Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1869

Rasmus Nielsens forlæsninger
Georg Brandes´ afhandling
En hyldest på 50-års dagen
Længere Europarejse

1869: Rasmus Nielsens forlæsninger


Dette år

Udkommer 2. oplag af En Nat i Roeskilde.

18. januar

Modtager fra ten Kate hans versificerede oversættelse af eventyrene til hollandsk.

Februar

HCAs bidrag til The Riverside Magazine oversættes af Anna Raasløff, datter af den tidligere gesandt i Washington Waldemar Raasløff. I alt 12 af HCAs små historier udkommer således først i Amerika og siden i Danmark.

3. februar

Læser op ved en koncert for damer og herrer i Studenterforeningen.

10. februar

Harald Scharff, som HCA igen i den senere tid har set meget til, fortæller, at han skal forloves med Camilla Pedersen, datter af hørkræmmer Søren Pedersen.

"Jeg syntes nu er den unge Ven væk!"
(dagbogen dags dato).

Opgiver sin plan om at tage Scharff med til Wien til sommer. Føler sig pludselig uden for ungdommen og forstemmes ved at føle sig gammel.

"Føler mig aldeles angrebet, meget nerveus og en Fornemmelse i Benene, som om jeg gik paa Stylter, jeg er nær ved at falde"
(dagbogen d. 12.).

19. februar

Hører prof. Rasmus Nielsen forelæse på universitetet over sine eventyr.

20. februar

Til Scharffs forlovelsesgilde.
Får samme dag at vide, at Caroline David (Georg Brandes' elskerinde) har forladt sin mand og for nogle dage har fået husly hos Collins.
HCA møder senere (d. 3. maj) hende og hendes børn til en middag hos Collins.

2. marts

Læser op i Dansk Samfund.

3. marts

Læser op i selskabet Det gode Minde i Vaisenhuset.

7. marts

Hører, at en af de toneangivende kritikere, Clemens Petersen, hvis kritikker af eventyrene HCA har læst nøje, er blevet sendt ud af landet af politiet d. 5. Dagen efter ved han mere:

"Han skal have indladt sig med Drenge i den Skole han læser paa siger man, gid det var Løgn! hvad bliver der nu af det ulykkelige Menneske, uden Penge, i fremmed Land"
(dagbogen d. 8.).

Efter samtaler om Clemens Petersen med fru Drewsen og fru Heiberg noterer HCA d. 15. i dagbogen, at han

"finder han har syndet, men straffes utilgiveligt haardt".

30. marts

Carl Bloch begynder at male HCAs portræt.

2. april

Efter masser af hyldest på fødselsdagen (bl.a. en broderet pude fra veninden Anna Bjerring) er HCA inviteret af Anton Rubinstein til den første af dennes koncerter. Er senere sammen med Rubinsteins privat, og bliver også inviteret af ham til hans næste koncert, d. 6. i Casino:

"Rubinstein spillede vidunderligt [...] jeg var opfyldt af hans Genialitet, Smag og Styrke"
(dagbogen d. 6.).

Også til hans afskedskoncert d. 16.

30. april

Til forelæsning af prof. Rasmus Nielsen over temaet folkeeventyr/litterær version af samme med "Hvad Fatter gjør..." som genstand.

16. maj

Udflugt til familien Henriques' landsted Petershøj ved Klampenborg.

1869: Georg Brandes´ afhandling


25. maj

Sidder for sidste gang for Bloch.

"Portrættet er ikke som jeg ønskede det rette Udtryk, Haaret er ogsaa gjort mere graat, og saa har han malet en Fedt-Plet paa min Kjole"
(dagbogen dags dato).

D. 28. køber Henriques maleriet for 200 rdl.

3. juni

Besøg af Georg Brandes.

8. - 10. juni

Hos familien Henriques på Petershøj ved Klampenborg.

14. - 16. juni

Flytter ud fra logiet hos frøken Hallager.

16. juni - 6. juli

På Basnæs. Ser her for første gang den obelisk, som godsets folk i maj 68 har rejst for Jacob Brønnum Scavenius. HCA har forfattet teksten på den.

6. juli

Tilbage i København, flytter ind på Rolighed hos Melchiors.

11. juli

Offentliggøres i Illustreret Tidende første del af en artikel af Georg Brandes om HCAs eventyr. I et brev til HCA i anledning af denne artikel (dateret d. 10.) siger Brandes:

"De er den Skribent af alle, som har gjort Kritiken mest Uret, understøttet alle vulgære Fordomme imod den, bragt den i Ringeagt og Vanry".
(dagbogen d. 12.),

HCA er oprørt over denne "Usandhed" men imødegår Brandes i et svar, der er indpakket i megen imødekommenhed og ros for hans artikel:

"De har med Kløgt og Ungdommens Inderlighed seet lige ind i Hjertebunden hos mine smaa aandelige Børn"
(brev af 13. juli).

