Dato: 30. juli 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 14

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 30. juli 1836.188

Lykkesholm den 30 Juli 1836.

Min bedste Hilsen sender jeg Dem til den 3die August.189 Den Dag vil jeg ret tænke paa Dem, erindre de mange kjære Øieblikke, hvor De ret var søsterlig god mod mig. Jeg har Timer i min Erindring, fra tidlige Dage, De maaskee ganske har glemt, fordi de for Dem vare uden Betydning. Hvert trøstende, venligt Ord De har sagt mig, modtog jeg for aldrig at miste det. Den tredie August er jeg i Svendborg, hvor der er Kirke-Concert, rimeligviis træffer jeg der alle Hornemanns190 og vi ville da tale om den kjære Louise, saaledes er De da ogsaa med. Samles jeg med Emil om Aftenen paa Hvidkilde, da skal vi to drikke Deres Skaal, (naturligviis i al Stilhed). Vi ville, som to langtborte fra de stille Øer, der samles mellem Fremmede, see betydningsfuld til hinanden, erindre den blaae Lothus, som de Andre ikke kjende og holde saaledes vort Hjertes Guds Dyrkelse. For to Dage siden talte jeg med Præsten Lassen,191 han fortalte mig at De og Lind havde faaet Smerter i Halsen, ja at Lind, senere laae til Sengs af Skarlagensfeber. Jeg kan ret tænke mig Deres Bedrøvelse hjemme. Med Halsen er det vel nu bedre, men Feber er ingen Spøg. Hils det fortræffelige Menneske fra mig. De besøger ham i hans Sygdom, det vil hjælpe paa Patienten, selv et lille Epistel fra Deres Haand maa jo være de meest styrkende og helbredende Draaber. – Til den tredie August sender jeg Dem, som Present, en Forsikring192 paa et Exemplar af min nye Roman,193 der udkommer, vil Gud, i April, tag til Takke! gjerne sendte jeg noget bedre, men De seer meest paa den gode Villie, veed jeg! – De sidste otte Dage tilbragte jeg paa Tolderlund,194 hvor det ideligt var Regnveir og høist kjedeligt! mere herom mundtligt! iforgaars, kom jeg her til Lykkesholm,195 hvor Sommeren, da jeg kom, sprang frem, som en Passions Blomst. En uforsigtig Badning i en Søe med Kildespring, har givet mig en lille Feber, men den har vel intet at betyde, Luften er saa mild, her er en Rigdom af Levkoyer, saa man kun aander Duft, Kirsebærtræerne ere i et Blod af saflige Frugter og vi have fuldtop af Meloner. Paa Mandagmorgen reiser jeg til Broholm196 og Onsdag, Fødselsdagen, er jeg i Svendborg; 8 Dage derefter er jeg vist paa Nørager197 eller i Sorøe,198 derom skal Eduard faae Brev. Jeg har fra Agent Voigts199 i Faaborg faaet en Indbydelse, men jeg afslog den. Nu hører jeg siden at De rimeligviis, Alle af Familien, komme til Concert i Svendborg og mene da nok, at overtale mig. Vi mødes i Kirken! Rygtet gaaer i Fyen, at Stage og Jomf: Kofod200 have holdt Bryllup! Naar holder Eduard sit? Efter min Beregning skulde det alt have været i Juni!201 Hils nu den kjære Moder, Søsteren og Alle hjemme, og tænk lidt paa mig og har De et Ønske for mig, da lad det være: gid at Andersen næste Aar maa drikke den 3die Augusts Skaal, mellem Pinier og de Bjerge "der staae ham, som det deiligste Indigo!"202 – Imellem længes jeg ret inderligt efter Hjemmets Hjem;203 da staaer De saa levende for mig, og det er et andet Billede, end det Marstrand204 har givet os. Udtrykket i Øinene, erindrer jeg bedst hos alle mine Venner; det sjælelige Udtryk, er mig det egentlige Portrait, kunde jeg end ogsaa glemme hvert søsterligt Ord De har sagt mig, Sjælen i Deres Blik vilde dog ikke forsvinde, det er jo ogsaa paa denne og disse, vi i den anden, ukjendte Verden, skulle kjende hinanden. Lev nu vel! gid De næste 3die August, endnu føle Dem lykkeligere, end i Aar, gid Lind maa være ansat i Helsingøer eller Odense, og jeg da fra Syden maa adressere mit Brev til Fru Louise Lind!205

Deres broderligt hengivne

H.C. Andersen.

[Udskrift]

Til Frøken Louise Collin

i Kjøbenhavn.

overleveres hende den 3die August 1836

Tekst fra: Ejnar Askgaard