Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1875

Festen paa Kenilworth
Kritik af påtænkt statue
HCAs død

1875: Festen paa Kenilworth


Januar

Efter drøftelser med komponisten Axel Liebmann arbejder HCA på at ændre dialogen i Festen paa Kenilworth til recitativer. Finder den gamle version af operaen helt forældet.

14. februar

Digtet "Kjøbenhavn" trykkes i Nær og Fjern nr. 137.

21. februar

Digtet "Odense" trykkes i Illustreret Tidende med et billede af Odense set fra Nonnebakken.

1. april

Udnævnes til kommandør af Dannebrog, 1. grad.

2. april

På sin 70-års dag hyldes han fra nær og fjern. I Odense indmures en mindeplade i hans barndomshjem. Aftenen tilbringes hos Melchiors. HCA har svært ved at klare denne og de følgende dages visitter, ligesom aftenen hos Melchiors tager voldsomt på hans få kræfter. På fødselsdagen giver Det kgl. Teater Den ny Barselstue og Liden Kirsten.

2. april

Udkommer med både dansk og engelsk titelblad Hans Christian Andersen Historien om en Moder i Femten Sprog udgiven af Jean Pio og Vilh. Thomsen. London Kjøbenhavn Leipzig Williams & Norgate C.A. Reitzel F.A. Brockhaus Sortiment Trykt hos Bianco Luno (til en pris af 3 kr.). Sprogene er ud over dansk: svensk, islandsk, tysk, plattysk, hollandsk, engelsk, fransk, spansk, nygræsk, russisk, polsk, bøhmisk, ungarsk, finsk.

4. april

Digtet "Mit Barndoms Hjem" trykkes i Søndags-Posten, illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøielse for alle Stænder - sammen med et billede af barndomshjemmet.

10. april

Får tilsendt et eksemplar af London-avisen Evening News, hvor han omtales som den mest læste af alle nulevende digtere, og eventyrene

"gives Plads i det Pantheon hvor Homeer og Schackspear evigt leve"
(dagbogen dags dato).

2. maj

Hertugen af Sachsen-Weimar tilsender HCA ordenen som kommandør (Komthur) af Den hvide Falk.

1875: Kritik af påtænkt statue


5. maj

Er for sidste gang i Det kgl. Teater (til en generalprøve på en Bournonville-ballet).

9. maj

Ser udkast til sin statue og synes godt om Otto Evens', men ikke om A.V. Saabyes.

14. maj

Er til J.P.E. Hartmanns 70-års fødselsdag.

21. maj

Bestemmer sig for at rejse til Menton og blive der vinteren over. Har det dog i de følgende dage så dårligt, at Johan Krohn må overnatte i hans forstue for at være ham til hjælp. Tager i denne lange sygdomstid næsten daglig morfin ("morfinsaft").

29. maj

Får besøg af billedhuggeren A.V. Saabye,

"hvis Skitze til min Statue jeg ikke kan udstaae, da den minder mig om gamle Socrates og den unge Alcibiades" [!].

Vil ikke sidde for ham eller tale med ham. Gør officiel indsigelse gennem maleren Jørgen Roed mod Saabyes gruppe,

"den lange Dreng der ligger mig heelt op i Skrevet"
(dagbogen dags dato).

Beroliges dagen efter af maleren F. Vermehren med en forsikring om, at drengen skal blive ændret til et lille barn, som symbolsk skal udtrykke barnesjælen.

4. juni

Får besøg af Saabye. Siger denne gang til ham selv,

"at jeg var utilfreds med hans Statue af mig, at hverken han eller nogen af Billedhuggerne kjendte mig, havde ikke seet mig læse, at jeg ingen taalte da bag ved mig og ikke havde Børn paa Ryggen, paa Skjødet eller i Skrævet; at mine Eventyr vare ligesaa meget for de Ældre som for Børnene, disse forstode kun Stafagen og som modne Folk saae og fornam de først det Hele. At det Naive var kun een Deel af mine Eventyr, at Humoret var egentlig Saltet i dem"
(dagbogen dags dato).

11. juni

Skulle have været til Bregentved, men opholdet dér bliver umuliggjort derved, at Frederik Moltke-Bregentved bliver udenrigsminister i Estrups nye regering.

12. juni

Hentes ud til Melchiors på Rolighed.

13. juni

Digtet "Tunge Timer" trykkes i Illustreret Tidende.

1875: HCAs død


19. juni

Sidste egenhændige dagbogsindføring. Herefter dikterer han til dagbogen for Dorothea Melchior eller en af hendes døtre, Harriet og Louise.

