Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1862

Harald Scharff
Ingemann dør
På Spaniensrejse
Vilh. Pedersen-udgaven

1862: Harald Scharff


Dette år

Kommer i Frankrig D. Soldi's oversættelse af Contes i 2. oplag, nu med Marmiers biografi og med 40 vignetter af Bertall (Paris). Denne bog foreligger i min. 16 udgaver/oplag, frem til HCAs død i 4 oplag (det 4. i 1871).

1. januar

Tilbage til København

25. januar

Læser op for et publikum af damer i Arbejderforeningen.

30. januar

Får af Reitzel tilbudt 3.000 rdl. for en udgave af de illustrerede eventyr.

31. januar

Læser igen for damer i Arbejderforeningen.

Februar

Får et meget følelsespræget venskab med den 25-årige balletdanser Harald Scharff, som han havde et sporadisk kendskab til siden 1857. Deres forhold vækker opmærksomhed (dagbogen for 17. februar:

"Theodor [Collin] satte mig i meget ilde Humeur, med at fremhæve hvor stærk jeg viiste min Kjærlighed for S, at man lagde Mærke der til og fandt det latterlig".

Deres venskab varer ca. 1 1/2 år.

7. februar

Læser op hos Natalie Zahle for "hele det qvindelige Institut" (dagbogen).

10. februar

Tilsagt til kongen til kl. 8 om aftenen, hvor HCA læser sin nyeste eventyrsamling højt.

"Kongen var livlig, fortalte om sit Ophold i Schweitz [HCA har jo læst bl.a. "Iisjomfruen", der udspiller sig i Schweiz] takkede mig særdeles for den Fornøielse han havde af min Læsning og trykkede flere Gange min Haand"
(dagbogen).

17. februar

Læser op i Kunstnerforeningen.

1862: Ingemann dør


19. februar

Først på dagen til modtagelse hos Fr. VII og grevinde Danner, underholder sig en del med grevinden, der forbereder ham på, at han snart vil blive inviteret igen til at komme og læse op, og beder ham tage sit album med.
Om aftenen til bal hos prins Christian (den senere Chr. IX). To dage før havde HCA tilfældigt mødt prinsen på gaden og fået invitationen. Er uheldig med sin påklædning ved ballet:

"Jeg alene havde sorte Handsker paa, det generede mig grueligt"
(dagbogen).

24. februar

Ingemann dør.

4. marts

Til Sorø til Ingemanns begravelse. Når at se den døde og overværer, at hans pulsårer skæres over. Får af fru Ingemann beretning om hans sidste timer. Samme aften tilbage i København og til bal hos prins Frederik af Hessen.

5. marts

Ved besøg hos Einar Drewsen fortæller han denne "om min erotiske Tid" (dagbogen dags dato). Er i denne tid stærkt optaget af Scharff, der betror HCA alle sine "smaa Hjerte-Hemmeligheder [...] jeg længes daglig efter ham" (dagbogen d. 6.).

8. marts

Ser hos Jerichaus Elisabeth Jerichau-Baumanns maleri "Havfruen" i en ny udgave (maleriet er inspireret af HCAs eventyr) og finder det "ganske mesterlig".

9. marts

Trykkes i Illustreret Tidende HCAs mindeartikel om Ingemann (med billede fra jordfæstelsen). Her skriver HCA bl.a.:

"Hvad han plantede groer, thi det har slaaet Rødder i Folkets Hjerter. Hans Tale lagde Toner i det danske Sprog, hans Fædrelandssind lægger Kraft i Sværdet, hans rene Tanke er som den forfriskende Søvind!"

HCA skildrer ham nu i lighed med den drøm, Ingemann havde fortalt ham, og som lå bag digtet "Den hemmelighedsfulde Port", som

"vakt" fra døden og slutter: "Hvad der maa forsvinde og veire hen er nu lagt i Graven under Kirkeklokkers Klang, Salmetoner og Kjærlighedens Taarer; hvad der aldrig døer, er hos Gud; hvad han plantede, er hos os til Glæde og Velsignelse".

Medio marts

Sidder for billedhuggeren Fr. Chr. Stramboe, der laver en medaljon af HCA til galvanoplastikeren C. Møller.

