Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1874

Sidste besøg af veninderne
Økonomien i HCA.s sene år

Dette år og afsluttet 1875

Udkommer der en samlet udgave af HCA eventyr og historier på tjekisk (i Prag).

Januar - april

Holder sig i gang med at klistre billeder på sit skærmbræt. Får fra fotografen og fra Reitzel billeder af danske kendte mænd og kvinder til brug for skærmbrættet. Oksen tager sig en del af HCA og går små ture med ham.

Februar - marts

Antagelig omkring denne tid får Nicolai Bøgh breve til og fra HCA - som ligger forvaret hos HCA - til gennemlæsning med henblik på senere udgivelse.

1874: Sidste besøg af veninderne


1. april

Overraskes af besøg af Anna Bjerring, der er kommet til København i anledning af hans fødselsdag. Hun bliver i byen til d. 13., og de ses nogle gange til.

2. april

Der flages på halv denne dag, da denne 2. april er skærtorsdag ligesom i 1801, slaget på reden. HCA tager det som et dårligt varsel for ham selv. Overvældes med blomster, hilsener og besøg på dagen, bl.a. kommer kronprins Frederik på besøg og får forevist skærmbrættet. Udnævnes til konferensråd (samme rang som Adolph Drewsen har, Edvard Collin er etatsråd).

6. april

HCA sidder

"i to Timer for Historiemaler Lund, der tegnede mit Ansigt til Afbenyttelse for Loftdecorationen i Viborg Kirke hvor de fire store og tolv smaae Profeter skulle fremstilles; jeg skal være een af de store med Glorie om Hovedet"
(dagbogen dags dato).

Historiemaleren Fr. Chr. Lund, der i 1867 havde tegnet HCA til fru Melchior, dekorerer i 1874-1875 loftet i Viborg domkirke og bruger her modeller til fremstillingen af profeterne. HCA fik æren af at være profeten Jeremias (holdende et tekstbånd, hvor der står: Juda skal frelses). I 1912 blev Lunds dekoration skjult af et nyt loft, der blev sat op, og som blev malet af P.C. Skovgaard.

7. april

HCAs ven, maleren Wilhelm Kaulbach, dør af kolera i München.

17. april

Får telegram fra storhertugen af Weimar, der spørger til hans helbred. HCA har ellers ikke brevvekslet med ham siden krigen i 64 og har heller ikke besøgt ham i den periode. Efter telegram-svar sender HCA ham senere Lykke-Peer på tysk.

25. april

Første gang i teatret i denne lange sygdomsperiode.

17. maj

Clara Heinke kommer med sin søster til København. I den følgende uge tager HCA sig daglig af dem og kører dem rundt, de inviteres hos Melchiors og besøger også HCA i hans lejlighed.

1874: Økonomien i HCA.s sene år


23. maj

Til Holsteinborg.
Inden afrejsen er HCA lige blevet sat 5 rdl. op mdl. i husleje til 45 rdl. (beløbet er inklusive pension). Herom skriver han i flere breve til Henriette Collin, bl.a. i et brev af 29. juni, at alle undtagen fru Melchior - "og det ærgrer mig!!!" - er enige om, at det nu er blevet alt for dyrt hos frøken Ballin, og HCA finder det meget forkert af sin værtinde, at hun satte prisen op, inden han skulle på landet, hvor hun ingen udgift ville have af ham:

"jeg kan ikke tilgive Frøken Ballin at hun ikke strax, da hun fik Husleie Paalæg, sagde mig det, men gjemte det i Ømhed for mig, til det Øieblik jeg reiste og havde Leiligheden til kun mine Meubler. Jeg var forleden i Nyhavn nogle Minutter og følte mig syg ved al den: "vor kjære Conferentsraad!" jeg der hørte. Det er meget uheldigt. Jeg vil ønske at jeg maa finde mig mere hyggelig naar jeg igjen flytter ind. - Jeg regner paa at der gaaer i Huusleie aarligt: 540, hver Maaned giver jeg, for nogle Dages meget tarvelige Middagsmad og lignende Frokost, (Viin fraregnet) samt Udgift til Øl, Lys etc. - mindst 32 Rdlr det er i eet Aar 385 Rdlr, og bliver med Drikkepenge og andre smaa udgifter 1000 Rdlr aarligt, men nu har jeg fornøden til Klæder, Sko, Vask, Viin, Godgjørenhed og en Deel uopregnlige Udgifter en Sum nødigt, der næppe er under 500 Rdlr og hvad bliver da hele denne knap regnede Udgift ringere end en Sum til Forbrug af 1500 Rdlr! det er formeget for et eenligt Menneske især da jeg giver Mere ud! Alene Skatter blive et Par hundred Rigsdaler.
Den hele Sag har klaret sig op for mig, eller maaskee rettere muddret sig sammen, ved den venlige Frøken Ballins utidige Selvbetænksomhed. [...] Jeg er nu engang ubehjelpelig med at fløtte, skifte nye Huusbestyrerinder, jeg vil saa gjerne tro paa deres Interesse for mig, men hvor kan jeg det? Altsaa maae jeg sidde hvor jeg sidder og være taknemlig ved ideligt at høre Ordene: "Vor kjære Conferentsraad!""

