Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1849

Første stykker på Casino
Fjerde Sveriges-rejse
Illustrationer af Vilhelm Pedersen

1849: Første stykker på Casino


Januar - slutningen af maj

Tager sig især i januar meget af Fredrika Bremer og får siden hyppigt besøg af hende og ser hende ved selskaber under hendes besøg i Danmark. Under opholdet tegner hun HCA. Sine indtryk fra Danmark sammenfatter Fredrika Bremer i en lille bog med titlen Livet i Norden, der udkommer på svensk, engelsk, tysk og dansk.

29. januar

Premiere på Det kgl. Teater på operaen Brylluppet ved Como-Søen med musik af F. Glæser. Balletarrangement af Bournonville. Stoffet er taget fra nogle kapitler i Al. Manzonis roman "I promessi sposi". Udgivet i bogform samme dag. Operaen får "stormende bifald", (jvf. almanakken). Opføres 12 gange i HCAs tid.

4. marts

Førsteopførelse på Casino af vaudevillemonologen Mikkels Kjærlighedshistorie i Paris. På Det kgl. Teater, hvor monologen fik sin første fremførelse i marts 1840, havde den titlen Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris. På Casino opføres den i alt 7 gange i HCAs levetid.

2. april

Våbenstilstanden hæves og krigen begynder igen.

5. april

Skærtorsdag: linieskibet Chr. VIII springer i luften, flere, som HCA kender af navn, er blandt de døde. Da nyheden udbredes d. 7. er der "stor Forstemmelse i Byen" (almanakken samme dato), og d. 9. lukker teatrene i sorg. I de følgende dage får HCA ubehageligheder med fru Drewsen og Jette Wulff, der ikke synes, HCA er dansk nok i sin holdning, mens han til gengæld finder dem fanatiske.

25. april

Skriver HCA "Soldatens Sang til Dannebrog" og får den samme dag trykt i Fædrelandet.

6. maj

En Nat i Roskilde opføres på Casino. Opføres her i alt 46 gange i HCAs levetid.

12. maj

Afskedsfest hos Fredrika Bremer for HCA i anledning af, at han vil rejse til Sverige (inspireret af Fredrika Bremers beretninger om sit land) for at komme væk fra situationen i Danmark ("Mit Sind var sygt, jeg led aandeligt og legemligt", Mit Livs Eventyr).

1849: Fjerde Sveriges-rejse


16. maj

Afskedsfest hos Ørsteds, hvor Fredrika Bremer, Martensen og Hartmann er til stede.

17. maj

Kr. Himmelfartsdag: til Sverige med skib fra København over Helsingør til Helsingborg. Derfra videre til Göteborg, og så (22. maj) med dampskibet Polhem ad Götakanalen forbi Trollhättan, gennem Vänern og Vättern og skærgården til Stockholm.

25. maj - 5. juni

I Stockholm. Hotellet - Stadt Frankfurt - er han stærkt utilfreds med, selv om værten er dansk. I et brev til Jette Wulff af 28. maj skriver han:

"Hotellet, der er eet af de første [dvs. bedste] - nei hvor det er forfærdelig slet, jeg har det usleste Værelse, ækle Træmeubler, gamle ilde aandende Betræk, saa at Vinduerne nu ere aabne hos mig næsten Nat og Dag, og det findes ikke bedre. Det er en Skam at Stockholm ikke kan have et menneskeligt Hotel; vore i Danmark ere ikke gode, men de staae som Londons Hoteller imod disse".

Omgås i Stockholm bl.a. digteren friherre Bernhard von Beskow (Oehlenschlägers mangeårige nære ven) og digterægteparret J.G. Carlén og Emilie Flygare-Carlén. I audiens (2. juni) hos den svenske konge, Oscar d. I, hvor han takker for Nordstjerne-ordenen og forsvarer Danmarks ret til at fortsætte krigen. 3. juni fest for HCA i Trädgårdsföreningen.

27. maj

HCA sender fra Stockholm et brev til Bournonville med en plan til "Valkyrien, Ballet-Opera i to Acter af Bournonville. Musik af Glæser. Text af H.C. Andersen". Projektet blev ikke ført ud i livet. Men Bournonville tog ideen op igen senere uden at inddrage HCA. I 1861 fik han opført en ballet med titlen Valkyrien, med tekst af ham selv og musik af J.P.E. Hartmann.

