Anmeldelse af Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling (1845)

Anmeldt i

Berlingske Tidende.

Anmelder

ukendt

Udgivet

23.12.1844.

Anmeldte værker

Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845., Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave

Bibliografisk (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845 (udkom 21. december 1844) blev anmeldt anonymt i Berlingske Tidende d. 23. december 1844. Anmeldelsen omtaler også Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave (årstallet 1845, udkom også 21. december 1844)

Til de forskjellige literaire Nyheder, som denne Juul har bragt Barnet, have vi endnu at tilføie een, der vil blive modtagen med megen Glæde, nemlig: Nye Eventyr af H. C. Andersen, anden Samling; Grantræet og Sneedronningen. Andersens Eventyr have både her og i Udlandet vundet en saadan Anerkjendelse, at det vilde være overflødigt at sige synderligt til deres Roes. Begge disse Eventyr besidde de øvriges smukke Egenskaber, barnlig Naivitet og Lune. Intet af de foregaaende er imidlertid saa vidtløftigt som Sneedronningen; det er deelt i syv Historier og skildrer paa en poetisk smuk Maade det Godes Seier over det Onde. Gjennem det Hele har Phantasien virket sine brogede og livfulde Billeder; skulde vi imidlertid bebreide Digteren Noget, skulde det være det, at Phantasien stundom har faaaet vel megen Frihed, saaledes som ved de forskjellige Smaahistorier, som Blomsterne fortælle og her i det Hele taget maaske ere mindre forstaaelige for Børn. Der er imidlertid i Eventyret saameget Smukt, at Tanken om saadanne Enkeltheder snart fortrænges. Digteren har forstaaet at tale til Børn, og de ville glæde sig ved disse hans sidste Eventyr. (Reitzels Forlag.)

Af denne Digters "Billedbog uden Billeder" er der endvidere udkommet en ny Udgave, noget forøget. Den Interesse, disse Billeder have vakt her i Landet, og den Erkjendelse, de have fundet i Udlandet, hvilket de forskjellige Oversættelser deraf godtgjør, ere tilstrækkelige til ogsaa at tale for denne forøgede nye Udgave. (Reitzels Forlag.)