Men Brandes lader sig ikke omstemme på kardinalpunktet. I et svar dateret d. 19. fortsætter han angrebet:

"De har skadet en Kritikers - allerede iforveien noksom vanskelige - Stilling her i dette lidet udviklede Land overordentligt; De har bidraget Deres til at udbrede den Mening, at Avind er hans Inspiration og at han gaaer med et Mavebelte af Slanger".

HCA runder af i et svar d. 21. med at fastholde sin ret til at uddrive den slette kritik af templet, men roser samtidig Brandes for at se"med Hjertets og Forstandens Øine" og være "som en god Læge for Mange". HCA beklager dog, at Brandes ikke har fundet anledning til i sin afhandling at komme ind på historier, som HCA selv ser som væsentlige, bl.a. "Dryaden" (som HCA jo havde læst højt for Brandes), "hvori hele det Materielle i vor Tid afvindes sin Poesie" og ""Vinden fortæller..." et for sin Danskhed og fra Sprogets Side betydende Stykke".

14. juli

Mens HCA lægger sidste hånd på "Hønse-Grethes Familie" under sit ophold på Rolighed, læser Moritz Melchior højt af Leonora Christinas nyfundne og netop udkomne memoirer, Jammers Minde. HCA havde dog hørt om manuskriptets eksistens allerede under opholdet i Wien i marts 1846.

18. juli

Offentliggøres 2. del af Georg Brandes' afhandling om HCAs eventyr.

25. juli

I et tillæg til Illustreret Tidende bringes afslutningen på Brandes' afhandling, hvorom HCA bemærker:

"det er velmeent og kløgtigt skrevet, men dog ikke fuldstændigt nok"
(dagbogen dags dato).

HCAs syn på Brandes' artikel afholdt ham dog ikke fra at reklamere med den over for sin amerikanske forlagskontakt, Horace E. Scudder (i et brev af 12. juli).

August

Udflugter til Klampenborg og ind til byen, bl.a. for at overvære det nygifte kronprinsepars (den senere Fr. VIII og den svenske prinsesse Louise) indtog i København. Visit på Rolighed af familien Brandt (HCAs værtsfamilie) fra Amsterdam.
HCA opsøges på Rolighed af en amerikaner, der samler ind til oprettelsen af et universitet i Texas. HCA afslår at give penge med den begrundelse, at han ingen formue har (!), men lover at bidrage med bøger eller et manuskript. Besøg af Carlos O'Neill på Rolighed.

16. august

Til familien Henriques på Petershøj. Besøger komponisten Asger Hammerich, som i den følgende tid gentagne gange kommer til HCA.

25. august

Installeres på d'Angleterre ud mod torvet på 2. sal. I den følgende uge udflugt herfra til Collins i Hellebæk.

31. august - 2. september

Sidder for Elisabeth Jerichau-Baumann, der på ny maler hans portræt.

1869: En hyldest på 50-års dagen


Efteråret

Den af Scudder foranstaltede Author's Edition af HCAs værker, en 10-binds udgave, begynder at udkomme i Amerika (Boston/ New York). Der var ikke kommet en lignende samlet udgave i England. I efteråret 1869 kommer de to første bind: Improvisatoren og De to Baronesser. Tredje bind bliver Wonder Tales. Scudder deler eventyrene og historierne op på to bind (i udgaven bd. 3 og 8), ét med eventyr for børn og ét med historier mest for voksne! Billedbog uden Billeder vil han optrykke sammen med eventyrene, da den i forvejen i Amerika er optrykt sammen med dem. (I Danmark holdes de i reglen adskilt!). The Story of my Life kommer i bd. 7.
Udgaven afsluttedes 1871. Yderligere bind, der havde været på tale, måtte opgives på grund af svigtende publikumsinteresse for udgaven.

4. september

50-års dagen for HCAs afrejse fra Odense fejres først af Hartmanns ved en middag, dernæst læser HCA op i Studenterforeningen og hyldes dér. I anledning af denne mærkedag har senioratet stillet en buste af HCA op i foreningens sal, som dagbogen dags dato udtrykker det: "mellem deres berømte Mænd" (dvs. i læsesalen i nærheden af Ingemanns og Wessels og lige over for Heibergs, Hauchs og Baggesens buster).

