Dato: 11. april 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 30

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 11. april 1841.354

Athen den 11 April. Paaskedag. 1841.355

Fra München fik De et lille Digt fra mig,356 fra Grækenland derimod skal De have et Brev! min eiegode, kjære Søster! der gaaer ikke en Dag uden De er i min Tanke! nu er De jo ret lykkelig! Lind veed jeg skatter og elsker Dem! siig ham at jeg ret venlig tænker paa ham, at jeg tidt i min Eensomhed erkjender hvor god og kjærlig han har været mod mig, og at jeg ofte synes at jeg ikke har været erkjendtlig nok. – Et lille Epistel har jeg sendt ham fra Neapel, jeg haaber han har faaet det. Af Brevene til Deres Fader har De jo seet hvorledes jeg har levet. Ja i Neapel var jeg farligere syg, end De maaske troer, men det blev jo godt igjen.357 Om min Reise hertil har De ogsaa hørt. Jeg har i Grækenland fundet en Modtagelse, en Opmærksomhed, hvorom jeg aldrig drømte. Professor Rosz,358 der er her en Mand af Betydenhed, synes ret at være mig god, han har indført mig hos den osteriske Minister, den bekjendte Grev Prokris,359 (jeg skal der til Middag imorgen), hos den franske og engelske og hver dag ride vi lange Toure; han siger jeg har stort Talent for at blive en udmærket Rytter. I Grækenland er det nu en Nødvendighed at ride, thi ellers kommer man ikke langt, thi her er egentligt slet ingen Veie. Hvorofte har jeg ikke ønsket at De og Deres Søster saae mig til Hest, med min høie Grækerhue og flagrende Silkedusk. Igaar red jeg 5 Timer i Trav, men jeg kan ogsaa mærke det endnu. Den første Dag var jeg naturligviis skrækkelig angest og naar Bæstet kom lidt ud over Fodgang – ja jeg tilstaaer det – brølte jeg ganske høit. Nu brøler jeg ikke meer! – Det morer mig endogsaa. I denne Aften var jeg tilsagt til en privat Audiens hos Kongen og Dronningen af Grækenland;360 vor Konsul, en Hollænder,361 kom Klokken 7 og hentede mig, han var i fuld Puds, jeg ogsaa; men da vi kom i Forgemakket lod Kongen sig undskylde med at han havde den skrækkeligste Tandpine, (i Nat har han ved den Græske Kirkefest staaet 3 Timer paa Gaden med blottet Hoved); naar han var vel ønskede han og Dronningen at see mig. Her er en Deel Holstenere som ret traktere mig og fører mig om! De gode Landsmænd ere saa overordenlige opmærksomme og jeg har allerede været til Chocolade hos to Hofdamer, saa De seer at jeg er blevet ret hjemme i det gode Athen. Daglig har jeg gjort Udflugter, der ere lidt besværlige, men meget lønnende; dog Naturbeskrivelser holder De jo ikke af! – Veiret har været noget ustadigt, saa man raadede mig fra Bjergtouren; snart 20 Graders Varme, snart 8, med Orkan og Skylregn. Posten fra Patras, en ridende Græker er i disse Dage blevet overfaldet af Røvere, saa her er nok ikke saa ganske sikkert, dog Professor Rosz vil uagtet det er faktisk, ikke gaae ind paa at sligt kan skee; imidlertid har han paa det alvorligste raadet mig fra at reise alene. Da jeg intet Reise-Selskab har fundet, rider han med mig i disse Dage, faaer vi kun ikke Regn, en Tour, maaskee til Sparta eller Theben. Ellers er her skrækkeligt dyrt, med den største Økonomie kan jeg kun leve for henved 2 Species daglig; og naturligviis er heri Logie iberegnet; her bliver dyrere Dag for Dag, siger man. En Reise til Konstantinopel, (jeg er her kun 3 ½ Dag der fra), var mit høieste Ønske; jeg har gjort Beregning, paa Beregning, men denne Tour vil, i een Maaned herfra komme mig paa over 120 Species; jeg skal ligge 15 Dage i Qvarantaine i Syra og der give daglig omtrent 3 Species; desuden har jeg endnu en Qvarantaine i Vente i Triest og den er 12 Dage. I Konstantinopel er Opholdet daglig 3 Species; jeg opgav derfor hele denne Reise; men Rosz og Alle uden Undtagelse, prædike for mig, at jeg maa see Konstantinopel; endelig har jeg i Dag bestemt mig, jeg gaaer derhen! – jeg kommer altsaa til Danmark først i Juli maaned,362 istedetfor at det ellers var blevet meget senere, men da har jeg rigtignok gjort en høist interes[s]ant Reise, som kun Faae hjemme have forsøgt. Jeg gaaer paa anden Plads ellers kommer jeg ei ud af det og min Plan er – naturligviis dersom Intet uforudseet indtræffer – at jeg den 20 April seiler med et fransk Dampskib fra Athen til Syra, derfra tager jeg med et andet Skib den 21 eller 22 over til Asien; jeg bliver kun en Dag i Smyrna, da der er Pest, derfra seiler jeg gjennem Dardanellerne, (dog det kjender De af Geographien) til Konstantinopel; her boer jeg i ti Dage og haaber at træffe det russiske Dampskib, som gaaer over det sorte Hav den 4 Mai; (ellers maa jeg gjøre min Qvarantaine i Syra og gaae igjen til Grækenland og fra Patras til Triest) jeg seiler over det sorte Hav til Galatz. (De vil finde det paa