Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1867

Rejse til Paris og Schweiz
Udnævnes til etatsråd
Igen rejse til Paris
Æresborger i Odense

1867: Rejse til Paris og Schweiz


Dette år

Udkommer en "fuldstændig samling" af HCAs eventyr m. 117 træsnit på russisk (2. udg., St. Petersborg).

4. januar

Til Basnæs.

11. januar

Til København.

Januar

Det litterære samtaleemne i denne tid er de pseudonymt [M. Rowel] udgivne Breve fra Helvede, der i løbet af året kommer i 3 oplag. HCA er meget optaget af bogen (hvori han finder reminiscenser af sine egne eventyr) og får besøg af forfatteren (d. 14. Det viser sig at være præsten Valdemar Thisted).

25. januar

Læser for damer i Arbejderforeningen.

7. februar

Har fra England selv købt sig den

"smukke ny illustrerede udgave af mine Eventyr Dulken [oversætteren H.W. Dulcken] har besørget"
(dagbogen dags dato)

Hører, at professor Rasmus Nielsen dagen før har forelæst over emnet "ønsket" og dér brugt bl.a. HCAs "Lykkens Kalosker" som grundlag.

14. februar

Maleren F.C. Lund tegner HCAs portræt - HCA læsende op i Melchior-familiens kreds - og forærer det til fru Melchior.

2. marts

Læser op i Studenterforeningen.

11. april

Afrejse fra København. Har til rejseudgifterne hævet 500 rdl. Gør ophold i Odense, hvor han overnatter og d. 12. går tur langs åen med biskop Engelstoft og spiser frokost med ham.
Videre over Hamborg, Hannover, Köln til Paris.

15. april - 9. maj

I Paris. Her sammen med den noget udsvævende Robert Watt

"fortalte mig mange vilde, sanselige Historier. Jeg fik et dybt Indblik i Pariserlivet",
(dagbogen d. 17.).

Opsøger maleren Frølich angående illustrationer til eventyrene. Er bl.a. sammen med Jules Jürgensen fra Le Locle og etatsråd N.E. Hofman-Bang fra Hofmansgave.
Besøger flere gange Verdensudstillingen.

5. maj

Bliver af Robert Watts historier så seksuelt ophidset, at han går på bordel:

"Efter at have spiist til Middag gik jeg i Brynde op og ned, gik saa pludselig op i en Menneske Boutik, den ene var klistret med Pudder, den anden ordinair, den tredie ganske Dame, jeg talte med hende, betalte 12 Frank og gik uden at have syndet i Gjerning, men nok i Tanke. Hun bad mig komme igjen, sagde jeg var vist meget uskyldig af en Herre at være. Jeg var saa let og glad da jeg kom ud fra dette Huus. Mange ville kalde mig en Pjalt, er jeg det her? Drev om Aftenen paa Boulevarden og saae i Cafeerne malede Fruentimmer sidde og spille Kort, drikke Øl og Chartreuse"
(dagbogen dags dato).

1. maj

Det skandinaviske selskab holder i Palais Royal en fest til ære for HCA.

9. maj

Afrejse fra Paris over Dijon til Neuchâtel.

11. - 14. maj

I Neuchâtel.

1867: Udnævnes til etatsråd


14. - 27. maj

Gæst hos urfabrikanten Jules Jürgensen i Le Locle.

26. maj

Udnævnes på kongeparrets sølvbryllupsdag til etatsråd (3. rangklasse; når der f.eks. er kur på slottet, er det for de tre første rangklasser).

27. - 30. maj

I Bern med udflugt herfra til Interlaken.

30. maj

Afrejse fra Bern over Freiburg, Frankfurt (undviger i toget at hilse på storhertugen af Weimar, da det nationale spørgsmål endnu er en blokering for HCA) og Kassel til Hamborg.

2. - 5. juni

I Hamborg. Besøger her maleren Anton Melbye i hans atelier.

