Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1851

Fædrelandske Vers og Sange
Rejsebogen I Sverrig
Titulær professor

1851: Fædrelandske Vers og Sange


2. - 20. februar

Deltager i festlighederne for de hjemvendende soldater og får førstehåndsberetninger om forholdene under krigen. Digtet "Landsoldatens Hjemkomst" trykkes i Fædrelandet 10. februar og HCA finansierer selv 2.000 eks. til uddeling ved et arrangement i Ridehuset. Henter visebøger, som Reitzel spenderer, og deler ud blandt soldaterne.

18. februar

Udkommer Fædrelandske Vers og Sange under Krigen. Ideen til det lille hæfte fik HCA ugen før, d. 13.: at samle sine nationale vers fra krigen og udgive dem med henblik på, at indtægten skulle tilfalde "de Saarede og Faldnes Efterladte". Reitzel var med på ideen og påtog sig opgaven.

6. marts

Fru Emma Hartmann (f. Zinn, gift med komponisten J.P.E. Hartmann) dør. HCA offentliggør mindedigt over hende i Fædrelandet d. 13. marts og deltager stærkt afficeret i hendes begravelse samme dag. Datteren Maria dør 6 år gammel natten til moderens begravelsesdag.

1851: Rejsebogen I Sverrig


9. marts

H.C. Ørsted dør. HCA er til stede hos Ørsteds, mens familien venter på, at det skal være slut. Går et smut hen til Collins, og da han kommer tilbage, er Ørsted død. Offentliggør et mindedigt i Fædrelandet d. 11. marts. HCA føler, at han har mistet to af dem, der forstod ham bedst og vurderede ham højest i hans kreds herhjemme. Noterer i dagbogen d. 19.: "Kjed af Livet, tænkt paa Sygdom og Død, ønsket Døden, men fri for Pine".

19. maj

Udkommer I Sverrig. Samtidig udgivelse i Tyskland og England. For den tyske udgave får HCA et honorar på 200 rdl. Den danske udgave trykkes i 2.000 eks., hvoraf de 500 er solgt i løbet af en måned. Det salg er HCA absolut ikke tilfreds med.
Denne poetiske rejsebog rummer centrale programmatiske kapitler som "En Prædiken i Naturen" og "Poesiens Californien". I sidstnævnte kapitel udtaler HCA sin tro på alliancen mellem poesi og videnskab.

24. maj

Rejser efter mange indbydelser endelig til den lille gård Christinelund for at besøge Jonna og Henrik Stampe. Er dagen efter til middag på Nysø, som han ellers på grund af uoverensstemmelse med baronessen har holdt sig borte fra siden Thorvaldsens død.

"Gamle Baronnen, maatte jeg da sammen med, men hun var mild, som en nyslagen Sølvskilling"
(brev til Edvard Collin d. 9. juni).

- Visit på Store Hestehave.

2. juni

Afrejse med dampskibet Zephyr fra Kallehave til Svendborg. Møder om bord konferensråd Ole Bang med familie, som er på vej over til Als for at besøge sønnen (Herman Bangs far) der. Ole Bang sender kort efter HCA sin nyeste digtning, Eva Homo, trykt som manuskript. Ankomst til Glorup samme dag.
Modtager her den tyske udgave af I Sverrig. Forundres - dagbogen d. 9. - over i det satiriske tidsskrift Corsaren for fredag d. 6. at læse, at det er på tide, at kritikken i Danmark får øje for "de solrige Partier" af HCAs arbejder

"og ikke forbliver liggende i Skyggen for derfra at udskyde Pile, hvæssede paa Ondskaben. Det er i Grunden ogsaa en Skam, om vi lode Fremmede være mere skarpsynede i saa Henseende end vi selv".