5. juni

Danmarks nye demokratiske grundlov træder i kraft.
HCA havde siden sin ungdom været forsigtigt liberal, kritiserede ofte menneskeforagten i stændersamfundet og havde som "underdog" en naturlig interesse i at støtte det dannede borgerskabs krav om en samfundsforandring. På den anden side var det netop dette dannede borgerskab, der lagde mest luft til opkomlingen HCA, mens han mødte udbredt accept på herregårdene og i konge- og fyrstehuse, hvor kunstnere, bohèmer og originaler ikke - som ofte i borgerskabet - uden videre regnedes for misliebige personer af tvivlsom moral.
Dette er noget af baggrunden for, at HCA indtager lidt af en dobbeltposition i forhold til den faktiske samfundsudvikling og endda efter 1848 i stigende grad ser med skepsis på "de nye magthavere" og endnu mere på de nye politiske kræfter: de nyrige bønder (Venstre-folkene, der efterhånden gør sig gældende som "samfundsomstyrtere" og dermed potentiel trussel mod HCAs erhvervede formue) og det nye kapitalborgerskab (som også Goldschmidt op i 1860'erne vender sig kritisk imod).
Men her ved systemskiftet er HCA endnu overvejende at finde blandt de liberale, jvf. hans forbindelse til nogle af de ledende liberale politikere (Lehmann og Monrad). Hans rolle under folkedemonstrationerne i de københavnske gader er dog næsten symbolsk for det tvetydige i hans position.

5. juni

Sejler fra Stockholm til Uppsala. Ophold her til 11. juni. Hører ved aftenselskab hos landshøvdingen Robert Fredrik von Kraemer digteren, docent i æstetik Gunnar Wennerberg sammen med en anden fremføre sine duetter, "Gluntarne".

11. - 17. juni

Igen i Stockholm, med middag hos "boghandler" Bonnier, morgenbesøg hos digteren C.J.L. Almquist og visit med efterfølgende taffel hos kongeparret.

18. juni

Fra Stockholm på en 14-dages udflugt til Dalarne og Uppsala (aftenen hos digteren Atterbom). Overnatter på opturen i byen Sæter, hvor han vækkes om natten ved, at der er brand i gæstgivergården. Mange steder, hvor han kommer frem, kender folk ham, således hos provst Wilhelm af Ekestam i Tuna præstegård ("det hyggeligste Sted paa hele Reisen, dannede, elskelige Mennesker, hvor jeg var kjendt og afholdt før vi mødtes", som han skriver til Jette Wulff d. 24. juni). Og fra samme brev:

"paa et Sted hvor jeg skiftede Heste blev Manden saa glad ved at have "Andersen" hos sig at han trakterede med Caffe og Portviin. I Rättvik Provstegaard ved Siljan sov jeg een Nat og i hele Byen hos Doctor, Capelan og Provst gik det, ved Børnene, som en Løbeild, at jeg var der, de kjendte alle mine Eventyr; de to Baronesser fandt jeg flere Steder ligesom - Fodreisen til Amager, altsaa Andersen fra først til sidst".

Deltager i den stemningsfulde fejring af midsommeraftenen i Leksand. Her klipper han et slot for værtindens datterdatter,

"og hun var lykkelig, lidt efter hørte jeg udenfor en Jubel og jeg kunde ikke lade være at lure, hele Huset var i Henrykkelse. Nu bankede det paa Døren og gamle Bedstemoder bragte mig sine Peberkager, men med den Bøn om jeg ikke vilde iaften klippe hende nogle nye Faconer til Peberkager, for det kunde jeg; og nu har jeg en heel Time siddet og klippet Mænd, Koner, Svaner og Dandserinder, og saaledes skulle nu de tilkommende Peberkager vise sig i den Stad Leksand, om de komme til at hedde Andersens Peberkager tvivler jeg paa, men Vertinden vil nok fortælle Een og Anden at der var "en Fremmed, som forstod det"; saaledes bliver man udødelig paa mange Maader! - Hvo skulde nu have troet det, at medens Europa omformes, skulde jeg komme til Dalerne og gjøre Revolution i Peberkagernes Skikkelser! -"
(brev af 24. juni til Jette Wulff).

1. - 3. juli

I Uppsala. Herfra skriver HCA hjem til Jette Wulff d. 2. juli:

"Taler De med Reitzel [HCAs danske forlægger], da siig ham at alle Boghandlerne i Sverrig jamre for mig at de ikke kan faae af mine Skrifter [der altså således købtes på dansk i Sverige jævnsides med de svenske oversættelser] fra ham, de spørges derefter, Derimod sender han kun af de hjemme betydeligere agtede danske Forfattere [!]".

