Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1860

Arbejderforeningen af 1860

1860: Arbejderforeningen af 1860


4. januar

Tilbage til København.

14. januar

Indbudt til taffel hos Fr. VII, hvor han bliver til kl. 11 og læser højt.

16. januar

Læser højt igen i Arbejderforeningen [antagelig den nye af 1860]; "de stormede paa udenfor men jeg havde en ubegribelig Ro og læste godt og med stort Bifald", skriver HCA i almanakken. I et brev af 21. jan. til fru Scavenius på Basnæs (utrykt) skriver HCA: "

I Mandags læste jeg i Arbeider-Foreningen, som deres Naade vel har læst om i Berlings Tidende; det er vist af uberegnelig Gavn at flere af Professores og unge Politeknikere ere traadte sammen saaledes at der 3 Gange om Ugen holdes Foredrag i alle Fag for Arbeidsklassen, man vilde nu ogsaa forsøge med at give disse Mennesker lidt Poesi og den slog an i den mærkeligste Grad; der var aldeles opfyldt, vist 700 Mennesker og mange Flere stode ude paa Gaden og rigtignok larmede stærkt fordi de ikke kunde komme ind, de forlangte Vinduerne lukkede op for at høre mig. De forstod ypperligt hvad jeg læste og der var tilsidst en Ro, en Opmærksomhed, saa at man kunde høre en Knappenaal falde til Jorden; jeg haaber og troer at have udrettet noget Godt ved denne Oplæsning af et Par Eventyr. Nu er Alt, Gud skee Lov, roligt igjen herinde og det har heller ikke været saa slemt, troer jeg, som der snakkes om, jeg var nu ikke ude seent paa Aftenen og fornam saaledes slet Intet".

24. januar

Påbegyndes offentliggørelsen i Berlingske Tidende af "Et Besøg hos Charles Dickens i Sommeren 1857" (fortsættes d. 25., 26., 27., 28. og 31. januar samt d. 1. og 2. februar).

8. februar

Læser igen i Arbejderforeningen. Ifølge utrykt brev til fru Scavenius på Basnæs læste HCA "for ret overfyldt Huus og et meget taknemligt Publicum, jeg læste: "Pigen som traadte paa Brødet"; "den grimme Ælling" og "Hun duede ikke"; den sidste rørte til Taarer".

9. februar

Er blandt indbyderne til et festbal i Casino denne dags aften, hvor overskuddet skulle gå til Børnehospitalet.

18. februar

Får sit testamente underskrevet af Notarius publicus og giver det til Edvard Collin.

17. marts

Læser igen op i Arbejderforeningen.

18. marts

Offentliggøres digtet "Jylland" med noder (musikken af Peter Heise) i Illustreret Tidende.

30. marts

Læser op i Studenterforeningen.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)