Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1838

Gennembrud i Tyskland
Tildeles offentlig digterapanage
Søren Kierkegaards kritik
Eventyr; skuespil

1838: Gennembrud i Tyskland


Dette år

Udkommer Xavier Marmiers artikel om HCA i russisk oversættelse: "Datskij poét Andersen (Biblioteka dlja ctenija).

Dette år

Udgiver HCAs veninde Henriette Hanck anonymt romanen Tante Anna. En Efteraarsskizze. Den kommer på tysk 1845, ligesom hendes anden roman, En Skribentindes Datter fra 1842 kommer på både svensk (1844) og tysk (1846).

Februar - 23. marts

Oversætter HCA Raimunds Der Verschwender til brug for skuespillernes private sommerforestillinger. Men Overskou kom ham i forkøbet med Raimunds Der Alpenkönig und der Menschenfeind, et stykke, der dog kun opnåede 2 opførelser. Denne fiasko bevirkede, at skuespillerne ikke havde mod på at gå i lag med endnu et Raimund-stykke. Begge stykker var da også af teatrets censor, Molbech, blevet karakteriseret som "Fiælebodsstykker", hvad der førte med sig, at ingen af dem kom på teatrets løbende repertoire. HCAs oversættelse blev aldrig brugt og er heller aldrig blevet trykt. Først i 1849 fik HCA en bearbejdelse af Raimund på scenen i København. Det var Meer end Perler og Guld, der blev en af hans store Casino-successer.

11. februar

Til en aftenunderholdning på Det kgl. Teater til fordel for de blinde denne dags aften havde HCA bl.a. skrevet digtet, "Mene, mene tekel upharsin". Digtet beskæftiger sig med tre storbrande i udlandet: slottet i Skt. Petersborg, teatret i Paris og Børsen i London. Den overordnede pointe i digtet er, at kun åndens rigdom består, mens alt andet vejres hen, også det, der er nationernes kendetegn, dvs. det russiske despotis magtdemonstration, teatret som spejl på den franske nydelsessyge hos mængden og Englands og Europas dans om guldkalven. Digtet var allerede indstuderet til fremsigelse på scenen, men blev forbudt af teaterdirektionen. "Det skal være for politisk, sige de" (brev af 23. februar til Frederik Læssøe). HCA var forarget over censureringen og kaldte det selv for "Høist uskyldigt" (brev af 10. februar til Henriette Hanck). Han tilstillede prins Christian en afskrift af digtet (sikkert for at demonstrere sin "politiske uskyld") og kunne fortælle Henriette Hanck (i brev af 10. februar 1838), at "Her i Byen er det allerede kommet meget i Omtale". Som modtræk mod censureringen havde HCA tænkt sig at lade digtet trykke sammen med teaterdirektionens brev, men han blev frarådet at gøre det.

Ultimo marts

Udgives et populært magasin med en reproduktion af C.A. Jensens portræt af HCA. Herom skriver HCA til Henriette Hanck i et brev af 1. april:

"I disse Dage er her udkommet et Slags Penning Magasin, under Tittel: Nyt Magazin for Natur og Menneskekundskab, Hempel [boghandler i Odense] kan skaffe Dem det for fire Skilling, naar De beder ham derom, hvert Nummer har en berømt Person og tænk i det sidste, staaer jeg og mit Portræt følger med for de samme 4 Skilling,Portrættet er efter Jensens, men saa skrækkeligt slet, at det er en Gru, jeg er et Uhyre, alligevel morer det mig, at jeg er i et Folkeblad, og altsaa dog lidt populair [...] Min Værtinde har det paa sin Væg og Tjenestepigen i sin Kuffert.

9. april

Første almanakvidnesbyrd om bekendtskab med August Bournonville.

1838: Tildeles offentlig digterapanage


19. maj

Udkommer Tre Digtninger ("Lykkens Kalosker" [den oprindelige version], "En rigtig Soldat", "Det har Zombien gjort"). I et brev til Henriette Hanck af 10. februar 1838 understregede HCA, at "Lykkens Kalosker" var "ikke for Børn". Da eventyret mere er beslægtet med den "hoffmannske" fantasi i Fodreise end med ånd og stil i Eventyr, fortalte forBørn, må det være herudfra, at man skal forstå, hvad han i et brev til Frederik Læssøe af 23. februar s.å. siger om eventyret:

"Et Eventyr arbeider jeg paa, men er nu kjed af disse Jongleurkonster med Phantasiens Guldæbler".