2. juli

Reviderer sit testamente. Indfører her forskellige mindre beløb, der skal uddeles straks efter hans død.

5. juli

Har ikke kunnet sove for et digt, der trængte sig på (om "Fyn og Schweiz"; det er samtidig et digt om yderpunkterne i hans liv og om døden). Dikterede det til fru Melchior. Digtet offentliggøres posthumt i december i Karl Schmidts Julebog 1875 (Odense).

Juli

Under sin svære sygdom ligger HCA og dikterer spredte erindringer om letfærdige damer og om damer, der har tilbudt sig til ham. Blandt det, han dikterer til dagbogen, er desuden sentenser som:

"Tidt saa lidt Kraft i det man døer at den igjennem vor mindste Nerve er aldeles forsvindende. Den fører til en Klarhed, der ogsaa giver sit Lys" (23. juli).
"Hvert 6te Bølgeslag fra Havet skal i det Mindre, men dog et Slag, saaledes ogsaa Tanken"
(24. juli).

HCA er i de sidste uger af sit liv stærkt uklar, når han da er ved bevidsthed.

4. august

HCA dør kl. fem minutter over elleve. Dødsårsag angives som leverkræft.
Bladillustratoren Knud Gamborg tegner HCA på dødslejet. Tegningen ligger til grund for et stærkt forskønnet og idylliserende træsnit, der bringes i Illustreret Tidende. Tegningen viser den døde HCA alene, mens træsnittet viser den døende HCA omgivet af medlemmer af familien Melchior.

11. august

HCA begraves fra Vor Frue Kirke (Københavns domkirke). Kongen og kronprinsen er til stede. Der tales af stiftsprovst C. Rothe og af Odense-biskoppen C.T. Engelstoft. Der blev sunget HCAs egen sang "Som Bladet, der fra Træet falder" og til sidst "Sov du trætte Barn, sov sødt,/ aldrig ængstet mer og saaret", skrevet af Carl Ploug til lejligheden.
HCA blev begravet på Assistens kirkegård i et gravsted, som Edvard Collin havde bestemt for HCA, sig selv og sin hustru, Henriette. HCA blev derfor begravet i gravstedets vestlige side og mindestenen opsat sammesteds. Edvard dør 1886 og Henriette 1894, men deres gravsten flyttes senere (1914) til Collinernes familiegravsted på Frederiksberg kirkegård, da der havde udspundet sig en avispolemik omkring Collinernes behandling af HCA. Edvard og Henriette blev dog, hvor de var gravlagt. Men efter flytningen af deres gravsten blev graven på Assistens omlagt, så HCAs mindesten blev placeret i midten.
På gravstenen står citeret de 4 sidste linier af HCAs digt "Oldingen" fra 1874:

Den Sjæl, Gud i sit Billede har skabt,
Er uforkrænkelig, kan ej gaa tabt.
Vort Jordliv her er Evighedens Frø,
Vort Legem dør, men Sjælen kan ej dø!

I HCAs testamente

Indsættes Edvard Collin til universalarving. En række bestemmelser tilgodeser legater (bl.a. til en fattig og flittig skoledreng i Odense, til Fr. VIIs Stiftelse ligeledes i Odense og til Børnepleieforeningen i København) og enkeltmodtagere af effekter og småbeløb. Clara Heinke var oprindeligt betænkt i testamentet, men stryges i et tillæg. Anna Bjerring er ikke betænkt i testamentet.

Forlagsretten

Til HCAs (indtil da udgivne) skrifter overdrages til Reitzel for i alt 40.000 kr. [minimum ca. 2.000.000 kr. i 1993-værdi; HCAs egen formue - boets "indtægter" - blev ved hans død opgjort til 56.452 kr., dvs. at den nærmede sig en 1993-værdi på minimum ca. 3.000.000 kr.], hvoraf de første 5.000 kr. betaltes d. 15. jan. 1876. Efter fradrag af arveafgiften skulle disse midler gå til et legat for kvindelige efterkommere af Jonas Collin og enker efter hans mandlige descendenter. Formuen måtte ikke bringes ned under 20.000 kr. Ved en ny bestemmelse i 1950 skulle formuen bringes op på 30.000 kr.[ca. 3-400.000 kr. i 1993-værdi], og renterne skulle nu tilfalde kvindelige efterkommere af Jonas Collin og i anden række efter H.C. Ørsted. Såfremt der ikke fandtes flere i denne kreds, skulle pengene da overgå til Københavns kommune til uddeling til fattige danske digtere eller musikere.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1873 – 1875 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. X af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)