Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1871

Rejse via Sverige til Norge
Bournonville-ballet

1871: Rejse via Sverige til Norge


Januar

De 4 første kapitler af Lykke-Peer offentliggøres i New York i Scribner's Monthly Magazine. Resten kommer de følgende måneder frem til og med april.

27. - 28. januar

Paris kapitulerer.

28. marts - 29. maj

Pariserkommunen.

29. april

Fraflytter sit logis i Tordenskjoldsgade, som han i stigende grad havde været utilfreds med (reminiscenser herfra indgår i studentens fortælling i "Tante Tandpine"). Flytter ind i hotel d'Angleterre, hvor han skal betale cirka det samme som i sit hidtidige logi, o. 30 rdl. om måneden. Flytter først ind på nr. 65, men får nogle dage senere sine vante to værelser nr. 66.

7. - 11. maj

Gæst hos grevinde Julie (Lilly) Moltke på Espe. Selv om HCA tidligere har afvist at tro på "det overnaturlige", har han i de senere år i stigende grad været optaget af det og har undertiden også selv underholdt med spøgelseshistorier. Her på Espe og navnlig igen i juni på Basnæs oplever han selv spøgeri.

11.maj - 6. juni

På Basnæs. Udflugt herfra til Borreby. Om spøgeriet på Basnæs noterer HCA i dagbogen under datoen 6. juni:

"Inat Klokken omtrent eet vaagnede jeg og hørte banke paa Døren; i dette Værelse høre flere som overnatte her, denne Banken".

6. juni

Tilbage i København. Bor til 25. juli på Rolighed. Her besøg af den hollandske forfatter Johannes Kneppelhout med familie.

17. juni

Deltager på Rolighed i fejringen af Moritz og Dorothea Melchiors sølvbryllup. Skriver kantate hertil med musik af den svenske komponist J. Ad. Hägg, der bor hos Melchiors.

25. juli

Rejser til Norge via Sverige: over Helsingør-Helsingborg til Jönköping og Göteborg.

28. juli - 2. august

I Göteborg, hvor han bl.a. er til åbningen af landbrugsudstillingen. Møder i Göteborg Anna Bjerring, der er kommet over med båden fra Frederikshavn. Hun støder ham fra sig ved at trænge sig ind på ham med bebrejdelser.

2. august

Videre fra Göteborg til Karlstad (egnen, der senere skulle blive kendt gennem Selma Lagerlöfs skildringer, betager ham: "Jeg følte mig digterisk stemt", dagbogen dags dato), over den norske grænse via Kongsvinger til Christiania (Oslo).

5. - 25. august

I Norge. Modtages ved ankomsten til Christiania banegård af Bjørnson, hvis landsted han hyppigt besøger under opholdet, hvor han fast bor på hotel Victoria. Udflugter i omegnen.

9. - 10. august

Udflugt til Ringerike. I vogn til Sandvigen, overnatning i Hønefoss, med tog forbi Tyrifjord til Drammen og med skib tilbage til Christiania.

12. august

Udflugt med bl.a. Bjørnsons til Sandvigen. De sejler over med dampskibet Louise, "et lille skident Fartøi" (dagbogen dags dato). Festlig spisning med stort bål om aftenen, "Dansk norsk og svensk Flag veiede" (dagbogen). Overnatning på stedet og tilbage til Christiania næste dag.

18. august

Fest for HCA i Botanisk Have. Festtalen holdes af eventyrudgiveren pastor Jørgen Moe.

22. august

Inviteret til at komme til studenternes rusgilde, hvor han anmodes om at læse op og bliver hyldet.

25. august

Afrejse fra Christiania. Samme rute tilbage som på udturen (samler opmærksomhed om sig ved alle svenske jernbanestationer undervejs), dog fra Helsingør en lynvisit hos Collins i Hellebæk.

31. august

Tilbage i København, hvor han flytter ind på Rolighed hos Melchiors.

1871: Bournonville-ballet


9. - 18. september

Gæst hos familien Henriques på Petershøj ved Klampenborg.

18. september - 23. oktober

Igen på Rolighed.

1. oktober

Trykkes i Illustreret Børneblad digtet "Spørg Amagermoer".

