Her følger formuleringen om ophavsret til den almanak, H.C. Andersen brugte. Man kan se en affotografering her. Transskription:

Ved Plakaten af 5 August 1831 er anordnet: at Den, som gjør Indgreb i dette Privilegium, være sig ved her i Riget at indføre eller forhandle fremmede Almanakker, eller ved uden Universitetets Tilladelse at trykke nogen Almanak, skal udrede en Mulct af 20 til 200 Rbd. Sølv [betale en bøde på 20-200 rigsbankdaler sølv], hvorhos de Exemplarer, hvormed den Paagjeldende antræffes, blive at confiskere, og han endvidere at ansee med Tillægsmulct af 1/4 Rbd. for hvert saadant Exemplar; og, at det skal paaligge samtlige Politie-Øvrigheder at have nøie Tilsyn med, at der ei gjøres Indgreb i foranførte Universitetets Privilegium. Ved Resolution af 23 December 1831 bestemmes endvidere: at saadanne videnskabelige, æsthetiske og andre Skrifter, i hvilke en Almanak eller Calender findes aftrykt, maae herefter fra fremmede Steder indføres og sælges, saafremt det findes, at den i Skriftet indeholdte Almanak eller Calender udgjør den mindst betydelige eller væsentlige Deel af Skriftet; og, at det, i Tilfælde af Tvivl om saadan Skriftets Beskaffenhed, skal tilkomme den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler at afgjøre, om det bør tillades Almanakforpagteren at lade Skriftet anholde og Søgsmaal anlægge mod Vedkommende, eller ikke.