Er på Holsteinborg til 18. juni,

"pleiet, passet, hygget om, som et kjært Barn af Familien. De kan ikke tænke Dem Nogen mere elskværdig, omhyggelig Vertinde bedre end Grevinde Holstein. Jeg følte mig saa glad, saa tilfreds og det gik hver Dag fremad med mit bedre Befindende"
(brev til Henriette Collin af 20. juni).

Besøg her af den unge maler Kristian Zahrtmann, hvis nedvurdering af Carl Bloch ikke huer HCA.
Under opholdet, som bliver HCAs sidste på Holsteinborg, laver HCA bl.a. en serie papirklip til Marie Steenbuch, den fireårige datter af godsets læge. Hun dør sidst på året.

1. juni

Sidste forestilling i Det kgl. Teaters gamle bygning.

18. juni

Tilbage i København, hvor han indlogeres på Rolighed.

"Her paa "Rolighed" ere de Alle, lige til min Barbeer, (der i Dag sagde at da han ifjor saae mig sidst vilde han ikke give en Pibetobak for mig, han var vis paa han da barberede mig sidste Gang), forbauset over hvor godt jeg bevæger mig og seer ud. Alligevel lider jeg en Deel af Gigt, i Hænder, Albuer og Knæ, hvert Øieblik raaber jeg "av!""
(brev til Henriette Collin af 20. juni).

På Rolighed bor også den unge svenske komponist J.A. Hägg.

Juni

Opgiver at rejse ud, da hans udgifter er store. Han beregner sine årlige udgifter til 2.000 rdl.

30. juni

HCAs formue opgøres til 23.842 rdl., hvoraf de godt 21.000 har været rentebærende. Det første halvårs renter udgør 427 rdl. Rentefoden er da stadig 4%. HCAs årlige renteindtægt og årlige digtergage er nu nær ved samme størrelse (digtergagen er 1.000 rdl.). Edvard Collin foreslår HCA at udlåne 2.000 rdl. som prioritet i et byggeri, Viggo Drewsen skal i gang med. Så vidt det kan ses, bliver der intet ud af forslaget.

3. - 27. juli

På Bregentved, hvor HCA kun havde regnet med at være 8 dage.

27. juli - 18. september

På Rolighed. Læser her i Georg Brandes' Hovedstrømninger, som han tager afstand fra:

"han siger intet fordærveligt selv men ved at citere saaer han Gift ind i andre[s] Skrifter"
(dagbogen 1. august).

Der samles ind blandt amerikanske børn til HCA, som man derovre tror er fattig. Han får tilsendt 200 rdl., som han på den ene side synes er et alt for ringe resultat af en sådan indsamling, på den anden side ikke bryder sig om at få.

26. august

Hos enkedronningen på Sorgenfri slot og derefter hos kongefamilien på Bernstorff slot.

18. september

Flytter ind til Nyhavn 18. Stadig sygdomspræget. Må ofte tage morfin til natten.

18. oktober

Brygger J.C. Jacobsen sender HCA 12 halve flasker eksport-øl og lover at holde ham forsynet vinteren over fra sin egen kælder, indtil disse øl igen kommer i handelen.

15. november

Åbningsforestilling i Det kgl. Teaters nye bygning. HCA overværer forestillingen sammen med komponisten Niels W. Gade, som han sidder ved siden af.

December

Der samles ind til en statue af HCA i Kongens Have.

24. december

Middag hos Melchiors, der også har stillet ham juletræ i udsigt, men han må tage hjem.

31. december

Hos Melchiors på Højbro Plads.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1873 – 1875 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. X af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)