Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1872

Rejse til Tyskland, Østrig og Italien
Jeg var i chokolade
Svær sygdom

1872: Rejse til Tyskland, Østrig og Italien


Medio januar

Hører, at hans skolekammerat fra Odense-tiden, prokurator og kancelliråd Peter E. Petersen, "som min Lærer Velhaven satte øverst af os Alle", er død i Odense.

"Han blev, skjøndt fattigt Barn, en velseet Mand, Poletimester, om kun constitueret, han skrev smukke Leiligheds Digte og efter min Fest som Æresborger i Odense kom derom en heel Digtsamling, Han har fulgt mig meer, end jeg ham, jeg stod ham fremmet, nu gjør det mig ondt at jeg ikke kom ham imøde, sendte ham imellem een og anden af mine Bøger, det vilde have glædet ham, for seent tænker jeg nu derpaa. Gjennem Tanken flyve min Hilsen til ham! jeg har nu Troen at han fornemmer den! Saligt at troe!"
(dagbogen d. 15.).

Februar

Nedrivningen af Gjethuset påbegyndes og dermed ombygningen af Det kgl. Teater.

Februar

Dønninger af Georg Brandes' forelæsninger og polemikken omkring dem når HCA.

Marts

Får formueopgørelse fra Edvard Collin. HCA har 19.824 rdl.

4. marts

Hauch dør i Rom (og begraves på Roms protestantiske kirkegård, hvor også Keats ligger begravet).

30. marts

Udkommer Eventyr og Historier. Ny Samling ("Lykken kan ligge i en Pind", "Kometen", "Ugedagene", "Solskins-Historier", "Oldefa'er", "Hvem var den Lykkeligste?", "Lysene", "Det Utroligste", "Hvad hele Familien sagde", "Dandse, dandse Dukke min!", "Spørg Amagermo'er!", "Den store Søslange", "Gartneren og Herskabet" [førstetryk]). For denne samling kan HCA hæve et honorar på 850 rdl. Hæftet solgtes for 48 sk.

7. - 12. april

På Basnæs som optakt til rejse til Tyskland, Østrig og Italien.

12. april

Afrejse fra Basnæs. Hans rejsefælle William Bloch støder til i Korsør. Han er inviteret med på rejsen som HCAs gæst. William Bloch, der på dette tidspunkt er 27 år, er en yngre bror til maleren Carl Bloch. Han er cand. jur. og ansat i krigsministeriet og bliver senere sceneinstruktør.
Rejsefællerne tager først til Odense, hvor HCA viser William Bloch de gamle steder. Bl.a. viser han ham det sted,

"hvor han havde staaet med sin Moder mellem en tæt Skare Mennesker, for at se Fred. 6. og hvor han da, dengang han steg ud af Vognen, havde sagt: 'Aa - det er jo ikke mere end et Menneske!' Hvorpaa Moderen havde tysset paa ham: 'Er Du fra Forstanden, Dreng!'
(William Bloch: Paa Rejse med H.C. Andersen. Udgivet posthumt 1942).

Episoden fra HCAs barndom minder meget om slutningen på "Keiserens nye Klæder" og kan være det, der ligger bag.
Via Hamborg, Hannover, Magdeburg, Leipzig går rejsen til Dresden.

20. - 25. april

I Dresden. Her sammen med de gamle venner, fru Serre og Beaulieu.

22. april

HCA og William Bloch besøger Henrik Ibsen,

"der bor meget tarveligt [beskedent]. Han modtog os tilsyneladende meget venligt, men jeg tror egentlig, at han helst var fri for vort Besøg"
(Paa Rejse med H.C. Andersen).

25. april

Videre til Prag (ophold her 25.-27.), over Brünn til Wien.

28. april - 4. maj

I Wien.

4. maj

Videre over Linz, Salzburg, Kufstein, Innsbruck, Bozen og ind i Italien: Riva ved Gardasøen, Desenzano, Venedig.

5. maj

Slaget på Fælleden i København. HCA modtager d. 8 et brev fra fru Melchior, hvori han hører

"om stærke Arbeider-Bevægelses [= tumult, oprør] Uhyggelighed hjemme"
(dagbogen d. 8.).

14. - 17. maj

I Venedig.

17. maj

Fra Venedig over Verona, Bozen, Innsbruck til München.

21. - 25. maj

I München. Besøger her sin gamle bekendt, kong Max' livlæge Franz Xaver von Gietl og frue.

25. maj

Fra München over Augsburg, Nürnberg (26.-29.), Hof, Leipzig, Halberstadt, Braunschweig, Haarburg, Hamborg (3.-5. juni), Fredericia, Korsør (her skilles rejsefællerne uden særlig beklagelse fra HCAs side, selv om han meget godt kan lide Bloch) til Basnæs.

1872: Jeg var i chokolade


7. - 13. juni

På Basnæs.

