Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Religion

Nøgleord:

Kærlighed, selv, en anden

Beskrivelse af dette motiv:

"Næsten" eller "din næste" er et helt centralt begreb i kristendommen, hvor ikke-selviskheden i forholdet til medmennesker betones:

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne.
Matthæusevangeliet 22,37-39

Som et centralt bud i kristendommen markerer det den forskel i forhold til den gammeltestamentlige jødedom, at lov; påbud og ikke mindst forbud, afløses eller suppleres af kærlighed.

Eksempel :

»God Gjerning har sin Velsignelsens Frugt!« staaer der skrevet; »i Synden er Død!« staaer der ogsaa skrevet! Meget staaer skrevet, Meget er sagt, man veed det ikke, man husker ikke, saadan gik det Anne Lisbeth; men det kan gaae op for Een, det kan komme!

Alle Laster, alle Dyder ligge i vort Hjerte! i dit, i mit! de ligge som smaa ikke synlige Korn; saa kommer der udenfra en Solstraale, en ond Haands Berørelse, Du dreier om Hjørnet, til Høire eller Venstre, ja, det kan afgjøre det, og det lille Frøkorn rystes, det svulmer derved, det sprænges, og gyder sine Safter i alt dit Blod og saa er Du paa Farten. Det er ængstende Tanker, dem har man ikke naar man gaaer i en Døs, men de ere i Røre: Anne Lisbeth gik i en Døs, Tankerne vare i Røre! Fra Kyndelmisse til Kyndelmisse har Hjertet Meget paa sit Regnebræt, det har Aars Regnskab, Meget er glemt, Synd i Ord og Tanker mod Gud, vor Næste og mod vor egen Samvittighed;

Kommentar til dette tekststed:

Ifølge kommentaren i H.C. Andersen eventyr, DSL, Borgen 1990, bd. 7, s. 203, stammer "God Gjerning har sin Velsignelsens Frugt!" fra Visdommens Bog i Det Gamle Testamentes apokryfe skrifter, og "i Synden er Død!" er antageligvis en omskrivning af Romerbrevet 6.23 ("for syndens løn er død (...)").