Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1822

1822: Til latinskolen i Slagelse

1822: 1822: Til latinskolen i Slagelse


9. august

Trykkes en scene af "Røverne i Vissenberg i Fyen. Et dramatisk digt" i det æstetiske tidsskrift Harpen, udgivet af A. P. Liunge.

3. september

Forkastes Alfsol som uegnet for skuepladsen. Men i afslaget anbefaledes det, at HCA burde sendes til en latinskole for at få elementær uddannelse. Denne anbefaling gentages på et møde i direktionen d. 6. september.

13. september

Indkaldes HCA til direktionens møde, hvor han får forelagt tilbudet. Modtager det med taknemmelighed. Det overlades til Jonas Collin at tage vare på sagen. Pengene bevilges fra fonden ad usus publicos, der sorterer direkte under kongen og hvis sekretær er Jonas Collin. I sin ansøgning til fonden skriver Collin, at formålet med HCAs uddannelse skal være, at han skal "vorde en nyttig Borger". Dette gentages i fondsdirektionens indstilling ved direktørerne, statsminister Schimmelmann og finansminister Møsting:

"Da bemeldte Andersen, der er aldeles blottet for Formue, og levede kun af privat Godgjørenhed, som hans godmodige Characteer forskaffede ham, vilde blive ulykkelig og tabt for det borgelige Selskab, hvis han saaledes vedblev at hendøse sin Tid (med forgæves at ville forsøge sig ved teatret), og der tvertimod var grundet Haab om, at han, videnskabeligen dannet, kunde vorde en nyttig borger, forestillede Directionen (for teatret) ham den litteraire Afvei, hvorpaa han var kommen, og lovede ham, at den allerunderdanigst vilde anbefale ham til at erholde allernaadigst Understøttelse for at kunne studere, hvis han udelukkende vilde anvende sin Tid og Flid paa de nødvendige Skolevidenskaber".

Der søgtes om 400 rbdlr "sedler" til hans årlige ophold og undervisning i tre år, men bevilligen blev på 350 rbdlr. i tre år. Ved reskript af 19. august 1826 forlængedes understøttelsen med 2 år efter ansøgning fra Jonas Collin, og 15. november 1828 med endnu et år.
Det bestemmes, at HCA skal sendes til den velrenommerede latinskole i Slagelse (hvor tidligere digterne Jens Baggesen og B.S. Ingemann havde gået - om Ingemanns indtryk af skolen, se dennes posthumt udgivne erindringer Levnedsbog 1862). Filologen Simon Meisling var kort forinden udnævnt til rektor her. Han regnedes for en pædagogisk kapacitet.
Inden afrejsen besøger HCA Jonas Collin privat. Collin skulle være hans formynder, og HCA aflægger løfte om at skrive regelmæssigt til ham.

Søg i tidstavlen    ?