13. juni

Tilbage til København. Indlogeres straks på Rolighed (bliver her til 29. juli). Samme dag åbnes Den nordiske Industriudstilling i København. Besøger den d. 17. og konstaterer med ærgrelse, at hans buste ikke er der sammen med de andre poeters, men:

"Jeg var i Chokolade, der kunde man jo ogsaa gnave paa mig. -
(dagbogen dags dato)".

Juni Carsten Hauchs "testamentariske" anbefaling af Georg Brandes til professoratet offentliggøres i Nyt Maanedsskrift.

23. - 25. juli

Over Helsingør til Hellebæk, hvor han besøger Dagbladets redaktør indtil 1872, C.St.A. Bille på familiens nye landsted, og desuden besøger Collins og Carl Bloch.

29. juli

Til Henriques på Petershøj.

1. og 2. august

Visitter hos familien Brandes. Læser d. 2. sine nyeste historier, bl.a.

"Tante Tandpine" højt for Georg og Edvard Brandes, deres mor og et par gæster: "Tante Tandpine vakte megen Lystighed, men alle tre Historier tiltalte den unge Kritik"
(dagbogen d. 2.).

4. august

Dagbogen beretter:

"Igaar og i Dag spadseret med Dr Georg Brandes og talt en Deel, i Dag især om Drømme og Syner"

(HCA nedfælder i disse år meget hyppigt sine - ofte mareridtsagtige - drømme i dagbøgerne).

5. - 20. august

Igen på Rolighed.

7. august

Fru Friederike Serre dør.

14. august

Besøger Anna Bjerring hos hendes onkel på Vesterbro.

20. august - 2. september

På Basnæs.

2. september

Tilbage i København. Bor nu i sine værelser hos frøken Hallager i Nyhavn 18. Skiftende korte ophold her og på Rolighed.

6. september

Er på 53-års dagen for sin ankomst til København i Tivoli sammen med Scharff, hvor han ser, at hans buste er stillet op

"mellem Rækkene af danske udmærkede Mænd"
(dagbogen dags dato).

9. september

Sender sin buste til sin gamle lærer Carstens, der nu bor på Tåsinge.

11. september

Grundtvig begraves fra Vor Frelsers Kirke. HCA går ikke med til begravelsen, da han er bange for at komme i trængsel, men ser begravelsestoget fra C.St.A. Billes lejlighed i Løngangsstræde lige over for Vartov.

22. september

Nicolai Bøgh bringer HCA nogle aviser fra Assens, hvori der er en føljeton: en versificeret gengivelse af "Den grimme Ælling", omskrevet af en 14-årig bondedreng, "der vogtede Qvæg paa Marken" (dagbogen dags dato). Drengen er nu ved grosserer Jacob Morescos mellemkomst anbragt i latinskole i København.

12. oktober

Læser "Hvad gamle Johanne fortalte" for Georg Brandes, der gerne vil anmelde hans nye samling. (Den anmeldes af Edvard Brandes).

18. oktober

Grundstensnedlæggelse for Det kgl. Teaters nye bygning. HCA oprørt over, at teatrets leverandører: forfattere og komponister, ikke har fået pladser tilbudt ved festligheden,

"thi de ere just Byggere for det nye Tempel"
(dagbogen dags dato).

1872: Svær sygdom


November og december

HCA meget syg. Kongehuset følger hans tilstand ved jævnlige hilsener og forespørgsler, og kronprins Frederik besøger ham. Er stærkt uligevægtig i denne tid, føler sig på randen af sindssyge.

11. november

HCAs formue opgøres til 21.000 rdl., hvoraf de 15.800 står i Sparekassen. Årlig renteindtægter i alt 765 rdl.

18. november

Meer end Perler og Guld går over scenen på Casino for 100. gang. Det fejres med en prolog til HCA, og prologen modtages med "stormende Bifald". Prologen trykkes dagen efter i Dagens Nyheder. HCA havde følt sig for syg til at overvære forestillingen, men hans læge, prof. Emil Hornemann, rådede ham til at gå derhen i stedet for at sidde hjemme og synke ned i selvmedlidenhed. HCAs unge ven, William Bloch går med ham.

23. november

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Anden Samling ("Hvad gamle Johanne fortalte", "Portnøglen", "Krøblingen", "Tante Tandpine").

24. november

Trykkes "Drengen og Hundehvalpen" i Illustreret Børneblad med en tegning af Lorenz Frølich.

December

Trykkes "Loppen og Professoren, et Æventyr" i Folkekalender for Danmark for 1873 med illustration af Lorenz Frølich.

9. december

Digteren, politikeren og redaktøren af Fædrelandet Carl Ploug holder i Underofficersforeningen foredrag om HCAs ungdomsliv.

24. december

Er ved at komme på højkant igen efter den svære sygdomsperiode. Melchiors sørger for, at han får juletræ i sin Nyhavns-lejlighed, og de og William Bloch sørger for, at han får

"igrunden en smuk Juleaften, den jeg slet ikke ventede"
(dagbogen).

Bladene har landet over refereret ivrigt om hans sygdom.

27. december

Bournonvilles HCA-ballet genoptages i en version forkortet til to akter.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1871 – 1872 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IX af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)