Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1875


2. juli

Reviderer sit testamente. Indfører her forskellige mindre beløb, der skal uddeles straks efter hans død.

5. juli

Har ikke kunnet sove for et digt, der trængte sig på (om "Fyn og Schweiz"; det er samtidig et digt om yderpunkterne i hans liv og om døden). Dikterede det til fru Melchior. Digtet offentliggøres posthumt i december i Karl Schmidts Julebog 1875 (Odense).

Juli

Under sin svære sygdom ligger HCA og dikterer spredte erindringer om letfærdige damer og om damer, der har tilbudt sig til ham. Blandt det, han dikterer til dagbogen, er desuden sentenser som:

"Tidt saa lidt Kraft i det man døer at den igjennem vor mindste Nerve er aldeles forsvindende. Den fører til en Klarhed, der ogsaa giver sit Lys" (23. juli).
"Hvert 6te Bølgeslag fra Havet skal i det Mindre, men dog et Slag, saaledes ogsaa Tanken"
(24. juli).

HCA er i de sidste uger af sit liv stærkt uklar, når han da er ved bevidsthed.

4. august

HCA dør kl. fem minutter over elleve. Dødsårsag angives som leverkræft.
Bladillustratoren Knud Gamborg tegner HCA på dødslejet. Tegningen ligger til grund for et stærkt forskønnet og idylliserende træsnit, der bringes i Illustreret Tidende. Tegningen viser den døde HCA alene, mens træsnittet viser den døende HCA omgivet af medlemmer af familien Melchior.

11. august

HCA begraves fra Vor Frue Kirke (Københavns domkirke). Kongen og kronprinsen er til stede. Der tales af stiftsprovst C. Rothe og af Odense-biskoppen C.T. Engelstoft. Der blev sunget HCAs egen sang "Som Bladet, der fra Træet falder" og til sidst "Sov du trætte Barn, sov sødt,/ aldrig ængstet mer og saaret", skrevet af Carl Ploug til lejligheden.
HCA blev begravet på Assistens kirkegård i et gravsted, som Edvard Collin havde bestemt for HCA, sig selv og sin hustru, Henriette. HCA blev derfor begravet i gravstedets vestlige side og mindestenen opsat sammesteds. Edvard dør 1886 og Henriette 1894, men deres gravsten flyttes senere (1914) til Collinernes familiegravsted på Frederiksberg kirkegård, da der havde udspundet sig en avispolemik omkring Collinernes behandling af HCA. Edvard og Henriette blev dog, hvor de var gravlagt. Men efter flytningen af deres gravsten blev graven på Assistens omlagt, så HCAs mindesten blev placeret i midten.
På gravstenen står citeret de 4 sidste linier af HCAs digt "Oldingen" fra 1874:

Den Sjæl, Gud i sit Billede har skabt,
Er uforkrænkelig, kan ej gaa tabt.
Vort Jordliv her er Evighedens Frø,
Vort Legem dør, men Sjælen kan ej dø!
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1873 – 1875 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. X af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)