Tekststed fra "Den gamle Kirkeklokke" (1861)

Registrerede motiver i dette tekststed

Drengen var endnu kun sex Aar, men han kjendte allerede endeel til Bibelen og de fromme Psalmer, han havde alt mangen Aften fra sin lille Rørstol hørt Fader læse Gellerts Fabler og Sangen om Messias; hede Taarer havde han og den toaars ældre Søster grædt ved Læsningen om ham, der led Korsets Død til Frelse for os Alle.

(...) paa Kirkegaarden vare komne nye Grave til, og der, lige op til Muren, stod nu nede i Græsset den gamle Klokke, den var falden ned fra sin Høide, havde faaet en Sprække og kunde ikke ringe meer, en ny var ogsaa kommen i dens Sted.

Moder og Søn vare traadte ind paa Kirkegaarden, de stode foran den gamle Klokke, og Moderen fortalte sin lille Dreng, hvorledes den Klokke i flere hundrede Aar havde gjort Gavn, ringet til Barnedaab, til Bryllupsglæde og Begravelse;

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Begravelse
  2. Bibelen
  3. Bryllup, vielse
  4. Dåb
  5. Grav
  6. Jesus Kristus
  7. Kirkegård
  8. Kirkeklokke
  9. Kors
  10. Salme

Nøgleord: Far, mor, barn, by