Dato: 28. juli 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 32

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 28. juli 1843.397

Glorup den 28 Juli 1843.398

Dette Brev vil komme i Deres Hænder den 3die August; det skal da sige Dem at De levende er i min Tanke, at jeg i mit stille Sind lykønsker Dem til denne Dag, at De er mig kjær, som De er Deres Brødre! Det gjør mig ondt at jeg ikke er i Byen for at lægge min fattige Skjærv ved siden af Familien og Venners Festgave, men jeg vil gjøre det senere. Naar De læser mit Brev er jeg Dem nærmere, end nu jeg skriver det, jeg er da, om Gud vil, paa samme Landjord, som De, jeg vandrer om i Haven eller Skoven ved Bregentved; længe bliver jeg der ikke; det er min Agt at komme til Byen saaledes at jeg kan være med at feire Jonnas og hendes Moders Fødselsdag, de følge jo lige oven paa hverandre.399

Jeg har allerede tumlet mig en Deel i denne Sommer; faaet saa ypperligt tittet ind i flere Familieliv; jeg læser saaledes til Examen i Menneske Kundskab og haaber at bestaae mig, skjøndt De og Deres Søster ere strænge Dommere! Ahasverus400 er jeg alt rykket betydeligt frem i, jeg er i fjerde Afdeling og den hele Bog bliver kun fem; en heel ny Roman401 crystalliserer sig i min Tanke, jeg vil nedskrive den naar først Ahasverus er fuldendt. Det vil blive en Roman for Dem og Ingeborg Senior, det bliver Mennesker og kun faae Naturskildringer. – Er det saaledes vi ville have det?

Hils den lille Ingeborg, jeg tænker tidt paa hende, naar vi nu mødes igjen, i den lange vaade Vinter, naar det blæser og er mørkt skulle vi forny vort Bekjendtskab. Lind leger vel smukt med hende, mon han fra sin Qvist, over de grønne Grene, nogensinde sender en Tanke til Poeten! – Theodor længes jeg tidt meget efter, siig ham det, gid vi snart kunde vandre sammen langs Seine-Strømmen.402 Nyt har jeg ikke at fortælle Dem, at sende Dem et Digt er jo ogsaa noget gammelt, altsaa Lev vel! jeg glæder mig ret til at see Dem og det Eneste der gjør mig Opholdet i det skikkelige Kjøbenhavn udholdelig er at leve med det collinske Huus hvori De jo er een af Grundstøtterne! Nu Gud velsigne og glæde Dem!

Broderen!

[Udskrift]

Til Fru Louise Lind født Collin i Kjøbenhavn

Tekst fra: Ejnar Askgaard