Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1838

Tildeles offentlig digterapanage

9. april

Første almanakvidnesbyrd om bekendtskab med August Bournonville.

1838: Tildeles offentlig digterapanage


19. maj

Udkommer Tre Digtninger ("Lykkens Kalosker" [den oprindelige version], "En rigtig Soldat", "Det har Zombien gjort"). I et brev til Henriette Hanck af 10. februar 1838 understregede HCA, at "Lykkens Kalosker" var "ikke for Børn". Da eventyret mere er beslægtet med den "hoffmannske" fantasi i Fodreise end med ånd og stil i Eventyr, fortalte forBørn, må det være herudfra, at man skal forstå, hvad han i et brev til Frederik Læssøe af 23. februar s.å. siger om eventyret:

"Et Eventyr arbeider jeg paa, men er nu kjed af disse Jongleurkonster med Phantasiens Guldæbler".

HCA fik 40 rdl. af Reitzel for "Lykkens Kalosker". Bogens dramatiske indslag, En rigtig Soldat. Dramatisk Situation paa rimede Vers med Sange og Chor i een Act, blev indleveret til Det kgl. Teater i april 1836 og kom retur i maj samme år.

26. maj

Ved kongelig resolution (takket være en begejstret læsers, gehejmestatsminister grev Conrad Rantzau-Breitenburgs mellemkomst, til hvem HCA havde klaget sin nød) tildeles HCA en årlig understøttelse på 400 rdl. (200 species)
Mens HCA endnu i spænding og tvivl ventede på sagens udfald, skrev han (25. november 1837) til Henriette Hanck, at i fald han fik de 400 rdl.

"det var jo et glimrende Held! og dog - det er ikke nok til at blive ret lykkelig ved, jeg maa have 1000 aarlig før jeg tør [kan tillade mig at] blive forelsket og 1500 før jeg tør gifte mig, og før dette halv umuelige skeer, er den unge Pige borte, kappret af en anden og jeg en gammel, tør Pebersvend; det er sørgelige Udsigter [...] Nei, jeg bliver aldrig riig, aldrig tilfreds og aldrig - forelsket!

Omkring juni

Udkommer Kun en Spillemand på tysk (Nur ein Geiger) med en indledende biografi over HCA ved major og postmester G.F. von Jenssen. Forlaget er Fr. Vieweg und Sohn i Braunschweig.
HCA omtaler selv i brev til Henriette Hanck september 1837,at hans roman er under oversættelse til tysk ved P. Th. Schorn, og at den skal komme på Campes forlag. Om dette initiativ er blevet opgivet på grund af samarbejdet - HCA leverede stof til den indledende biografi - med von Jenssen, vides ikke. Omkring samme tid kommer en artikel om HCA i Brockhaus' Conversationslexikon der Gegenwart (baseret på Marmier).

5. juni

Møder George O'Neill ved en middag hos Wulffs.

Juni

Til Jette Wulff, der er taget på ferieophold på Nysø, fortæller HCA i et brev af 22. juni:

"Min Kjærlighed til Havet er nu gaaet saa vidt, at jeg paa min gamle Alder har taget en Svømmelærer."

Svømmeundervisningen foregik på Holmen.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)