Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1842

Halvsøsteren
En Digters Bazar
Bekendtskab med P.L. Møller

1842: Halvsøsteren


2. februar

Admiral Wulff dør i en droske på vej hjem fra teatret. HCA skriver et mindedigt over Wulff, som sønnen Christian optager i en udgave af faderens Poetiske Arbeider, udgivne efter hans Død 1844.

8. februar

Får brev fra sin halvsøster, Karen. Sender brev til hende d. 11. og får besøg af hendes samlever, Kaufmann, d. 12. Giver ham 4 rdl.

29. marts

Overværer (det fremgår ikke helt klart af dagbogen) premieren på Bournonvilles ballet Napoli og er hjemme hos Bournonville bagefter.
Skriver dagen efter et digt til Bournonville og sætter det i avisen Fædrelandet. Ser Napoli (igen?).

31. marts

Får et digt til tak af Bournonville og drikker dus med ham. Er samme dag sammen med pianistinden Clara Wieck, der spørger HCA fra sin mand (Robert Schumann), om han må dedicere HCA sine kompositioner til hans digte.

1. april

Hører Clara Wieck Schumann spille privat og 3. april ved en offentlig koncert (hvor HCA havde fået billet af hende). Er med hende hos Hartmann (7. april), til hendes 2. koncert (10. april) og til hendes koncert på Hotel d'Angleterre (14. april).

7. - 23. april

Sidder for maleren J.V. Gertner. Antagelig er det tegningen herfra, der benyttes til Gertners kroningsbillede, hvor HCA endnu en gang er med - fra 1846. Gertner lod billedet udstille samme år sammen med de andre forstudier (portrættet) til kroningsbilledet. Han ville også lave et stik efter det, men HCA var rasende over billedet, som han syntes fik ham til at ligne "et Daarekistelem" (brev til Carl B. Lorck d. 24. juli 1846). HCA forlangte da inden sin Europa-rejse - dvs. enten i december 42 eller i januar 43 - at få billedet retoucheret, før der måtte laves et stik efter det:

"jeg lod ham da radere de puklede Skuldre ud, fik nogle af de grinende Grimasser væk"
(brevet til Lorck).

1842: En Digters Bazar


24. april

Mødes med politikeren Orla Lehmann, der d. 21. var kommet ud fra sit fængselsophold.

30. april

Udkommer En Digters Bazar, bogen om hans store rejse gennem Europa til Orienten. Det er HCAs største rejsebog, i enhver henseende anlagt efter en europæisk målestok. Et brilliant journalistisk billede af kultur, teknik (jernbanerejsen) og folkeliv.

30. juni

Sommerrejse til sjællandske og fynske herregårde. Bor på Gisselfeldt, Bregentved, tilbage igen til Gisselfeldt, hvor han præsenteres for den augustenborgske hertugfamilie (Christian August og Louise Sophie, hun er født Danneskiold-Samsøe fra Gisselfeldt, med døtrene Louise Augusta og Caroline Amalie). Inviteres af hertugparret til at komme til Augustenborg.
Udflugter til Jomfruens Egede, Turebyholm, Holmegaards Glasværk, Vemmetofte og Vallø.
Fra det første ophold på Gisselfeldt fortæller HCA i brev af 2. juli til Edvard Collin:

"Jeg har et smukt lyst Værelse i Stue-Etagen med en smuk Udsigt, en kongelig Opvartning, der gaaer saa vidt at Tjeneren [...] siger om Aftenen naar han har lyst mig paa mit Værelse, "underdanigst god Nat"".

Modtager på Gisselfeldt et brev (12. juli) med en ring fra kongen. Det er en brilliantring med en rubin i midten og 30 små diamanter omkring.
I dagene på Bregentved føler han sig som indesluttet i Den blå Grottes feverden, hvor kritikken udefra kun når ham som svage dønninger. Plages ellers her både af sine tænder og af seksuelle kvaler. Om de sidste skriver han i dagbogen af 11. juli:

"Sandselig stemt, en Lidenskab i Blodet der næsten var dyrisk, en vild Trang efter en Qvinde for at kysse og omfavne, ganske som da jeg var i Syden".

Videre på sommerrejsen til Glorup på Fyn og herfra besøg på nabogården Rygaard samt udflugter til Lykkesholm, Egeskov, Hesselagergård og Broholm.

4. juli

Ved en af teatrets sommerforestillinger førsteopføres HCAs Fuglen i Pæretræet, dramatisk Spøg i I Akt med Chor og Sange (efter en fortælling af Rosa Maria; musikken er af Edv. Helsted). Opføres i alt 6 gange i HCAs tid. Trykkes i sin helhed først i Samlede Skrifter bd. 11.

23. august

Tager fra Glorup til Odense og straks næste dag tilbage igen.

25. - 29. august

Hos Ingemanns i Sorø.

29. august

Rejser med Hauchs til Roskilde, hvor han besøger Weyse (som dør d. 8. oktober). Derefter videre til København.

30. september

Besøg af halvsøsteren Karen, som han giver 1 rdl.

1842: Bekendtskab med P.L. Møller


Efteråret 1842

Udkommer i Sverige et hæfte med Äfwentyr berättade för Barn (anonym oversætter).

8. oktober

Komponisten C.E.F. Weyse dør. I den anledning kalder HCA ham i Mit Livs Eventyr "min første ædle Beskytter, vi mødtes vel i tidlig Tid ofte hos Wulffs, arbeidede sammen paa Kenilworth, men vi bleve dog ikke ret fortrolige Omgangsvenner; hans Liv var eensomt som mit, og dog saae man ham gjerne, som jeg tør troe, Mange see mig; men jeg har Trækfuglenes Natur og flyver ud over Europa, hans længste Udflugt var til Roeskilde, hvor han i en bestemt Familiekreds følte sig hjemme, hvor han paa Domkirkens Orgel kunde phantasere, ved Roeskilde er endnu hans Grav. Det at tage længere bort kunde han slet ikke gaae ind paa, jeg husker hans Humor, da jeg efter min Hjemkomst fra Grækenland og Constantinopel besøgte ham. "See nu er De dog ikke længer end jeg!" sagde han. "De er kommen til Kronprindsessegaden og seer ud over Kongenshave, det gjør jeg ogsaa, og De har kastet de mange. mange Penge ud. Vil De reise, saa reis til Roeskilde, det er nok, vent til der reises til Maaner og Planeter!"

25. oktober

Tidligste almanakvidnesbyrd om forbindelse med kritikeren P.L. Møller (de må dog have kendt hinanden nogen tid forinden). P.L. Møller er tidens mest progressive danske litteraturkritiker, modstander af Heiberg, hemmelig medarbejder ved Goldschmidts Corsaren og en god litterær støtte for outsiderne HCA og Blicher.

22. december

Julerejse til Bregentved. I et brev herfra juledag til Edvard Collin gør han sine finanser op, deriblandt hvad han kan få ud af at pantsætte sin ring (180 rdl.) samt et forventet honorar på 200 rdl. fra Reitzel (antagelig efterbetaling på En Digters Bazar).

28. december

Videre til Gisselfeldt.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)