1849: Illustrationer af Vilhelm Pedersen


3. juli

Med skib fra Uppsala tilbage til Stockholm, hvor HCA er inviteret til kongens fødselsdag d. 4. juli. Omgås i Stockholm igen Beskows, besøger Almquist, Lars Johan Hierta (udgiveren af Aftonbladet) og Bonnier.
Videre på hjemrejsen d. 12., opholder sig 13.-20. på godset Bjärka-Säby hos grev Edvard Fredrik von Saltza ("en høist original Characteer, Aandeseer, Skribent [...] høist kuriøs, men saa god og ædel", som HCA skriver til Jette Wulff d. 3. august) sammen med komponisten J.A. Josephson, som han havde mødt i Rom og Leipzig 1846 og nu igen i Stockholm. Videre over Motala, hvor han for første gang ser et maskinværksted, "det var som stod jeg ved et sjælløst mægtigt levende Uhyre", "der var noget 'rüsligt' deri" dagbogen d. 23. juli. I et værtshus nogle kilometer fra Motala vækkes HCA om morgenen ved sang:

"en Deel Mennesker stod i Regnveir dernede og sang mod mine Vinduer, jeg begreb ikke at det kunde gjælde mig, de blev ved og jeg spurgte een af Tjenestefolkene, hvem man sang for. Det var for mig, det var Arbeiderne oppe fra Motala Fabrik, der vidste jeg var her og som vilde hædre mig; jeg følte mig ganske ydmyg glad! o man begriber ikke denne Følelse hos mig! hvor de lidt kjende mig, som sige jeg er forfængelig, men det er jo ogsaa kun i mit Fædreland det siges og der elskes og kjendes jeg kun af nogle Enkelte"
(brev til Jette Wulff af 3. august).

Videre over Vadstena ("een af de Byer i Sverrig, som meest har interesseret mig" smst.), Hönsäter og Blomberg på Kinnekulle m.v. tilbage til København (16. august).

9. august - 18. december

Udkommer i fem hefter Eventyr. Med 125 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen.

9. september

HCA er med til at fejre de danske soldater ved deres parade gennem København.

10. - 25. september

Efterårsrejse til Glorup. Besøg på "Ellen Marsvins Gaard", dvs. Holckenhavn.

3. oktober

Opføres Meer end Perler og Guld. Eventyr-Comedie i fire Acter. Fri Bearbejdelse efter F. Raimund og 'Tusinde og een Nat' i Casino. Stykket gør stor lykke. Frem til 1888 blev det spillet i alt 162 gange. HCA siger herom i Mit Livs Eventyr:

"dette Stykke, tør jeg sige, bragte Casino-Theatret i Credit, alle Classer, fra de Fornemste til de Fattigste, kom at see det, 2.500 Mennesker rummedes i Casino, og i en Række Forestillinger, den ene strax efter den anden, vare alle Billetter udsolgte. Jeg havde saaledes stor Erkjendelse og Glæde deraf".

HCA havde betinget sig et honorar på 100 rdl. (det svarer til minimum 10.000 kr. i 1993-penge) og får senere 100 til, da stykket "gav Huus" (Mit Livs Eventyr). Man skal her huske på, at provinsteatrene på denne tid ikke betalte honorarer til forfatterne, det var kun Det kgl. Teater, der gjorde det.
HCA indleder nu et tæt samarbejde med Casino både som konsulent og som leverandør af folkelige stykker og får her den succes, som han så ofte havde savnet på Det kgl. Teater, og får desuden en god indtægtskilde. Han deltager også selv i det forberedende arbejde med iscenesættelserne af sine stykker på Casino og bliver desuden medlem af Casinos repræsentantskab. HCA har i de kommende år friplads på Casino alle ugens dage.

13. oktober

Bogudgave af Meer end Perler og Guld.

14. november

Deltager med sangen "Poesien" i festen på Den kongelige Skydebane i anledning af Adam Oehlenschlägers 70-års fødselsdag.

27. november

Til middagsselskab hos ungdomsvennen, godsejer Ernst Bilsted til Høvdingsgaard.

"Idag vilde jeg have holdt mig hjemme, men Een af mine Venner fra Studenterdagene, den unge Godsbesidder Bildsted som jeg nu i tyve-Aar har lovet at besøge, vi tales ved paa Gaden, skrev mig saa smukt til igaar om at bryde Isen, med at spise hos ham i Dag, og saa maatte jeg der hen [...] der var stort Selskab, de vare saa venlige mod mig, og jeg talte saa længe med Philosophen, Bondesønnen, Professor Nielsen [Rasmus Nielsen], som interesserer mig meget"
(brev til Jette Wulff d. 27. november).

December

Julebesøg på Bregentved.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)