17. marts

Hos prins Christian (den senere Chr. IX).

April

I anledning af koncerter med Alexander Dreyschock, violinistinderne Marie og Wilhelmine Neruda (hvis bror Franz Neruda er cellist i Det kgl. Kapel) og Anton Rubinstein er HCA en del sammen med dem også privat.

29. april

I utrykt brev til fru Scavenius omtaler HCA, hvad han sidst har erfaret om sine skrifters udbredelse:

"Mine Eventyr og Historier bringe mig stadigt nye Glæder; forleden fik jeg fra New York det bekjendte Tidsskrift the national Qvarterly Review hvori mine Digtninger med stor Roes omtales og siges at finde den bedste Indgang hos det amerikanske Folk, men endnu betydeligere er det dog at i Indien slaae ogsaa mine Eventyr Rødder. Unge Hinduer have oversat en Deel af de meest bekjendte europæiske Skrifter og jeg nyder den Ære at være oversat med og forunderligt, mine Eventyr tiltale meest, særligt Historien om en Moder".

30. april

Læser igen op i Kunstnerforeningen.

15. maj

Sidder for Elisabeth Jerichau-Baumann, der "maler mig med et sygt Barn og en Gruppe Børn dertil" (dagbogen). Seancerne fortsattes de følgende dage. I juni var hun færdig med billedet og tog det med til London for at vise det på verdensudstillingen dér. Billedet blev ikke solgt derovre. Prisen var også 200 pund (1.800 rdl.).

2. juni

Til Basnæs. Ophold her til 16. juni. Arbejder på nye vers, der skal lægges ind i Ravnen.

16. - 22. juni

På Holsteinborg. Filer videre på versene til Ravnen.

22. juni - 6. juli

På Basnæs.

6. - 13. juli

På Lerchenborg. Gartneren her viser sig at være en søn af rektor Meisling ("jeg har da baaret ham paa mine Arme").
Religiøs diskussion med en missionær fra Tranquebar, pastor Knudsen:

"Han kastede en Masse Bibelsprog der blev Tornebuske mellem mig og Guds Kjærlighed; jeg sagde at i Guds Natur kunde jeg føle mig mere opbygget end ved en daarlig Prædiken. 'Men Naturen prædiker ikke Christendom!' svarede han. Jeg blev nerveus, følte mig ikke glad eller hyggelig hos den overmodige Mand!"
(dagb. d. 12.).

13. - 17. juli

Hos J.P.E. Hartmanns i Roskilde.

1862: På Spaniensrejse


17. - 23. juli

I København, hvor han bor på hotel d'Angleterre.

23. juli

Af sted på Spaniensrejsen. Har inden afrejsen bl.a. studeret digteren Chr. K. F. Molbechs En Maaned i Spanien fra 1848. Kan inden afrejsen hæve 1.000 rdl. af sit honorar fra Reitzel for den kommende illustrerede eventyrudgave. Deponerer pengene i Privatbanken. Føler sig ved afskeden som en afdød, der går igen, mens alle tror, han for længst er væk.
Over Sorø, hvor han står af og tager med omnibus ind til fru Ingemann, og samme dag videre til Korsør. Herfra sammen med Jonas Collin d. Y. med skib til Flensborg.

24. - 26. juli

I Flensborg, hvor HCA d. 25. - som indbudt til at være med i "inderkredsen" - deltager i afsløringen af krigsmonumentet Isted-løven.

26. juli

Videre over Altona, Göttingen, Frankfurt og Freiburg til Brunnen i Schweiz (ankomst 30. juli). Her er Edvard, Henriette (Jette) og deres datter Louise Collin.

6. - 13. august

Er sammen med Collinerne i Interlaken. Sammen videre til Bern (her d. 13.-15.) og herfra over Fribourg til Montreux.

16. - 30. august

I Montreux. Opsøges her af Jules Jürgensen d. Æ. med familie. Underrettes her pr. brev om, at han nu er sat i skat af en indtægt på 2.500 rdl., hvoraf han skal betale 50 rdl. (2%) i skat. Dette er nu og senere til stor ærgrelse for ham.

