ndf.); Axel Larsson, Skånska Dagbladet 24. mar. 1939; Hjalmar Lundgren, Norrköpings Tidningar 28. dec.; Einar Malm, Svenska Dagbladet (tillæg) 3. dec.; H. G. Olrik, Ord och Bild XLVIII 1939, pp. 479-82; Paul V. Rubow, Nationaltidende 9. feb. 1939; Ejnar Skovrup, Fyns Tidende, 28. apr. 1939; H. Topsøe-Jensen, Aarhuus Stiftstidende 26. jan. 1939; Fredrik Vetterlund, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1939, pp. 232-38; Anders Österling, Stockholms-Tidningen (boknr.) 10. dec.; The Times Literary Supplement 3. jun. 1939, Foreign Books Section p. vi.-2. udg., 1955 (nr. 1562 ndf.). - Dansk oversættelse, se nr. 964 og 2175 ndf. - Fransk oversættelse, se nr. 1071 ndf. - Tysk oversættelse, se nr. 1115 ndf. - Brasiliansk (portugisisk) oversættelse, se nr. 1228 ndf. - Hollandsk oversættelse, se nr. 1293 ndf. - Engelsk oversættelse, se nr. 1990 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/685, 1971/686)

Henrik Pontoppidans självbiografi.

Fredrik Böök: sammenligning m H.C. Andersen. Svenska Dagbladet, 25.7.1938.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Människan H. C. Andersen

SöDERHJELM, HENNING, Människan H. C. Andersen. I hans: Författareprofiler. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 141-49.
Oprindelig offentliggjort som anm. af Mit Livs Eventyr (4. udg.; Gyldendal, København 1930) i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 27. aug. 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. august 1938
Bibliografi-ID: 2477 – l�s mere

Sagor och historier, I-II.

Sagor och historier, I-II. Ny översättning av FREDRIK BÖÖK. Med teckningar av VILHELM PEDERSEN och LORENZ FRÖLICH. Albert Bonnier, Stockholm 1939. iv, 311; 344 pp. - Forord I pp. 1-3; oplysninger I pp. 297-310, II pp. 329-42. Hertil: "H.C. Andersen på svenskt talspråk. Föredrag i "Nordisk Filologisk Selskab". Nya Dagligt Allahanda, 8.2.1939; Dr. Rank, Ekstra Bladet, 7.2.1939; Berlingske Tidende, 7.2.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-975)

I H.C. Andersens stad. Odense, den tusenåriga staden på ön Fyen med sina rika minnen av Danmarks store sagodiktare.

Skånska Dagbladets Söndagsbilaga, Hemmet, Lördagen den 5 augusti 1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Her er vist 100 ud af i alt 347 resultater. Klik her for at f� vist dem alle, eller s�g:

S�g efter litteratur p� svensk

Links: