Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1864

Hyldes igen i Arbejderforeningen

2. juli

Med toget til Holte, derfra i vogn til fru Louise Neergaard (enke efter Johan Ferdinand Neergaard på Gunderslevholm) som gæst på hendes lille landsted i Søllerød (frem til d. 18. juli):

"Veien herud var ellers smuk, første Gang reiste jeg paa den Jernbane; Fru Neergaards Huus er lidet og gammelt, men under Taget er en Mængde hyggelige Gjesteværelser; jeg har eet af de større, det ligner aldeles en Kahyt. Hjerteligt blev jeg modtaget, inderlig velkommen er jeg, det er klart at fornemme"
(brev til Edvard Collin af 3. juli).

I samme brev spørger HCA til fredsslutningen. Han har i aviserne set et rygte om, at Danmark skal underlægges Tyskland:

"Jeg gjør mig ret Umage for at samle i Tanken al den Naade og Velsignelse Gud har forundt mig, uforskyldt i dette Liv for at samle Kraft til at tømme den Kalk jeg skal tømme. For os ældre er den gode Tid forbi, den unge Slægt er elastisk, maaskee kan den groe [...] Overlever De mig, da tænk paa hvad man kaldte mine gode Sider hos mig og ikke paa Svaghederne".

4. juli

Med fru Neergaard til enkedronningen på Sorgenfri Slot. HCA har tiltagende tandpine, og da han skal ind til enkedronningen, træder han i hofdamens kjole,

"saa at den sagde Ritschratsch! Dronningen viste sig og kom mig imøde, Rasmus Nielsen læste min Psalme høit, og jeg: Trøst i Tro, derpaa læste Nielsen mit Digt Danmark, han var grebet deraf og Taarerne stode i Dronningens Øine. Min Tandpine tog til, Dronningen gav mig sin Eau de Cologne, men jeg udbad mig at turde tage hjem, før Nielsen læste. Dronningen rakte mig to Gange Haanden og trykkede min hjerteligt. Jeg kjørte hjem; Lægen var her endnu, han fik mig i Seng, lagde Suurdei under mine Fødder og jeg fik et Glas stærkt Totti for at sove"
(dagbogen dags dato).

Fra huset i Søllerød forskellige udflugter (Rudersdal skov, Vedbæk, Skodsborg, Eremitagen med Dyrehavsbakken).
Skriver herude på operaen Saul. Fru Neergaard er ivrig grundtvigianer og tager hver søndag ind til Vartov for at høre Grundtvig. HCA tager ikke med.

17. juli

Trykkes i Dansk Kirketidende HCAs "Psalme" (fra Basnæs), "Jeg har en Angst som aldrig før".

18. juli

Tilbage til København;

"betaget [dvs. medtaget, angrebet] og livskjed; en lang broget Levedag var min Levetid, nu er det mod Natten, jeg seer Intet fremad"
(dagbogen dags dato).

Bringer d. 20. operaen Saul til Hartmann og drøfter den med ham.

1864: Hyldes igen i Arbejderforeningen


21. juli

Med tog fra København til Fredensborg, hvor også Bournonville og Paludan-Müller er. Opsøger dem begge.

22. juli

Videre med tog til Helsingør; tager til badehotellet Marienlyst og indlogeres dér. Går til Helsingør d. 23. og genser sin gamle skolegård.
Møder d. 23. den svenske prins Oscar på Marienlyst:

"een Dag kom Prinds Oscar af Sverrig, over til Marienlyst; vi mødtes i Haven, han kom venligt hen til mig, rakte mig Haanden og var særdeles naadig og elskværdig, lovede mig saaledes at han vilde sende mig sine Skrifter"
(utrykt brev af 29. juli til fru Scavenius på Basnæs).

Møder igen (d. 25.) Mathilde Fibiger (Clara Raphael). Er sammen med vennen Scharff, som han har inviteret op til Marienlyst til to dages ophold.
Sammen med Scharff d. 27. videre med tog til Frederiksborg, hvor HCA får forevist det restaurerede slot

"Murene skuffende [dvs. fuldstændigt illuderende] de gamle, men Middelalderens, Mindernes Poesi brændte ud deraf",
(dagbogen dags dato).

Med Scharff tilbage til København d. 28.

3. august

Afrejse med dampskibet Flora til Bøget og derfra med dagvognen til Christinelund. Herfra udflugt til Nysø trods HCAs ulyst dertil. Politiske diskussioner, hvor Jonna Stampe anklager kongen for at være tysk og regner HCA for at høre til de reaktionære, dvs. de "kongelige":

"Jeg blev lidenskabelig [dvs. ophidset], laae siden som en dvask Klud; styrtede ud paa Marken, snakkede høit og var i vild Lidenskab".

Jonna erkender dog bagefter, at han har ofret meget ved at bryde med Tyskland, og de forsones igen.

11. august

Med dagvognen over Næstved til Ringsted og efter invitation videre herfra med toget til Sorø for at besøge fru Ingemann. Hører, at fru Ingemann har brændt de fleste af mandens manuskripter. Ingemann ville have haft HCA til at udgive hans skrifter, men fru Ingemann havde rådet fra af hensyn til HCAs egne arbejder. Besøger komponisten Peter Heise.

13. august

Forbi Pedersborg til gården Conradineslyst hos komtesserne Tekla og Marie Moltke. Udflugt herfra d. 15. til Aagaard hos komtessernes bror, Ernst. Besøger sygehjemmet, som komtesserne har indrettet, og læser "en stor Mængde Eventyr" (dagbogen d. 18.) op der. Bønderbørnene synger til gengæld "Risens Datter" for HCA.

19. august

Til Roskilde, hvor HCA bor hos provst Ortwed. Uenig med domprovsten i racespørgsmålet. HCA går ind for "de Sortes Emancipation", mens domprovsten holder på, at de er "en ringere Race end vi" (dagbogen d. 20.). Besøger Hartmanns, maleren Wilh. Marstrand samt organisten og komponisten G. Matthison-Hansen, som han under en omvisning i domkirken har hørt spille.

23. august

Tilbage til København. Herfra d. 31. udflugt med tog til Klampenborg for at besøge Martin R. Henriques og familie på deres landsted ved Strandvejen.

1. september

Betaler i indkomstskat for april kvartal 9 rdl. og 8 sk. og i krigsskat for et halvt år 27 rdl. og 60 sk.

16. september

Tilsiges til soiré på Christiansborg i anledning af prinsen af Wales' (den senere Edward VII) og hans danskfødte gemalinde Alexandras besøg. Prins Edward fortæller HCA, at han kender de fleste af hans skrifter.

23. september

Begynder at stå model for billedhuggeren Fr. Chr. Stramboe, som skal lave en buste til afløsning for Kolbergs.

24. september

Er æresgæst ved festen i anledning af Arbejderforeningens stiftelsesdag. Hyldes for sine oplæsninger her.

30. september

Til stemningsfuld musikaften hos fru Heiberg.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1864 – 1865 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VI af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)