30. august

Afrejse fra Montreux sammen med Jonas Collin d. Y. Over Lyon, Nîmes (hvor HCA besøger bageren og digteren Jean Reboul) til Perpignan ved den spanske grænse. Hjemmefra medbringer HCA en åben anbefalingsskrivelse fra udenrigsministeriet til alle danske konsulater i Spanien.

6. september

Tidligt om morgenen i vogn over Pyrenæerne og ind i Spanien til den spanske grænseby Junqueras:

"Det var paa den sjette September, jeg som Barn første Gang kom til Kjøbenhavn, det var den sjette September, mange Aar derefter, jeg første Gang kom ind i Italien, og nu paa samme Dato, samme Maaned, skulde Spanien aabnes for mig, det traf sig saa"
(rejsebogen I Spanien).

Videre med vogn over Figuera og Gerona. Med tog fra Gerona til Barcelona.

7. - 16. september

I Barcelona, hvor de modtages af den danskfødte købmand, bank- og jernbanedirektør Herman Schierbeck (bror til billedhuggeren Christian Schierbeck, som HCA havde truffet i Roskilde 1. januar samme år).
Vænner sig her til at ryge cigarer ("der nu smager mig", dagbogen d. 8.), når han sidder på balkonen og nyder den spanske aften. Det er både rigtige cigarer og "Papirs-Cigar, den, de Alle selv vide at rulle" (I Spanien), dvs. cigaretter. Allerede først på året hjemme i København havde HCA røget cigarer, som han fik forærende af venner, men følte sig undertiden utilpas ved det.
Badeudflugt til Barcelonette (hvor HCA - som han skriver i dagbogen d. 10. - bader i brændingen "med spanske Svømmebuxer" på).
Er sammen med Schierbeck til tyrefægtning.
Oplever voldsom oversvømmelse under skybrud:

"Aldrig har jeg saaledes seet Vandets Magt, det var forfærdeligt! [...] Folk flygtede, jamrede og raabte. Altaner og Tage vare fyldte med Mennesker. Paa Gaden seilede Træer og Bohave [...] Man fortalte, at inde i Kirken ved Rambla stode Præsterne i Vand til midt paa Livet og sang Messe"
(I Spanien).

17. september

Ankomst med skib til Valencia. Driller her Jonas med, at Vilhelmine Wanscher, som de begge kender, og hvis forlovelse Jonas tog sig nær, ville være en kone for ham selv [HCA]. Jonas farer op og svarer, at "det var væmmeligt og at han paa Menneskehedens Vegne vilde gjøre Indsigelse" (dagbogen dags dato).

20. september

Videre med tog til Almanza, Alicante, over Elche og Orihuela til Murcia (23.-26.), videre til Cartagena (her 26.-29.) og herfra med skruedamperen Non plus ultra til Málaga.

30. september - 5. oktober

I Málaga. Kan herfra skimte den afrikanske kyst. Er igen til tyrefægtning (5. oktober), men oprøres her over råheden og afskyeligheden i den. Mister her sine miniatureordener.
Herfra over Loja til Granada.

1862: Vilh. Pedersen-udgaven


6. - 21. oktober

I Granada. Ser Alhambra og er tilskuer til festlighederne omkring dronning Isabella IIs indtog i byen. Tages med ud for at se på damer og føler her som også tidligere under opholdet i Spanien sit blod i kog.
Læser i Søren Kierkegaards Begrebet Angest og stødes ved hans tale om geniet som ukristelig. Kommer i skarp diskussion med Jonas om Gudstro og kristendom:

"Her fik jeg i klare Ord, Guds Forjagelse af Christendommen for den nye Gud Christus"
(dagbogen d. 13.).

7. oktober

Første hæfte af i alt 3, der udgør H.C. Andersens Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen. Første Bind. Med 91 Illustrationer. De to sidste hæfter udkom 3. nov. og 15. december. Dette samt andet bind (1863) indeholder samtlige af Vilh. Pedersen illustrerede eventyr og historier i kronologisk rækkefølge.

21. oktober

Tilbage over Loja til Málaga, hvor de er fra d. 22.-29. oktober.