5. juni

Fra Hamborg går rejsen over Fredericia. Hilses i Danmark uafladeligt med 'hr. etatsråd':

"det var som den nye Tittel havde øvet en Troldom over mit Fædreland",
(dagbogen d. 5.).

Samme dag ophold i Odense, hvor HCA overnatter og d. 6. spiser frokost sammen med et lille selskab hos biskop Engelstoft og må love at komme igen i løbet af sommeren, for at byen kan hædre ham. Meget tyder altså på, at det var udnævnelsen til etatsråd, der - sammen med et længe næret ønske i byen om at knytte forbindelsen til HCA igen nu, hvor han var blevet så berømt - gav Odense ideen til at gøre ham til æresborger.

7. juni

Ankomst til København. Herfra udflugt til Klampenborg d. 12.

10. juni

I takkeaudiens på Fredensborg slot.

13. juni - 15. juli

Hos Melchiors på Rolighed. Klistrer og klipper her (3. juli) "den anden Lysseskjærm", som det udtrykkes i dagbogen. Udflugt til Hellebæk (besøg hos Collins i deres lille hus, middag på Marienlyst) og Klampenborg (frokost med Jules Jürgensen).

16. juli

Afrejse fra København til Sorø, hvor han bor hos fru Ingemann, som det nu er næsten umuligt for ham at kommunikere med.

18. - 27. juli

På Basnæs.

27. juli - 7. august

På Glorup. Udflugter herfra til Lundsgård og Lundeborg. Møder fru Heiberg, som besøger Langes på Ørbæklunde, og går en tur med hende på over 1 1/2 time, hvor han viser hende rundt i Glorups park.
Det har åbenbart ingen hast med at blive fejret i Odense, for HCA er under dette Fyns-ophold slet ikke i Odense, selv om opfordringen fra biskop Engelstoft lød på at komme igen i løbet af sommeren, for at man kunne hædre ham.

7. - 21. august

På Holsteinborg. Læser her op af sine eventyr for folkene på gården.

1867: Igen rejse til Paris


21. august

Tilbage i København. Udflugt til Collins i Hellebæk. Møder med Bjørnstjerne Bjørnson.

1. september

Afrejse til Paris sammen med Robert Watt (Melchior har bidraget til rejsen med 300 rdl.). Over Korsør-Kiel, Hamborg, Hannover, Frankfurt, Strassbourg til Paris.

7. - 22. september

I Paris. Besøger igen verdensudstillingen. Er med Robert Watt på bordel, men nøjes - igen - med at snakke med

"det stakkels Barn, som jeg havde ondt af og som undrede sig over at jeg kun vilde snakke med hende" (dagbogen d. 10.).

22. september

Fra Paris over Épernay og Kehl til Baden-Baden, Kassel, Hamborg, Fredericia, Odense (hvor han aflægger visit hos biskop Engelstoft og må love at komme igen til november, så byen kan give ham den fest, de har bestemt sig for at hædre ham med) til København.

30. september

Tilbage i København. Her sammen med Bjørnstjerne Bjørnson.

25. oktober

Til Basnæs, hvor der er stort bryllup (Lucie Scavenius og Carl Castenschiold).

1. november

Tilbage til København. Hjemrejsen har HCA givet en malende beskrivelse af i et (utrykt) brev til fru Scavenius:

"Hjemreisen var noget langsommelig; fra Slagelse kjørte vi 12 1/2 og naaede først Kjøbenhavn Klokken halv sex om Aftenen, det var hele fem Timer paa den Vei, jeg i Sommer ikke brugte to Timer til; Opholdene ved hver Station varede i det Uendelige; det var uheldigviis den 1ste November og mange Tjenestefolk skulde i Tjeneste, de kom med uhyre Kister, Komoder og Skabe, der var en Opstilling som paa en Fløttedag; Regnen skyllede ned og det varede syv lange og syv brede, som man siger, før man fik sit Tøi paa Banegaarden. Vognene vare dertil forfærdelige haarde og snevre, aldrig før har jeg prøvet at kjøre i en saadan anden Klasse-Vogn".

Inviteres af biskop Engelstoft til at komme til Odense d. 28.november og blive fejret d. 30. Medio november slipper det ud i de fynske aviser, at HCA skal være æresborger i Odense. Får siden brev fra kommunalbestyrelsen i Odense om det. HCA udskyder arrangementet til d. 6. december. Bladene skriver, at spådommen - som han har omtalt i Mit Livs Eventyr - om, at byen skulle illumineres for ham, nu går i opfyldelse.

1867: Æresborger i Odense


December

Trykkes i den af Chr. Richardt udgivne Fra danske Forfattere. Digte og Skizzer 2. og 3. akt af HCAs tekst til en opera Kong Saul.

5. december

Afrejse til Odense med overnatning i Korsør. (Har på rejsen og i det hele taget i denne tid store kvaler med sine kunstige tænder). Indlogeres hos biskop Engelstoft i Odense.
I et brev til Henriette Collin af dags dato, hvor HCA beretter om modtagelsen i Odense og om det forestående program, siger han:

"Gid at imorgen var overstaaet, det er vel en lys og mærkelig [dvs. bemærkelsesværdig] Dag i mit Liv, men jeg er betaget [dvs. angrebet, medtaget] ved at tænke paa den [...] Hvorfor mon dog saa megen Glæde og Hæder forundes mig? Det er næsten ængsteligt".

6. december

Udnævnes om formiddagen på rådhuset til æresborger. Skolerne i Odense har fri i anledning af dagen. Stor festmiddag om aftenen på rådhuset med 240 indbudte. Lykønskningstelegram fra kongefamilien, deputation fra Arbejder- og Industriforeningen. Flag over hele byen, fakkeltog, hilses i rådhusets vindue med sang og nifoldigt hurra nede fra pladsen.
Middage de følgende dage for HCA hos borgmester, biskop (ved festen hos biskoppen er der 130 mennesker til stede) og domprovst. Besøger sammen med biskoppen fattigskolen, hvor han selv har gået, Lahns stiftelse og barndomshjemmet.

11. december

Tilbage i København. Sporer nogen misundelse med hans fejring i Odense:

"Nogle havde ligesom trøstet sig med at den [hæderen] dog nok ikke var saa stor, som Aviserne mældte, Andre at Christian Winther dog burde have Sligt frem for mig. Men han var jo nu ikke født i Odense, svarede jeg"
(dagbogen d. 21.).

Men Paludan-Müller og Bjørnson giver ham fuld honnør for fejringen.
Bjørnson siger til ham (20. dec.), at Grundtvig og han (HCA) er

"de to egentlige Folkedigtere, trængt ind i Folket, de andre Poeter kunde nok sidde og dufte"
(dagbogen).

12. december

Udkommer både Femten Eventyr og Historier. Ny Udgave. Med Illustrationer af Lorenz Frølich (teksterne er alle genoptryk) og Kjendte og glemte Digte (1823-1867).

24. december

Fejrer jul på omgang hos Kochs (Ida Koch er datter af admiral Wulff), familien Henriques og Jerichaus.

31. december

HCAs formue opgøres til 14.150 rdl. Der har i 1867 været renteindtægter på 450 rdl., og der er betalt skat med 45 rdl.

31. december

Tilbringer nytårsaften hos den engelske gesandt, Sir Charles Murray.

"Gik fra Muries før elleve, spiist hjemme, høre Nytaars Skud, og slutter nu Aaret 1867, det meest hædrende og vexlende for mig [...] jeg er blevet Etatsraad og har i Odense oplevet en Hyldest der hører til de meest sjældne i denne Verden [...] Herre min Gud, min eneste Gud, Tak for det gamle Aar, hvad kan, tør, vil og skal det nye bringe; jeg beder Herre, giv mig Kraft til at bære det, slip mig ikke! -"
(dagbogen dags dato).
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1866 – 1867 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)