Denne side er lavet til at vise anmeldelser, man har valgt i Anmeldelser (f.eks. Alle anmeldte værker alfabetisk) eller i værkregistret. Hvis man kommer hertil uden at have valgt en bestemt anmeldelse, vises den første anmeldelse af det første eventyrhæfte:

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn 1835

Anmeldt i

Søndagsblad.

Anmelder

Bagger, Carl

Udgivet

17.5.1835.

Anmeldte værker

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte. 1835.

Bibliografisk (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

H.C. Andersens første hæfte med eventyr (Fyrtøiet, Lille Claus og store Claus, Prinsessen paa Ærten, Den lille Idas Blomster), udgivet 8. maj 1835, fik sin første anmeldelse i A. P. Liunges æstetiske ugeskrift Søndagsblad. Anmeldelsen var anonym, men tillægges Carl Bagger af Erling Nielsen (jvf. Erling Nielsen: Eventyrenes modtagelseskritik i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr, Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990).

Hr. H. C. Andersen har i disse Dage udgivet første Hefte af en Samling »Eventyr, fortalte for Børn.« Ligesom de fleste foregaaende Arbeider af den ærede Forfatter, bærer ogsaa dette et stærkt Præg af Originalitet; Stilen er ypperlig beregnet paa at fængsle Barnets Opmærksomhed og fortræffeligt klinger det belærende: »for« som ofte forekommer i de Sætninger, der slutte de enkelte smaa Afsnit. – Ved at kaste et Blik saavel paa dette lille Arbeide, som paa de mange andre gode æsthetiske Produktioner, der i den senere Tid ere fremkomne fra forskjellige Hænder, kan man ikke andet end glæde sig ved den frodige Blomstren, som hersker i den poetiske Deel af vor Litteratur og som staaer i en saa stærk Modsætning til andre aldeles nøgne Grene paa det store Kundskabens Træ.