HCA fik 40 rdl. af Reitzel for "Lykkens Kalosker". Bogens dramatiske indslag, En rigtig Soldat. Dramatisk Situation paa rimede Vers med Sange og Chor i een Act, blev indleveret til Det kgl. Teater i april 1836 og kom retur i maj samme år.

26. maj

Ved kongelig resolution (takket være en begejstret læsers, gehejmestatsminister grev Conrad Rantzau-Breitenburgs mellemkomst, til hvem HCA havde klaget sin nød) tildeles HCA en årlig understøttelse på 400 rdl. (200 species)
Mens HCA endnu i spænding og tvivl ventede på sagens udfald, skrev han (25. november 1837) til Henriette Hanck, at i fald han fik de 400 rdl.

"det var jo et glimrende Held! og dog - det er ikke nok til at blive ret lykkelig ved, jeg maa have 1000 aarlig før jeg tør [kan tillade mig at] blive forelsket og 1500 før jeg tør gifte mig, og før dette halv umuelige skeer, er den unge Pige borte, kappret af en anden og jeg en gammel, tør Pebersvend; det er sørgelige Udsigter [...] Nei, jeg bliver aldrig riig, aldrig tilfreds og aldrig - forelsket!

Omkring juni

Udkommer Kun en Spillemand på tysk (Nur ein Geiger) med en indledende biografi over HCA ved major og postmester G.F. von Jenssen. Forlaget er Fr. Vieweg und Sohn i Braunschweig.
HCA omtaler selv i brev til Henriette Hanck september 1837,at hans roman er under oversættelse til tysk ved P. Th. Schorn, og at den skal komme på Campes forlag. Om dette initiativ er blevet opgivet på grund af samarbejdet - HCA leverede stof til den indledende biografi - med von Jenssen, vides ikke. Omkring samme tid kommer en artikel om HCA i Brockhaus' Conversationslexikon der Gegenwart (baseret på Marmier).

5. juni

Møder George O'Neill ved en middag hos Wulffs.

Juni

Til Jette Wulff, der er taget på ferieophold på Nysø, fortæller HCA i et brev af 22. juni:

"Min Kjærlighed til Havet er nu gaaet saa vidt, at jeg paa min gamle Alder har taget en Svømmelærer."

Svømmeundervisningen foregik på Holmen.

1838: Søren Kierkegaards kritik


2. juli - 6. august

Sommerrejse til Nysø, Odense og Sorø. På Nysø hos baronesse Stampe er HCA sammen med Henriette Wulff og hendes bror, Christian. Samværet er ikke gnidningsfrit. Familien Wulff havde et gammelt venskab med Stampes, og det er derigennem, at HCA introduceres som gæst på Nysø.
Baronesse Stampe køber i øvrigt C.A. Jensens HCA-portræt, som i dette forår har været udstillet på Charlottenborg. På samme udstilling vistes også en buste af HCA, lavet af Jens Adolf Jerichau.

6. september

Udkommer Søren Kierkegaards debutbog Af en endnu Levendes Papirer, en lang og indgående kritik af Kun en Spillemand og af HCA som romanforfatter overhovedet. Kierkegaard frakender HCA evner som romanforfatter og anklager ham for ikke at have "Livsanskuelse". HCA havde allerede hørt rygter om bogen d. 30. august og følt sig martret ved tanken om, hvad der forestod.

Efterår 1838

Kommer den første hollandske HCA-oversættelse: 't was maar een speelman. Amsterdam, uden angivelse af årstal eller oversætter.

September

Flytter Collins fra Bredgade til Amaliegade.

17. september

Thorvaldsen, der nu vender tilbage til Danmark, ankommer til København. HCA var sammen med Heiberg, Overskou, Hertz og Holst i digter båden for at modtage ham, Oehlenschläger med i båden på tilbageturen.

18. september

Besøger Thorvaldsen.

19. september

Skrevet digt til Thorvaldsen.

2. oktober

Udkommer Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling.Første Hefte ("Gaaseurten", "Den standhaftige Tinsoldat", "De vilde Svaner"). 2. oplag 1846.

7. oktober

Med til stor fest for Thorvaldsen på hotel d'Angleterre.

11. oktober

Skrevet sang til Thorvaldsen for Studenterforeningen. Sangen cirkulerer i afskrifter.