Kortet der hvor Donau løber fra Moldau ind imellem Bulgariet og Besarabien; her træffer jeg et osterisk Dampskib og seiler nu til Grændsen af Ungarn, hvor jeg i Orsova maa gjøre min Qvarantaine; derfra forbi Belgrad, Pest & til Vien, hele Donau-Reisen varer 28 Dage; de første Dage i Juni er jeg altsaa i Vien363 og da gaaer det i Galop hjemad, men lad mig i Vien finde Brev fra Dem. Deres Fader bad jeg i mit sidste Brev at skrive mig til post restante i Triest, har han endnu ikke skrevet, da siig ham at jeg maa have Brevet i Vien, men er det alt afsted, da gjør det heller ikke noget, thi før jeg forlader Grækenland skriver jeg til Postvæsenet i Triest at de sende mine Breve til Vien. Jeg haaber min Reise bliver, som jeg har skrevet; Jette Wulff har jeg for et Par Dage siden sendt et Brev, det faaer hun rimeligviis med samme Post, som De faaer dette; jeg mistvivlede da om at see Konstantinopel og skrev at jeg kom der ikke, vil De derfor nu enten lade hende læse dette Brev, eller strax skrive hende et Par Ord om min Bestemmelse, at jeg ved Guds Hjælp gaaer til Asien Konstantinopel, det sorte Hav og Donauen hjem; beed hende, det vil sige dersom hun ei læser dette Brev, at hun underretter Frue Læssøe364 derom, thi denne Sag veed jeg interesserer hende. Det vil glæde mig om min Reise bliver som jeg nu haaber og troer; jeg kan da ogsaa ved Hjemkomsten sige til Deres gode Onkel,365 ham De maa hilse ret venlig fra mig: Kan De nu see Hr Etatsraad, jeg turde nok reise til Grækenland og Konstantinopel, De sagde "det er umueligt!" – Men det var jo ogsaa umueligt at jeg kunde reise bort uden at see et nyt Stykke af mig blive spillet.366 Hils Mille, Vallea og Rose367 ret hjerteligt fra mig. Naar Alt staaer grønt i Deres Have, haaber jeg med Guds Hjælp vi sees. Hvor vi dog er langt borte fra hinanden og om nogle Dage, maaskee endnu længere. Jeg skriver Navnet Louise i det første Træ paa Asiens Grund, ogsaa et Par andre Navne der hjemme fra skal skrives der; det har jeg gjort i Italien. Der staaer Ingeborg, Jette Wulff og flere. Moersomt var det med Holst, han fandt i en lille By, to Dagsreiser fra Rom skrevet: Lind og Louise Lind født Collin, fra Danmark, og han blev ganske overrasket! Hvad er de her? Er de reist lige efter Brylluppet? tænkte han; og saa var det mig, som havde skrevet det. Han blev altid lidt gal i Hovedet naar han talte derom, thi han havde virkelig været saa naiv at troe De og Lind vare i Italien. – Lidt maa jeg dog fortælle Dem om Grækenland. - De kan ikke troe, hvor Paasken har været interessant. Kort før denne havde vi Grækernes store Frihedsfest. Langfredag Nat ringede Sørgeklokkerne, Præsterne bare Christi Liigkiste gjennem Gaderne og alle Mennesker fulgte med et Lys i Haanden. I flere Uger har her været stræng Faste; i Nat var Kongen, hele Hoffet og alle Folk i Kirke; Alt var Sorg! men da Klokken slog 12; raabte een af Præsterne: Christus er opstanden! og Musikken faldt ind, og alle Folk kyssede hinanden og raabte Christus er opstanden! Raketter fløi i Veiret; de havde dandset hele Dagen gjennem Gaderne, skudt Geværer af og raabt til hinanden: Christus er opstanden! det syntes som det virkelig var skeet denne Dag. Paa Gaderne stege de hele Lam. De skyde uden for Vinduerne medens jeg skriver dette og selv de smaa Unger kysse hinanden og sige: Veed du det? Christus er opstanden! – Der er noget smukt deri.368 Jeg er blevet tegnet her i Grækenland; saa særdeles liigt er Portrættet og dog – idealsk; det er meget skjønt opfattet. Hansen har tegnet det.369 – Men nu maa jeg nok til at ende mit Brev, det er jo beskrevet paa alle Sider. Lad dem hjemme læse hvad jeg har skrevet, og siig til Deres Moder at hun beder for mig den 4, 5 og 6 Mai, thi da seiler jeg nok paa det sorte Hav og det har slugt et Par Dampskibe i dette Foraar; dog jeg vil haabe det lader sig nu nøie med disse Bid og lader Digteren slippe vel over, uden at vippe ham alt for meget. Hils Deres Fader, Ingeborg, Drevsen, Børnene, Brødrene, Jette og Augusta, men glem heller ikke Lind, maaskee han da – i det jeg Brev jeg faaer fra Dem i Wien skriver et Par Ord, der kan gjøre mig godt naar jeg, som ung Tyrk vender hjem fra Orienten; nu er jeg allerede en gammel Græker! – Deres Fødselsdag venter jeg at feire med Dem, vil vor Herre det anderledes og at jeg døde ud[e], da er min sidste Tanke hos Dem og Deres, mine eneste elskede der Hjemme! lev vel! lev vel! Hils Jonna.

med broderligt Sind

H.C. Andersen.

E.S.

Lad Deres Søster sende Thieles og Ørsteds en særdeles Hilsen!

[Udskrift]

Fru Louise Lind født Collin.

afleveres hos Høivelbaarne Hr Conferentsraad

Storkors & Collin.

Amaliegade No 155

a Copenhague in Danimarka

via Amburgo.

franco Triest.

Tekst fra: Ejnar Askgaard