Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1851


19. maj

Udkommer I Sverrig. Samtidig udgivelse i Tyskland og England. For den tyske udgave får HCA et honorar på 200 rdl. Den danske udgave trykkes i 2.000 eks., hvoraf de 500 er solgt i løbet af en måned. Det salg er HCA absolut ikke tilfreds med.
Denne poetiske rejsebog rummer centrale programmatiske kapitler som "En Prædiken i Naturen" og "Poesiens Californien". I sidstnævnte kapitel udtaler HCA sin tro på alliancen mellem poesi og videnskab.

24. maj

Rejser efter mange indbydelser endelig til den lille gård Christinelund for at besøge Jonna og Henrik Stampe. Er dagen efter til middag på Nysø, som han ellers på grund af uoverensstemmelse med baronessen har holdt sig borte fra siden Thorvaldsens død.

"Gamle Baronnen, maatte jeg da sammen med, men hun var mild, som en nyslagen Sølvskilling"
(brev til Edvard Collin d. 9. juni).

- Visit på Store Hestehave.

2. juni

Afrejse med dampskibet Zephyr fra Kallehave til Svendborg. Møder om bord konferensråd Ole Bang med familie, som er på vej over til Als for at besøge sønnen (Herman Bangs far) der. Ole Bang sender kort efter HCA sin nyeste digtning, Eva Homo, trykt som manuskript. Ankomst til Glorup samme dag.
Modtager her den tyske udgave af I Sverrig. Forundres - dagbogen d. 9. - over i det satiriske tidsskrift Corsaren for fredag d. 6. at læse, at det er på tide, at kritikken i Danmark får øje for "de solrige Partier" af HCAs arbejder

"og ikke forbliver liggende i Skyggen for derfra at udskyde Pile, hvæssede paa Ondskaben. Det er i Grunden ogsaa en Skam, om vi lode Fremmede være mere skarpsynede i saa Henseende end vi selv".

HCA forestår dekorationen af teltet til festen d. 7. juli for godsets hjemsendte soldater. Under forberedelserne indtræffer forfatteren M.A. Goldschmidt, som HCA irriteres på ("Der var en Aroganse, en Hovmod i den lille Fyr, som altid, og næsten Uforskammenhed", dagbogen d. 6.).
Til festen arrangerer HCA både telt i alleen og et telt på den lille ø ude i den kunstige sø. I et brev til Henriette Wulff af 15. juli siger han herom:

"jeg var Festens Bournonville, stod for det hele Arrangement og vandt derved Beundring lige nede fra Røgteren og Malkepigerne lige op til de allerhøieste paa Gaarden, og det var ogsaa ganske storartet [...] Det var meget moersomt at see den magiske Virkning det gjorte paa gamle Bønderfolk: 'At vi dog skulle opleve at see Sligt!' sagde de, 'ja', tilføiede Een, 'aldrig havde jeg troet at der kunde være saadan Herlighed til i Verden' - 'Den Mand som har gjort det, maa have et forfærdeligt fiint Hoved! - ja jeg kan tænke, han faaer vel ogsaa af Greven en god Drikkeskilling for det!' - 'Det er Himmeriges Rige!' sagde den gamle Gartner, da han traadte ind i Salen. Kan jeg forlange mere! ingen af mine Bøger have vundet en saadan Beundring".

Juni-juli og igen i september

Læser i Steen Billes Beretning om Korvetten "Galatheas" Reise omkring Jorden (udkom 1849-51). HCA kendte Bille personligt, idet han havde mødt ham på Föhr (september 1844). Som kvittering for læseoplevelsen laver HCA et papirklip til Steen Bille forestillende korvetten Galathea ankret op i Konstantinopels havn - som HCA jo kendte af selvsyn fra rejsen 1841.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)