Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1835

Første eventyrsamlinger

9. april

Udkommer hos C.A. Reitzel, der er HCAs faste danske forlægger, Improvisatoren. Med denne og de tre følgende romaner placerer HCA sig i front som forfatter inden for den nye, moderne genre, romanen, endda samtidsromanen. I dansk sammenhæng baner HCA hermed nye veje for litteraturen, hvor ellers kun Ingemann havde skrevet romaner, og det var historiske romaner. Det var også romanerne, der i første omgang grundlagde HCAs europæiske berømmelse.
Romanen er også kulminationen i HCAs bestræbelse her i 1830rne for at skrive malerisk (se desuden Skyggebilleder og eventyr som "De vilde Svaner"). Til Henriette Wulff beretter han (brev af 16. marts) at hans oversætter

"Professor Kruse [...] siger at jeg er den største Maler og Ørsted siger at jeg skulle have Penselen tilligemed Pennen".

Om romanens virkning siger HCA i brev af 29. april til Henriette Wulff:

"Aldrig har endnu noget Arbeide af mig saa levende grebet Mængden", og: "Jeg er "paa Bølge"; men mit Hjerte er fuldt af Taknemmelighed mod den gode Gud; fra ham føler jeg, det Hele er en Gave, en Naade, han har ladet strømme i min Sjæl".

HCA havde forlangt 200 rdl. i honorar for bogen, de 100 forud. Desuden havde han ønsket sig, at bogen skulle trykkes i samme format og med samme tryk som Ingemanns romaner - dvs. at han stilede efter samme brede, folkelige succes, som Ingemann havde fået med sine historiske romaner.
Reitzel havde manuskriptet så betids, at der oprindeligt var regnet med en udgivelse i februar, men da HCA kun kunne stille med 18 subskribenter mod de 100, som Reitzel havde forlangt for at give ham honoraret på de 200 rdl., trak det ud med udgivelsen.

1835: Første eventyrsamlinger


April

Udkommer Laurids Kruses oversættelse af Improvisatoren på tysk: Jugendleben und Träume eines italienischen Dichters (med forord af Kruse) på August Campes forlag i Hamborg. Udgaven må have været forberedt samtidig med tilrettelæggelsen af den danske udgave.

8. maj

Udkommer Eventyr, fortalte for Børn. Første Hefte ("Fyrtøiet", "Lille Claus og store Claus", "Prindsessen paa Ærten", "Den lille Idas Blomster"). Hæftet kostede 24 skilling (1/4 rbdl., dvs. svarende til 25 kr. i nutidens penge) og var således, hvad Edvard Collin senere kaldte en "godtkøbsudgave". 2. oplag 1842, 3. oplag 1845.
Om eventyrene siger HCA i brev af 10. februar 1835 til Ingemann:

"Jeg har givet et Par af de Eventyr, jeg selv som Lille var lykkelig ved, og som jeg ikke troer ere kjendte; jeg har ganske skrevet dem saaledes, som jeg vilde fortælle et Barn dem".

I sine "Bemærkninger" til eventyrene (i den med Vilh. Pedersens tegninger forsynede udgave bd. 2, 1863) skriver HCA om disse første eventyr:

"Man skulde i Stilen høre Fortælleren, Sproget maatte derfor nærme sig det mundtlige Foredrag; der fortaltes for Børn, men ogsaa den Ældre skulde kunne høre derpaa. De tre førstnævnte Eventyr havde jeg i min Barndom hørt i Spindestuen og ved Humleplukningen; "Lille Idas Blomster" var derimod blevet til, ved at jeg en Dag hos Digteren Thiele fortalte hans lille Datter Ida om Blomsterne inde i den botaniske Have; et Par af Barnets Bemærkninger beholdt og gjengav jeg, da Eventyret senere blev nedskrevet".
Søg i tidstavlen    ?