Dato: 20. juni 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 28

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 20. juli 1840.[fejlskrivning for juni]343

Til Frøken Louise Collin!

Nysø den 20 Juli 1840.

Tak for de søsterlige Ord, De var saa kjærlig at ville tilføie i Moderens Brev,344 jeg blev ret glad derover! Christian Wulff og Jette har jeg bragt Deres Hilsener og de takke meget! Christian tilføiede, "jeg sætter just megen Priis paa en Hilsen fra Louise Collin!["] – I denne Morgenstund havde jeg en suur Morgen, Baronen vilde nemlig læse et lille Digt for mig han havde skrevet, men før vi kom til dette var der saamange andre, der ogsaa "nok kunne taale at høres", at den hele Forelæsning varede i to Timer, de flygtede Alle! og hvad der endnu var det værste, hvert Digt havde han sat i Musik og det for fem Stemmer og nu maattte jeg høre hver enkelt Stemme, som han slet ikke kunde. Baronessen sagde: "Gud hvor jeg under Dem det! saadan skulde alle Digtere i Skole!" og det sagde hun og lod ham høre. Han er ellers mageløs godmodig. Thorvaldsen er saa henrykt over de spanske Dandsere, han siger at han ikke i mange Tider har seet saa deilig Dands!345 Dette Skue har givet ham Idee til hans sidste Basreliefs herude, en dandsende Faun og en Bacchantinde! Nu har han begyndt et nyt Basrelief Amor og Hymen.346 De fortæller mig at De og Ingeborg længe delibererede om De skulde skrive eller ei, og det som virkede benægtende var at jeg vilde vise Deres Breve til Andre! See det har jeg nu, fordi jeg i den collinske Slægt viser Breve fra mine "offentlige Bekjendtskaber". Jeg takker imidlertid, for den gode Villie, som hos Dem, er bleven til moden Frugt, nemlig en smuk Drueklasse i Moderens Guirlande. – Tak Deres Søster for hendes gode Villie og siig at jeg har mere, end Villie, til at erkjende det Smukke og Gode hos – Harald! Jeg sender hende to Hilsener, som hun kan dele med ham. Lind kommer vel til Frederiksborg ved Kroningen?347 Tager De med? Vi læste Ceremoniellet348 herude, det var meget comiskt, "Fædrelandets" Bemærkning derover syntes mig ganske pussig. Hvorledes lever og tumler sig Theodore. Siig til ham at han er en net Een og det i dobbelt Betydning, først, som han veed, som ung velklædt Mandfolk, dernæst i ond Betydning, fordi han ikke engang sender mig en Hilsen gjennem Moderens Brev. "Hvor Satan skal jeg vide naar De skriver!" hører jeg er hans Udraab. Jeg glæder mig meget til snart at see Dem, det første Møde da efter selv en lille Reise, er som Passions Blomstens Aabning, men det milde Ansigt blomstre sjeldent mod mig saa længe, som denne Blomst dog er aaben.

Broderen.

i stor hast!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus