Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1864

Åndelig mobilisering
Psalme
Hyldes igen i Arbejderforeningen

1864: Åndelig mobilisering


Dette år

Udkommer Raconti fantastici di giovinetti (Milano). Udkommer i 2. oplag samme år.

2. januar

HCAs formue opgøres til 10.039 rdl. (omregnet til 1993-penge minimum 1.000.000 kr.). Heraf står de 4.539 rdl. i sparekassen, 2.500 er et lån til Edvard Collin, og 1.000 er et lån til Henrik Stampe (af begge lån svares der renter). Desuden ejer HCA en kgl. obligation på 1.000 rdl.
Betaler p.t. 12 rdl og 48 skill. i skat i kvartalet.

5. januar

Vender tilbage til København.

Januar

Følger mobiliseringen i København ("Tidsøieblikket knugede mig, betaget og følende min Forladthed saa bitterligt", dagbogen d. 29.).

13. januar

Læser op i Arbejderforeningen.

23. januar

Læser op for farmaceuterne hos restauratør Vincents.

1. februar

Krigen bryder ud, tyskerne går over Ejderen.

3. februar

Læser op for flere hundrede damer i Arbejderforeningen. Første efterretninger om slag (kampen ved Mysunde).

5. februar

Dannevirke rømmes uden kamp. Slesvig indtages af tyskerne. I de følgende dage uroligheder i København, hvor regeringen (og undertiden også kongehuset) udråbes som forrædere.

16. februar

Er med kontorchef i krigsministeriet, justitsråd Chr. Glud, der forestår uddelingen af penge til soldaternes koner og børn. HCA var blevet bedt om at levere en vers-inskription til de papirsparebøsser, der her skulle anvendes og fandt et vers frem, han havde lavet til sparebøsser fra en tidligere indsamling. Men her stod der, at "Soldaten skjærmer Dannevirke". Den gik jo ikke nu, så teksten måtte omformuleres!
Om uddelingen noterer HCA i dagbogen d. 16.:

"Det var netop i de Værelser paa Holmen hvor jeg ved min første Ankomst til Kjøbenhavn kom til Admiral Krigers og besøgte Frøken Tønderlund, siden havde jeg ikke været der; sidst stod jeg her med mit sørgespil: Røverne i Vissenberg, nu som en af Danmarks berømte Digtere og bragte mit Aandens Bidrag til den danske Hærs Koner og Børn".

HCAs sparebøsser sælges i stort tal ved en basar, som damerne holder senere på måneden i Studenterforeningen til fordel for soldaternes efterladte i København. Sparebøsserne sælges for 24 skilling pr. stk.

Februar

Får i denne tid nye tænder, som han har store problemer med.

"Bedre døe og begravet, man falder hen Stykke for Stykke, det vil sige Foderalet, inden i er jeg endnu 16 Aar, men tør [har ikke lov til] ikke være det efter de andres Sigende"
(dagbogen d. 29.).

Februar

Noterer om stemningen i Danmark:

"Her hjemme megen Misstemning og Meget med Partier, det er især Fruentimmerne som ere fanatiske"
(dagbogen d. 21.).

24. februar

Læser op i Arbejderforeningen, hvor entreen går til Første Regiment. HCA køber selv 4 billetter. Der er - i følge HCA selv - fuldt hus, og indtægten bliver 60 rdl. og to mark. Da entreen er 8 skilling, har der været 724 betalende tilhørere.

26. februar

Bringer en større papirklipkomposition hen til en velgørende basar, så den kan bortauktioneres dér. HCA sætter selv en pris på 3 mark, men den bliver solgt for det dobbelte, 1 rdl.
Denne fabulerende komposition bærer i øvrigt en inskription af HCA selv:

"Den Klipning her er noget dyr/ den er sat til en halv Rigsdaler/ Men det er et heelt klippet Eventyr/ Og dit Hjertelag betaler"
(privat eje, gengivet i: H.C. Andersen. Papirklip/ Paper Cuts. 1992).

3. marts

Får sine nye tænder fra tandlæge Bramsen og noterer da i dagbogen:

"En ny Indskrivelse i de gamle Mænds Rolle og med mine ungdommelige Følelser derfor latterlige Personlighed".

9. marts

Førsteopførelse på Casino af Paa Langebro, Folkekomedie med Chor og Sange i fire Acter. Efter Musæus og Kotzebue. Opføres her i alt 19 gange i HCAs levetid.

16. marts

Læser op ved en koncert i Studenterforeningen til indtægt for soldaterne. Plages i denne tid af mange, der vil have ham til at læse op i forbindelse med velgørenhedsarrangementer.

1. april

Bogudgave af Paa Langebro.

8. april

Underskriver for første gang en "politisk Udtalelse" (dagbogen), idet HCA på opfordring sammen med andre i offentligheden kendte personer sætter sit navn på en henvendelse til det schweiziske folk.

9. april

Trykkes HCAs digt "Danmark" i Dagbladet. Møder næste dag på gaden flere "høje Officerer", som takker ham for digtet. Selv er han "betaget og overvældet af Ulykken" og føler sig samtidig "betynget og forældet, Døden var mig bedst" (dagbogen d. 10.).
Til en middag (14. april) hos den engelske attaché, som taler godt tysk, insisterer HCA på at tale engelsk med begrundelsen:

"der er for Øieblikket i dette Sprog for mig Lyd af Kanoner og Skriig af Fjender, jeg vil hellere tale daarligt Engelsk"
(dagbogen dags dato).

15. april

Læser op i Studenterforeningen til indtægt for de brandlidte i Sønderborg.

1864: Psalme


18. april

Stormen på Dybbøl. HCA går i stor uro for Viggo Drewsens skæbne under kampene, men beroliges d. 24. af en melding om, at han kun er blevet såret i benet.

27. april

Førsteopførelse på Det kgl. Teater af Han er ikke født, originalt Lystspil i to Acter. HCA føler selv det grelle i dagens begivenheder: tidligere på dagen, inden premieren på lystspillet, har han i Garnisons kirke deltaget i begravelsen af faldne fra krigen. - Stykket opføres i alt 6 gange.

28. april

Læser op i Arbejderforeningen til fordel for en krigsenke og hendes spædbarn. Indtægt herved 66 rdl., hvoraf Arbejderforeningen tager det halve, så enken får 33 rdl.

3. maj

Besøger inden spisetid fru Heiberg, der samme aften vil hen at se HCAs nye stykke.

"Vi talte om Tiden; jeg sagde hvor bitterlig jeg følte den i det jeg var saa ene. Og hun udtalte det samme om sin Ensomhed siden Heibergs død"
(dagbogen).

10. maj

Udkommer Han er ikke født i bogform.

11. maj

Klipper papirklip til velgørende basarer,

"eet forleden betaltes med 1 Species [2 rdl.] af Hofbager Bruun; jeg hører senere at han lader det indhefte i mine samlede Eventyr"
(dagbogen).

21. maj

Læser op ved et velgørenhedsarrangement på Hotel Phønix til fordel for de sårede og faldnes enker:

"Der var overfyldt til Consert og en trykkende Varme, jeg var ved at falde om under første Læsning, den lille Pige med Svovlstikkerne, derpaa Sommerfuglen og tilsidst Det er ganske vist; neppe vilde mine Kræfter slaae til, mine Been vaklede, Vandet gik mig ud af alle Porer; Publicum var meget glad og aplauderede. Afdelingen endte med mit "Danmark", componeret af en ung Nordmand. I anden Afdeling læste jeg "Sneemanden" og "Hvad Fatter gjør".

Kan samme dag hæve sidste del af sit honorar for Paa Langebro. Honoraret er i alt på 330 rdl.

Ultimo maj

Om sin stemning i denne tid noterer HCA i dagbogen d. 22.: "gudløs, bitter paa Menneskene og uden Fortrøstning til Gud", men føler straks efter, at han derved synder mod Gud i sin tanke.
Igen d. 27. i dagbogen:

"Det er næsten sørgeligt hvorledes jeg driver og dovner; Intet bliver bestilt. Veiret er meget koldt, de Fleste have i Kakkelovnen. Jeg seer Dagen gaae, ønsker at det var Aften og jeg kom iseng, Intet glæder jeg mig til, Intet fylder mig hvad skal det føre til".

3. juni

Til Basnæs. Her kommer soldater fra lazarettet i København på rekreation, og HCA underholder dem og læser op for både dem og folkene på gården.
Under opholdet på gården skriver HCA sin "Psalme": "Hartmann har faaet den at componere" (brev til Henriette Collin d. 22.)

27. juni

Tilbage i København.

2. juli

Med toget til Holte, derfra i vogn til fru Louise Neergaard (enke efter Johan Ferdinand Neergaard på Gunderslevholm) som gæst på hendes lille landsted i Søllerød (frem til d. 18. juli):

"Veien herud var ellers smuk, første Gang reiste jeg paa den Jernbane; Fru Neergaards Huus er lidet og gammelt, men under Taget er en Mængde hyggelige Gjesteværelser; jeg har eet af de større, det ligner aldeles en Kahyt. Hjerteligt blev jeg modtaget, inderlig velkommen er jeg, det er klart at fornemme"
(brev til Edvard Collin af 3. juli).

I samme brev spørger HCA til fredsslutningen. Han har i aviserne set et rygte om, at Danmark skal underlægges Tyskland:

"Jeg gjør mig ret Umage for at samle i Tanken al den Naade og Velsignelse Gud har forundt mig, uforskyldt i dette Liv for at samle Kraft til at tømme den Kalk jeg skal tømme. For os ældre er den gode Tid forbi, den unge Slægt er elastisk, maaskee kan den groe [...] Overlever De mig, da tænk paa hvad man kaldte mine gode Sider hos mig og ikke paa Svaghederne".

4. juli

Med fru Neergaard til enkedronningen på Sorgenfri Slot. HCA har tiltagende tandpine, og da han skal ind til enkedronningen, træder han i hofdamens kjole,

"saa at den sagde Ritschratsch! Dronningen viste sig og kom mig imøde, Rasmus Nielsen læste min Psalme høit, og jeg: Trøst i Tro, derpaa læste Nielsen mit Digt Danmark, han var grebet deraf og Taarerne stode i Dronningens Øine. Min Tandpine tog til, Dronningen gav mig sin Eau de Cologne, men jeg udbad mig at turde tage hjem, før Nielsen læste. Dronningen rakte mig to Gange Haanden og trykkede min hjerteligt. Jeg kjørte hjem; Lægen var her endnu, han fik mig i Seng, lagde Suurdei under mine Fødder og jeg fik et Glas stærkt Totti for at sove"
(dagbogen dags dato).

Fra huset i Søllerød forskellige udflugter (Rudersdal skov, Vedbæk, Skodsborg, Eremitagen med Dyrehavsbakken).
Skriver herude på operaen Saul. Fru Neergaard er ivrig grundtvigianer og tager hver søndag ind til Vartov for at høre Grundtvig. HCA tager ikke med.

17. juli

Trykkes i Dansk Kirketidende HCAs "Psalme" (fra Basnæs), "Jeg har en Angst som aldrig før".

18. juli

Tilbage til København;

"betaget [dvs. medtaget, angrebet] og livskjed; en lang broget Levedag var min Levetid, nu er det mod Natten, jeg seer Intet fremad"
(dagbogen dags dato).

Bringer d. 20. operaen Saul til Hartmann og drøfter den med ham.

1864: Hyldes igen i Arbejderforeningen


21. juli

Med tog fra København til Fredensborg, hvor også Bournonville og Paludan-Müller er. Opsøger dem begge.

22. juli

Videre med tog til Helsingør; tager til badehotellet Marienlyst og indlogeres dér. Går til Helsingør d. 23. og genser sin gamle skolegård.
Møder d. 23. den svenske prins Oscar på Marienlyst:

"een Dag kom Prinds Oscar af Sverrig, over til Marienlyst; vi mødtes i Haven, han kom venligt hen til mig, rakte mig Haanden og var særdeles naadig og elskværdig, lovede mig saaledes at han vilde sende mig sine Skrifter"
(utrykt brev af 29. juli til fru Scavenius på Basnæs).

Møder igen (d. 25.) Mathilde Fibiger (Clara Raphael). Er sammen med vennen Scharff, som han har inviteret op til Marienlyst til to dages ophold.
Sammen med Scharff d. 27. videre med tog til Frederiksborg, hvor HCA får forevist det restaurerede slot

"Murene skuffende [dvs. fuldstændigt illuderende] de gamle, men Middelalderens, Mindernes Poesi brændte ud deraf",
(dagbogen dags dato).

Med Scharff tilbage til København d. 28.

3. august

Afrejse med dampskibet Flora til Bøget og derfra med dagvognen til Christinelund. Herfra udflugt til Nysø trods HCAs ulyst dertil. Politiske diskussioner, hvor Jonna Stampe anklager kongen for at være tysk og regner HCA for at høre til de reaktionære, dvs. de "kongelige":

"Jeg blev lidenskabelig [dvs. ophidset], laae siden som en dvask Klud; styrtede ud paa Marken, snakkede høit og var i vild Lidenskab".

Jonna erkender dog bagefter, at han har ofret meget ved at bryde med Tyskland, og de forsones igen.

11. august

Med dagvognen over Næstved til Ringsted og efter invitation videre herfra med toget til Sorø for at besøge fru Ingemann. Hører, at fru Ingemann har brændt de fleste af mandens manuskripter. Ingemann ville have haft HCA til at udgive hans skrifter, men fru Ingemann havde rådet fra af hensyn til HCAs egne arbejder. Besøger komponisten Peter Heise.

13. august

Forbi Pedersborg til gården Conradineslyst hos komtesserne Tekla og Marie Moltke. Udflugt herfra d. 15. til Aagaard hos komtessernes bror, Ernst. Besøger sygehjemmet, som komtesserne har indrettet, og læser "en stor Mængde Eventyr" (dagbogen d. 18.) op der. Bønderbørnene synger til gengæld "Risens Datter" for HCA.

19. august

Til Roskilde, hvor HCA bor hos provst Ortwed. Uenig med domprovsten i racespørgsmålet. HCA går ind for "de Sortes Emancipation", mens domprovsten holder på, at de er "en ringere Race end vi" (dagbogen d. 20.). Besøger Hartmanns, maleren Wilh. Marstrand samt organisten og komponisten G. Matthison-Hansen, som han under en omvisning i domkirken har hørt spille.

23. august

Tilbage til København. Herfra d. 31. udflugt med tog til Klampenborg for at besøge Martin R. Henriques og familie på deres landsted ved Strandvejen.

1. september

Betaler i indkomstskat for april kvartal 9 rdl. og 8 sk. og i krigsskat for et halvt år 27 rdl. og 60 sk.

16. september

Tilsiges til soiré på Christiansborg i anledning af prinsen af Wales' (den senere Edward VII) og hans danskfødte gemalinde Alexandras besøg. Prins Edward fortæller HCA, at han kender de fleste af hans skrifter.

23. september

Begynder at stå model for billedhuggeren Fr. Chr. Stramboe, som skal lave en buste til afløsning for Kolbergs.

24. september

Er æresgæst ved festen i anledning af Arbejderforeningens stiftelsesdag. Hyldes for sine oplæsninger her.

30. september

Til stemningsfuld musikaften hos fru Heiberg.

1. oktober

Begynder at stå model for billedhuggeren H.V. Bissen - samtidig med, at han stadig står model for Stramboe. Bissen vil lave en buste af ham.

28. oktober

Til børnefødselsdag hos fru Heiberg, hvor plejebørnene bl.a. fremsiger "Det døende Barn" og råber hurra ("jeg fandt det barnagtigt", dagbogen dags dato), og han selv læser op.

28. november

Får tilsendt bogen Kroisos. Lydiens sidste Konge. Dramatisk Digtning af den anonyme forfatter. HCA er meget optaget af bogens sydlandske sanselighed og skriver tilbage. Får besøg af forfatteren (der viser sig at være den 24-årige skuespiller ved Det kgl. Teater Alfred Flinch) d. 8. december.

December

Trykkes i Dansk Folkekalender for 1865 "Folkesangens Fugl. En Stemning".

22. december

Med godstoget til Sorø (ser ved afrejsen for første gang "vor nye Banegaard, der er meget anseelig"). Rejsen med toget tager hele 4 timer!

"Fru Ingemann blev særdeles glad ved at jeg kom, men hun er desværre nu saa særdeles døv at man maa have mange Tale-Kræfter for at sætte en Slags Samtale igang; jeg gik op paa min Stue og hvilede imellem; men det fornøiede mig meget at see endnu hvor levende det indre Liv var, og hvor deiligt hun lever i gammel Tid og i den hun seer saa klart bag Graven; uendeligt længes hun efter at samles med sin Bernhard. Gartner Rothe har gjort store Forandringer med Haverne ned til Søen og saaledes ogsaa med Ingemanns, den halve Deel er skaaret bort"
(brev til Henriette Collin d. 25. december).

I samme brev fortsættes der om Sorø:

"Det hele nye Anlæg hvorved Rectorboligen, Rothes og Ingemanns Huse komme til at ligge som Enklaver i Academie Haven, er særdeles smukt, men Drengene paa Academiet miste en stor Tumleplads og fra Ingemanns Have er skaaret den Deel hvor Ingemann oftest sad, en stor Høi er jevnet, den gamle Søile-Sokkel som tjente til Bord, ligger nu udenfor paa Veien, hvor dog endnu de mægtige Træer skygge, men ikke længer inde i Haven".

Får her hos fru Ingemann af pigen Sophie nogle digte af Ingemann i manuskript.

24. december

Videre over Skælskør til Basnæs. Der er først juletræ for de fattige bønderbørn:

"De havde spiist godt forud og syntes næsten at have spiist sig tause og stille, der var ikke Fut i dem [...] Her var meget stille og ingen Juleglæde"
(brev til Henriette Collin d. 25.).

Efter the juletræ for herskabet.
Under opholdet på Basnæs divergenser med ejeren, fru Scavenius.

31. december

HCAs formue opgøres til 11. 484 rdl. I årets løb er den vokset med 1.445 rdl.
Med udgangen af året 1864 slutter Edvard Collin sin

"Embedscarriere og forlader det grønne Bord, ved hvilket jeg nu har siddet i over 33 Aar"
(brev til HCA d. 26. december).
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1864 – 1865 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VI af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)