Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1836

Syngestykke og vaudeviller
O.T.

1836: Syngestykke og vaudeviller


6. januar

Premiere på Festen paa Kenilworth, romantisk Syngestykke i tre Acter (musik af C.E.F. Weyse) på Det kgl. Teater. Opføres 7 gange i HCAs tid.

12. januar

Udkommer sangene til Festen paa Kenilworth.

Februar

Veninden Henriette Wulff har bemærket, at HCA er forandret. Selv siger han til hende (brev af 3. februar):

"Jeg kommer meget lidt til mine Venner! jeg veed ikke hvorledes, min Følelse er lige saa stærk, men der er vakt en anden hos mig, Virksomhedens, Hjemmets. Mine Digter-Aar ere begyndte med min Ankomst fra Udlandet, jeg har maaskee fire eller sex Aar endnu til at skrive godt i, og de maa jeg gribe. Jeg gjør det hyggeligt hjemme, Ilden knittrer og saa besøger min Musa mig, fortæller mig underlige Eventyr, henter mig komiske Figurer fra Hverdags Livet, Adelige og Borgerlige [han tænker sikkert på O.T.], siger see paa de Folk, de kjende Du, tegn dem af og - de skulle leve! "

12. februar

Tidligste brevreference (i et brev fra Henriette Hanck) angående "Den lille Havfrue", der her kaldes "Luftens Døtre". Dette eventyr, der har hentet nogen inspiration i den tyske romantiske forfatter Friedrich de la Motte Fouqué's kunsteventyr Undine (1811), er en af de vigtigste tekster til forståelse af HCAs forstillingsverden i hans tidlige periode. Flere senere tekster - f.eks. Dryaden fra 1868 - er videreudviklinger af grundmodellen fra dette eventyr.

Marts

C.A. von Benzon maler HCA siddende med et manuskript i hånden. Maleriet udstilles på Charlottenborg samme år. [Jørgen Paulsen daterer maleriet til 1835, men HCA nævner det i marts 1836 i et brev til Henriette Hanck som et maleri, Benzon er ved at male].
Den unge Benzon var en brorsøn til besidderen af stamhuset Christiansdal ved Odense (nu Dalum Kloster). 33 år gammel døde han (1849) af kolera i et parisisk gældsfængsel. HCA kendte Benzon'erne på Christiansdal gennem familien Hanck.
HCA var i begyndelsen meget tilfreds med maleriet, men kritiserede det senere stærkt.
Reitzel, der købte billedet, sørgede for, at der blev lavet stålstik efter det (af A. Weger i Leipzig), så boghandlerne kunne sætte det i deres udhængsskabe som reklame for HCA.

April: (antagelig)

Tysk udgave hos Richtersche Buchhandlung i Breslau af Skyggebilleder under titlen Umrisse einer Reise von Copenhagen nach dem Harze, der sächsischen Schweiz und über Berlin zurück. Forfatterens navn angives som H.C. Anderson. Oversætteren er Wilhelm Volk. HCA ser oversættelsen i beg. af maj (jvf. brev af 13./14. maj til Henriette Hanck) hos Reitzel, men angiver oversætterens navn som von Ense.

I April indleverer HCA En rigtig Soldat. Dramatisk Situation paa rimede Vers med Sange og Chor i een Act til Det kgl. Teater. Stykket blev forkastet i maj s.å. Alligevel lader HCA det trykke i 1838.

14. april

Skilles og mødes (to vaudeviller: Spanierne i Odense og Fem og tyve Aar derefter) udkommer i bogform.

1836: O.T.


16. april

Skilles og mødes opføres på Det kgl. Teater (i alt 3 gange).

21. april

Udkommer romanen O.T. (Bogstaverne står for Odense Tugthus, hvor hovedpersonen, Otto Thostrup, fødes). Romanen er en bred skildring af stemninger og tilstande i 1830rnes Danmark og et forsøg i den "interessante" psykologi (dvs. en moderne karakterskildring, der er optaget af menneskets skjulte sider).
Bogen er udsolgt allerede i begyndelsen af juni.

1. juni - 18. august

Sommerrejse over Køge, Næstved, Sorø, Slagelse til Odense.
Om første station på rejsen fortæller HCA i et brev af 3. juli til Signe Læssøe:

"Først gik Touren over Kjøge, hvor der jo paa Væggen, efter en af "Hverdagshistorierne", skal staae: "O, Gud, O, Gud, i Kjøge!" Jeg kunde ikke finde det, og for at Andre ikke, ligesom jeg, skulde søge forgjæves, saa skrev jeg det der, og nu staaer det meget læseligt".

Bor næsten en måned på Lykkesholm (hvor Kun en Spillemand påbegyndes). Et par dages ophold i Svendborg (ankomst 3. august). På hjemvejen igen ophold i Sorø. - Rejsen koster HCA ca. 50 rdl.
Efter en lokal tradition (ubekræftet) skal HCA i begyndelsen af juni have været på Hindsgavl og dér have skrevet et lille vers til udsigtshytten Sorgenfri, dediceret til prinsguvernøren, den senere Christian VIII. Verset står at læse i hytten, der har udsigt ud over Lillebælt. Først 1843 er der imidlertid uomtvisteligt registreret et besøg af HCA på Hindsgavl.
Træffer i København den franske forfatter Xavier Marmier, der skriver en biografisk skitse over HCA. Mødet med Marmier kommer til at få stor betydning for introduktionen af HCA i Europa, idet hans biografiske skitse eftertrykkes og citeres adskillige gange i såvel Frankrig som Tyskland og dermed er med til at samle interesse omkring HCAs bemærkelsesværdige skæbne.
Males af C.A. Jensen. Portrættet udstilles i Kunstforeningen i oktober (og igen på Charlottenborg 1838). Dette maleri blev udbredt gennem hele 6 forskellige reproduktioner.
Om maleriet siger HCA i brev af 28. oktober til Henriette Hanck:

"Professor Jensen har nu fuldendt mit Portrait; det er særdeles heldigt. Sidste Uge har det været udstillet i Kunstforeningen, og Alle satte det ved Siden af Jensens berømte Portrait af Troels Lund, der bestemt er det Bedste, han har malet. Damerne sade paa Stole rundt om og saae med Kikkerter paa Digteren, som virkelig der seer høist genial ud, jeg finder - deilig - - - Naa, jeg er glad, kan jeg saaledes komme til Efterkommerne".

10. august

Henriette Thybergs og Edvard Collins bryllup. I et dagbogsnotat (som efter alt at dømme skal dateres hertil og ikke som tidligere antaget til 1830) fra begyndelsen af august - antagelig inspireret af vennens forestående bryllup - skriver HCA:

"Almægtige Gud dig alene har jeg, Du styre min Skjæbne, jeg maa hengive mig Dig! Giv mig Udkomme! Giv mig en Brud! mit Blod vil Kjærlighed, som mit Hjerte vil det".

24. august

Kun en Spillemand afleveres til trykning.

24. december

Om aftenen komedie i Studenterforeningen. HCA havde bearbejdet en fransk enakter til en vaudeville i fem akter (ikke trykt), Souffleurens Benefice.... HCA spillede selv en af hovedrollerne ved opførelsen, selv om han havde influenza og måtte hentes og bringes i vogn.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)