Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1853

Besøg i Silkeborg

23. april

Aftaler med Reitzel, at hans Illustrerede Eventyr skal trykkes i 4.000 eks. og en billigudgave af hans Samlede Skrifter i 2.000 eks. Forlæggeren Reitzel dør i øvrigt kort tid efter indgåelsen af denne aftale.

31. maj

Rejser til Sorø, hvor han bor hos Ingemanns til 7. juni. HCA læser i denne tid med stor interesse Carsten Hauchs nye roman Robert Fulton om dampskibets opfinder. Oppe på det store tagværelse i Ingemanns hus, med udsigt til søen, sidder HCA og læser bogen færdig og skriver til Hauch om sit indtryk af den:

"Jeg har [selv] i min Udvikling prøvet Sandheden af, hvad De har følt og givet"
(brev af 3. juni).

Til Henriette Wulff skriver han også om bogen (d. 5. juni) og tilføjer:

"Jeg har daglig en lille Strid med Ingemann om Opfindelsernes Betydning, idet han sætter Poesien saa høit over Videnskaben, men ikke jeg. Han indrømmer at vor Tid er Opfindelsernes store Tid, men at det er kun i det mekaniske, i det Materielle, at det breder sig ud; jeg betragter dette som de nødvendige Bærere for det Aandelige, de store Grene hvorpaa Poesien siden kan sætte sin Blomst. Det at Menneskene rykker nærmere, at Lande og Byer ved Dampen og Electromagnetismen forbindes til een stor Forsamlings Hal, synes mig saa aandigt stort og herligt at jeg ved Tanken derom løftes saa høit, som nogen Digters Sang har kunnet løfte mig".

Både til Henriette Wulff og til Carsten Hauch fortæller han om, hvordan digteren og telegrafdirektøren Peter Faber (forfatteren til "Høit fra Træets grønne Top") for nylig inde i København har demonstreret telegraferingen for ham. Telegraflinien Helsingør - København - Fredericia - Hamborg blev anlagt 1852-1853 og åbnet for offentlig brug 1. februar 1854. HCA har altså fået demonstreret brugen af telegrafen, mens det endnu kun var personalet, der øvede sig på linien.
Peter Faber telegraferede op til personalet i Helsingør og fortalte dem, at HCA stod ved siden af ham. Fra Helsingør svarede personalet med at citere:

"Hver Skipper har en Hustru", eller som HCA skriver i brevet af 3. juni til Hauch: " [...] hele det første Vers af et af mine egne ældste Digte, som jeg har skrevet, troer jeg, i min Skoletid i Helsingør. Jeg følte mig saa underligt overvældet af Opfindelsens Storhed; det var, som stod jeg under Vingeslaget af en uendeligt mægtig Aand [...] Jeg føler og seer en uendelig Kjærlighed hos Gud ogsaa i hvert nyt Indblik, han forunder os i Naturlovene og Naturkræfterne, og den høie Magt han derved skjænker Menneskeheden [...] det Materielle vi vinde [er] dog ligesom et Bjælkeværk, der reises for Aandens Bygning; Menneskene rykkes nærmere sammen; Ideerne vexles lettere, vi blive mere eet Folk, een Aandens Stat. Videnskaben har i de sidste Aar faaet en saadan Interesse for mig, at jeg er overtydet om, at havde jeg for tyve Aar siden været saaledes opfyldt af dens Herlighed, som jeg nu er, jeg havde vist gaaet en anden Vei, end den, jeg nu gaaer, eller rettere: jeg havde tilegnet mig Kundskaber i en Retning, hvorved min Digtervirksomhed havde faaet en anden Blomst end nu".

8. juni

Efter rejse over Kalundborg-Århus ankomst til Vilhelmsborg (hos baron Gyldenkrones), hvor han bliver til d. 26. juni.

1853: Besøg i Silkeborg


20. juni

Fuglen i Pæretræet (førsteopført på Det kgl. Teater 1842) får premiere på Casino og opføres her i alt 17 gange i HCAs levetid.

26. juni

Hører, at koleraen er brudt ud i København.

27. juni

Ankommer til Silkeborg, hvor han er gæst hos Amalie (Malle) og Michael Drewsen frem til d. 15. juli. Under opholdet gør han en udflugt til heden, hvor han ser fata morgana og tatere. Også pramtur på Gudenåen.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)