1838: Eventyr; skuespil


14. oktober

Fest for Thorvaldsen i Studenterforeningen i anledning af hans optagelse dér. HCAs digt bliver - helt uvant for HCA - rost meget fra alle sider, og han får det indtryk, at det endda bliver mere populært end succesdigtet "Det døende Barn". Om det skriver han til Henriette Hanck:

"Voila! Man vinder Verdens Beundring for en Papirsblomst og sættes i Galgen for at plante enduftende Palme. O de Mennesker.

[Med det sidste hentyder HCA sikkert til Kierkegaards nedgøring af Kun en Spillemand].

Medio oktober

Skriver på skuespillet Mulatten. Herom i brev (4. november) til Henriette Hanck:

"Der er aldeles ingen Theater Stads, det er kun menneskelige Følelser, mit "onde Blod" og mit "ædlere jeg", som jeg lærer at præsentere sig i smidige Vers, det Stykke vil bestemme om jeg skal arbeide for Scenen eller kun som Romandigter.

Slutningen af oktober

Udkommer Kun en Spillemand på svensk undertitlen Spelmannen från Svendborg, 1. del. 2. del udkommer i december. Romanen kommer i L.J. Hiertas Nytt Läse-Bibliothek, en serie med oversatte romaner til lave priser.

Slutningen af oktober - begyndelsen af november

Efterretning om, at broderen til Edvard Collins svigerinde Augusta (f. Petzholdt, g. m. Gottlieb Collin), maleren Fritz Petzholdt, som HCA havde været sammen med i Rom, er blevet myrdet i Grækenland.

"Hovedet skal være skaaret af ham [...] det har forstemt meget den collinske Familie [...] han var et begavet Talent, en stor Landskabsmaler og eiede 80.000 Rdlr.; ung og livsnydende" [hvad formue og livsnydelse angår altså alt, hvad HCA ønskede sig bitterligt].

4. november

Er til violinisten Ole Bulls koncert, som han samme dag beretter udførligt om til Henriette Hanck. Oplevelsen af Bulls spil ligger tæt op ad beskrivelsen året før i Kun en Spillemand af Christians gudfar, den norske violinist:

"[...] da begyndte hans Violin at græde, som et Barn kan det, det var et sønderknuust Hjerte der hulkede, da kom Vandet mig i Øinene, jeg var hans Beundrer og vil altid blive det [...] Heines Digte omflagrede mig i Melodie, denne sønderrevne Billedverden, med den dybe Følelse og den krasse Ironi [...] Stundom hvislede det, som smaae Ildslanger fra Violinen, saa dandsede Buen saa lystig, jeg syntes at være til et Bondebryllup og Satan stod bag Brudgommen og lo, mens Bruden græd blodige tunge Taarer. O, hvad Bull maa have lidt i denne Verden, følt og atter følt, før det saaledes kunde flyde fra Hjertet ud af Fingerspidserne.

Medio november

Første personlige møde med Ole Bull (på gaden). HCA går straks til Reitzel og får et smukt indbundet eksemplar af Kun en Spillemand (!), som han giver Ole Bull med dedikation. HCA betages af hans livshistorie, hvori han finder mange fællestræk med sin egen skæbne. Netop i de dystert forrevne stemninger, der behersker HCA i denne tid, er Bulls kunst og liv den perfekte identifikation for HCA.

28. november

Udkommer Den Usynlige paa Sprogø. Dramatisk Spøg i een Act, med Chor og Sange.

1. december

Flyttet ind på nr. 25 på Hotel du Nord (Kongens Nytorv, hjørnet af Vingaardsstræde, nu nedrevet til fordel for Magasin du Nord). Her får han dagligstue ud mod Kongens Nytorv og soveværelse ud mod gården. Til Henriette Hanck skriver han (10.december), at han

"finder mig saa særdeles vel der, at jeg undrer mig over min Taalmodighed i fire Aar med min forrige Vertinde [...] Opvartningen er meget god og naar jeg ringer kommer Tjenere, den ene sortere end den anden, hvilket vist maa have en god Virkning nu jeg skriver paa Mulatten".

December: (antagelig)

Udkommer Improvisatören i Hiertas Läse-Bibliothek.

18. december

Fem af HCAs børneeventyr udkommer på svensk i en serie publikationer med fællestitlen Lekkamraten. Her står "Tommelise", "Store Claus og Lille Claus", "Reisekammeraten", "Den lille Idas Blomster" og "Fyrtøiet" sammen med fire eventyr af bl.a. Grimm og Musäus. Udgiver og oversætter: J.W. Liffman.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)