HCA forestår dekorationen af teltet til festen d. 7. juli for godsets hjemsendte soldater. Under forberedelserne indtræffer forfatteren M.A. Goldschmidt, som HCA irriteres på ("Der var en Aroganse, en Hovmod i den lille Fyr, som altid, og næsten Uforskammenhed", dagbogen d. 6.).
Til festen arrangerer HCA både telt i alleen og et telt på den lille ø ude i den kunstige sø. I et brev til Henriette Wulff af 15. juli siger han herom:

"jeg var Festens Bournonville, stod for det hele Arrangement og vandt derved Beundring lige nede fra Røgteren og Malkepigerne lige op til de allerhøieste paa Gaarden, og det var ogsaa ganske storartet [...] Det var meget moersomt at see den magiske Virkning det gjorte paa gamle Bønderfolk: 'At vi dog skulle opleve at see Sligt!' sagde de, 'ja', tilføiede Een, 'aldrig havde jeg troet at der kunde være saadan Herlighed til i Verden' - 'Den Mand som har gjort det, maa have et forfærdeligt fiint Hoved! - ja jeg kan tænke, han faaer vel ogsaa af Greven en god Drikkeskilling for det!' - 'Det er Himmeriges Rige!' sagde den gamle Gartner, da han traadte ind i Salen. Kan jeg forlange mere! ingen af mine Bøger have vundet en saadan Beundring".

Juni-juli og igen i september

Læser i Steen Billes Beretning om Korvetten "Galatheas" Reise omkring Jorden (udkom 1849-51). HCA kendte Bille personligt, idet han havde mødt ham på Föhr (september 1844). Som kvittering for læseoplevelsen laver HCA et papirklip til Steen Bille forestillende korvetten Galathea ankret op i Konstantinopels havn - som HCA jo kendte af selvsyn fra rejsen 1841.

17. juli

Rejser fra Glorup via Svendborg, hvor Viggo Drewsen kommer med dampskibet, til Als og videre via Flensborg til Slesvig. Ser stillingerne og sporene fra krigen, møder igen Goldschmidt i Slesvig (skriver et brev for ham til Dickens), besøger Dannevirke. Skiftevis med tog og skib over Altona, Magdeburg og Dresden til Leipzig sammen med Viggo Drewsen.
Omgås her sine gamle venner, maleren Dahl, fru von der Decken, Serres på Maxen (er med fru Serre henne at se til "Andersens Baum", som han havde plantet ude på klippeskrænten for 7 år siden).

1851: Titulær professor


30. juli

Fra Leipzig med tog over Teplitz til Prag. 2. august ad Elben tilbage til Dresden. Herfra rejser Viggo Drewsen tilbage til København d. 8. Næste dag indkvarteres HCA på Maxen, hvor han bor til d. 19. Derefter tilbage til Dresden (hos fru Serre tages en afstøbning af hans hånd) og d. 21. til Leipzig, hvor han besøger Lorck. D. 23. tiltrædes tilbagerejsen.

29. august

HCA ankommer til Glorup, hvor han bliver til d. 9. september. Tilbagerejse over Nyborg til København.
Efter råd fra Edvard Collin har HCA på denne rejse undgået Weimar, HCA havde i et brev inden rejsen forespurgt hos kammerherre Carl Beaulieu-Marconnay, om den politiske stemning mod Danmark var en sådan, at han kunne forvente ubehageligheder.
Beaulieu svarede (i brev af 29. maj), at hvis han var så nationalt sindet, at han kun kunne se ret på den danske side og kun uret hos holstenerne, skulle han hellere blive væk, ikke kun denne gang, men for altid. Men hvis hans holdning ikke var sådan, så ville man modtage ham som

"den lieben braven Poeten und Freund [...] mit dem man eben nicht über Politik spricht".

Edvard Collin raser over Beaulieus brev, men HCA svarer Beaulieu udglattende - efter dog at have markeret, at der er noget i Beaulieus brev, der har gjort ham ondt:

"Tiden vil klare [afklare] Meget, og jeg veed, at Tydske og Danske blive de bedste Venner; de Ædleste række hverandre Hænderne først! Det Sande og det Skjønne slaae Bro mellem os! [...] hvor jeg som ægte Dansk - og det er jeg, føler mig skarpt berørt, er det Vennen, som lider. Derfor aldrig mere om Politik, kun om Hjertets og Aandens Verden"
(juni 1851).

Men resultatet var altså, at HCA ikke besøgte Weimar.

10. september

Ankomst til København. Rejsen har kostet HCA ca. 200 rdl.

12. september

Om aftenen hos dronningen på Sorgenfri Slot.

6. oktober

Udnævnes til titulær professor.

1. december

Førsteopførelse af Hyldemoer. Phantasiespil i een Act på Casino. Opføres i alt 60 gange i HCAs levetid.

2. december

Bogudgave af Hyldemoer.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)