4. oktober

Modtager fra kong Karl XV af Sverige-Norge kommandørkorset af den norske Olavs-orden med bryststjerne ("det er den første jeg har faaet", dagbogen dags dato). Ordenen tildelt i september.

6. oktober

Religiøs diskussion med en grundtvigiansk frøken Anna Kiellerup. HCA beskyldes for at være jøde i sin tro. Holder på, at Jesus er et menneske, der kan byde ham at efterligne sig. Bruger en tillempet udgave af Lessings lignelse om ringen (i Nathan der Weise) til at glatte misstemningen ud.

23. oktober

Flytter ind i Nyhavn 18 hos frøken Hallager. Får her tre værelser til 30 rdl. mdl.

3. november

Georg Brandes holder på Københavns Universitet indledningsforelæsningen til den forelæsningsserie, der skulle blive til Hovedstrømninger.

15. november

Trykkes i Illustreret Børneblad "Sangen til Dukkerne". Heri indgår "Dandse, dandse Dukke min", hvis første strofe usigneret og med titlen "Min Dukke" har været trykt juli 1857 i Folkekalender for Danmark.

27. november

Får det første brev i 20 år fra Jenny Lind, et brev på 16 sider sendt fra Firenze, hvor hun er med mand og datter.

5. december

Gæst i Enkedronningens Asylskole i Rigensgade, hvor en kultegning af HCA efter et foto taget af frøken Hallager afsløres over for portrætter af Oehlenschläger og Ingemann. HCA læser op, bliver hyldet, og børnene synger "I Danmark er jeg født". Til fru Scavenius på Basnæs skriver HCA herom i et (utrykt) brev af 15. december:

"For en halv Snees Dage siden blev jeg indbudt til Enkedronningens Asyl; Børnene der havde skillinget sammen til at faae sig, i Kultegning, et stort Portræt af H.C. Andersen, de have tidligere selv anskaffet sig lignende af Ingemann og Øhlenschlæger. Jeg blev modtaget med Hurraraab og en lille Sang, hele Asylet bestaaer af Pigebørn, Alle vilde de række mig Haanden da jeg gik, ja en lille Een vilde slet ikke slippe den igjen. Pastor Rørdam sagde nogle venlige Ord til mig og jeg læste et Par Eventyr for Børnene. Hendes Majestæt Enkedronningen vilde have beæret Festen med sin Nærværelse, men blev ved Forkjølelse forhindret derfra".

12. december

Udkommer H.C. Andersens nye Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. Andet Bind. Med 99 Illustrationer.

13. december

Læser op i Studenterforeningen.

17. december

Trykkes i Illustreret Tidende "Den store Søslange. Et Nutids-Eventyr".

24. december

Til generalprøve på Bournonvilles nye ballet over HCAs eventyr, Et Eventyr i Billeder. Musikken er af Vilhelm Holm. HCA overordentligt tilfreds med "den Poesie og Skjønhed her er" i dansen og også med dekorationerne: "Theatermaleren Gyllich [Valdemar Güllich] har fortræffelig illustreret mine Eventyr" (dagbogen dags dato).
Middag hos Henriques, ellers alene denne juleaften.

26. december

Premiere på Bournonvilles HCA-inspirerede ballet, Et Eventyr i Billeder. Ifølge HCA gjorde den

"ublandet Lykke; jeg gik op paa Theatret [dvs. scenen] og takkede Bournonville der faldt mig om Halsen og spurgte om jeg fandt at der var lidt af min Aand i Balletten"
(dagbogen dags dato).

Men både Melchiors og Henriques finder 2. akt for bred og er utilfredse med 3. akt. Aviskritikken går i samme retning.
Balletten opføres i alt 14 gange i HCAs levetid.

31. december

Middag hos Henriques, hvor han er inviteret til at blive til over midnat, men går hjem og fejrer nytåret alene, som dagbogen udtrykker det:

"altsaa begyndt det nye Aar med at drikke og gaae iseng, man vil ikke misforstaae dette om det engang bliver læst, min Hensigt er at brænde alle disse Nedskrivninger".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1871 – 1872 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IX af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)