30. oktober

Ankommer med skib til Gibraltar. Indbydes her pr. brev af den engelske generalkonsul og danske konsul for kejserdømmet Marokko, sir John Drummond Hay, der er gift med Georg Carstensens søster, til at bo hos dem, når de kommer til Tanger.

2. november

Sejler de over til Marokko, til Tanger og rider ud til Drummond Hay's landsted, Ravensrock. Er konsulens gæster både her og i Tanger. Føres af ham til paschaen. Inviteres hjem til en rig jødisk familie.

9. november

Med det franske krigsdampskib Titan til Cádix.

13. november

Via Jeres til Sevilla, hvor han den første aften i byen inspireres til et digt om cigaren! Møder her den svenske maler E.S. Lundgren og den skotske maler John Phillip, der tager ham med til kunstakademiet. I en af dets sale findes 24 billeder af maleren Murillo, der er født i Sevilla. HCA begrejstres over Murillo og sætter ham højere end Rubens:

"Et Sydens Solskin fra Aandens Verden [...] Ingen overtræffer ham. Hvert af disse Billeder er det en Livsens Glæde at see paa"
(I Spanien).

Får ikke set tobaksfabrikken, men noterer i sin rejseskildring, at

"fra Sevillas Fabrik regner og sneer det med Snuus over hele Halvøen: femhundrede Mennesker, meest Qvinder, arbeide i den store Tobaksdaase".

Foruroliges af forlydender om kolera.

22. november

Med tog til Cordoba. D. 25. videre til Madrid.

26. november - 2. december

I Madrid. Besøger her digteren og litteraturhistorikeren Juan Hartzenbusch.

2. december

Til Toledo. 7. december igen tilbage til Madrid.

7. - 19. december

I Madrid. Er igen her til tyrefægtning, fordi Jonas gerne vil derhen. Havde hellere selv brugt pengene på at gå til opera.
Føres af den svenske ambassadør Bergmann til politikeren og forfatteren, hertugen af Rivas. Ser Real museet.
Opsøger en oversætter, Jacobo Zobel de Zangroniz, der arbejder for et blad i Madrid. Zobel vil skrive om HCAs ophold her, og HCA benytter lejligheden til at foreslå ham at oversætte "Historien om en Moder" til bladet. HCA møder i Madrid som andetsteds i Spanien kun få spaniere, der kender ham, og da kun gennem engelske eller tyske oversættelser. Den unge Zobel, som HCA omgås en del med under de sidste dage af sit ophold i Madrid, vil skrive om HCAs levned.
Ser i Madrid La exposicion nacional de bellas artes de 1862. Ser her bl.a. en statue af den nylig afdøde politiker og digter Martinez de las Rosas, der en tid havde levet i eksil i Paris. HCA havde mødt ham der i 1843 og havde set frem til at gense ham ved sit besøg i Spanien.

19. december

Over St. Chidrian til Búrgos, hvor de indlogeres på et hotel, hvor pigerne er så nærgående over for dem, som om det var et bordel

"Pigerne her i Huset ere aldeles som offentlige Fruentimmer, de gave sig i kast med Jonas og mig, tog paa os, gjorde sig mange Erinder og der var intet i veien dersom vi vilde",
(dagbogen d. 20.)

Vintervejret tager voldsomt på de to rejsefæller.

22. december

Videre fra Búrgos over San Sebastián og Irún ind i Frankrig til Bayonne.

23. - 27. december

I Bayonne, hvor de holder jul på hotellet med kager, champagne og cognac. Et vokslys fra Rom sættes oven i champagneflasken, og det er deres juletræ. Ser her i et boghandlervindue sin Billedbog uden Billeder og en bog om Oehlenschläger. Fra Bayonne d. 27.-29. udflugt til Biarritz. D. 29. over Bayonne til Dax og videre til Bordeaux.

30. december

Ankomst til Bordeaux, hvor de fejrer nytåret, igen med kager og champagne. Her, som også tidligere under rejsen, er HCA stærkt utilfreds med sin unge rejsefælle

"Aldrig faaer jeg Tak af ham, men vel af hans Forældre", jvf.
(dagbogen d. 29.)
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)