6. september

På 50-års dagen for ankomsten til København fejres HCA først af hotellet. Dernæst ankommer Natalie Zahle med to elever og nogle lærerinder (en af eleverne husker det - som hun engang har fortalt om det til Sven Alkærsig i en radioudsendelse o. 1950 med erindringer om HCA (DRs stemmearkiv) - som, at det var to af de ældste og to af de yngste elever, at der var en anden mand til stede [det var Adolph Drewsen] og at HCA opførte sig ret ejendommeligt, idet han svingede sit ben med vid susebuks hen over hovedet på en af de små piger).
Delegationen medbringer

"i en Kurv med Blomster et Sølvskræppeblad med en Snegl paa, hentydende til "den lykkelige Familie""
(dagbogen dags dato).


Festmiddag på Vincents restaurant. Udnævnes denne dag til kommandør af Dannebrog (2. grad). Overvældes af tiggerbreve.

8. september

I takkeaudiens hos kongeparret på Bernstorff Slot, derefter hos kronprinseparret.

9. september

Besøg hos enkedronningen på Sorgenfri Slot.

10. september

Til Basnæs, hvor fejringen fortsætter: æresport med flag og brogede lamper, stort fyrværkeri i haven med HCAs navn strålende i alle farver. Til stede også familierne fra Borreby og Holsteinborg, og grev Ludvig Holstein holder talen for HCA.

1869: Længere Europarejse


22. september

Afrejse fra Basnæs ud på næsten 5 1/2 måneds Europa-rejse (inden afrejsen fra København havde HCA bevæbnet sig med 800 rdl. og kreditiver på 3.600 franc. Tidligere havde han budgetteret med 2.200 rdl. for 9 måneders rejse, hvoraf de 300 til selve transportudgifterne). Med overnatning i Korsør ankomst til Glorup d. 23.

26. september

Afrejse fra Glorup over Strib-Fredericia til Altona/Hamborg, fra Hamborg over Braunschweig og Leipzig til Dresden (ankomst 2. oktober).

3. - 11. oktober

Gæst på godset Maxen hos fru Serre. Her er Clara Heinke og hendes søster. Genser sit fyrretræ og sit egetræ (det sidste er i haven). Clara Heinke har hængt blomsterkrans på begge træer.

13. oktober

Afrejse fra Dresden til Prag. Videre over Pardubitz og Brünn (hvor han forhører sig om sine venner, musikerne Nerudas families hjemsted).

17. oktober

Ankomst til Wien

"Wien har fra gamle Dage altid været mig en Politi By [...] I den gamle Deel af Byen med de smalle vinklede Gader er jeg i det Wien jeg kjender, men kommer jeg udenfor, Volden indenfor Forstæderne er sløifet, Pragt Bygninger have løftet sig, jeg er, troer jeg, i Petersborg, i Paris"
(dagbogen d. 19.)

"Operahuset, det er vistnok, naar man undtager Operaen i Barcelona, det meest storartede Theater jeg har seet",
(dagbogen d. 20.).

Får her kontakt med arkitekten Theophilus Hansen

"han syntes meget plebejisk, men vistnok en dygtig Natur",
(dagbogen d. 24.).

Føler sig ensom om aftenerne på hotellet,

"sandselige Kampe, Vorherre er min Hjælper, aldeles ikke jeg selv"
(dagbogen d. 31.).

4. november

Fra Wien over Linz og Salzburg (hvor han ser Paracelsus' og Mozarts huse) til München.

8. - 16. november

I München. Besøger maleren Wilhelm von Kaulbach, der fortæller ham, at han stadig får bestillinger på sit billede til "Engelen". Kaulbach

"sagde at Kunsthandleren i Wien var blevet en riig Mand ved dette ene Billede"
(dagbogen d. 9.).

Næsten daglig gæst hos familien Kaulbach. Maleren hylder ham som eventyrets konge og vil gerne lave et billede til ud fra HCAs fortællinger. Besøger enkedronning Maria Hedewig af Bayern.

16. november

Hører, at Scharffs forlovelse er hævet. Afrejse fra München. Over Kempten til Zürich. Korte ophold her, i Bern (hvor han møder sognepræsten Carl Baggesen), Genève, Lyon, Avignon, Marseille, Toulon til Nice.

30. november - 31. januar 1870

I Nice. Hyldes juleaften i hotellet. Læser op for hotellets gæster 1. juledag og nytårsaften. Skriver hjem til Edvard Collin og tilbyder at betale 600 rdl. for Jonas, hvis han vil komme ned til ham og være med to måneder på hans rejse.

15. december

Udflugt til Monaco, men kommer dog ikke ind i selve byen.

17. december

Udkommer Tre nye Eventyr og Historier ("Hønse-Grethes Familie", "Hvad Tidselen oplevede", "Hvad man kan hitte paa").

31. december

Opgøres HCAs formue til 15.288 rdl. De samlede renteindtægter har i årets løb været 670 rdl., og der er betalt 96 rdl. i skat. Henrik Stampes lån ser ud til at være indfriet.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1868 – 1870 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VIII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)