Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1859

Den store Jyllandsrejse
Skagen
Digterapanagen sættes op

1859: Den store Jyllandsrejse


Dette år

Udkommer en samling på 14 HCA-eventyr i polsk oversættelse ved Fr.H. Lewestam (Warszawa). Lewestam var af dansk afstamning.

3. januar

Tilbage til København.

19. februar

Læser eventyr og historier højt i Studenterforeningen.

Marts

Løjtnant Vilhelm Pedersen, illustratoren af HCAs eventyr, dør.

24. marts

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Tredie Samling ("Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre", "Pigen, som traadte paa Brødet", "Taarnvægteren Ole", "Anne Lisbeth", "Børnesnak", "Et Stykke Perlesnor").

28. maj

Budt til taffel på Frederiksborg Slot. Fr. VII vil gerne høre HCA læse "Vinden fortæller..." ude i naturen, så selskabet sejler ud på søen, hvor HCA i kongebåden læser "om Riigdoms og Lykkens Henfaren" (fortsættelsen af Mit Livs Eventyr). - HCA mindedes senere dette som et varsel, da slottet brændte.

1. juni

Tager til Ingemanns i Sorø og efter to overnatninger dér videre til Basnæs.

15. juni

Opgøres HCAs formue til 7.455 rdl.

20. juni

Af sted på Jyllandsrejsen. Over Korsør-Århus til Silkeborg. Ophold her hos Drewsens til 4. juli, derefter over Herning og Holstebro til Nørre Vosborg efter indbydelse fra etatsråd A.E.M. Tang.

5. - 21. juli

Ophold på Nørre Vosborg. D. 10. fest for HCA med o. 100 gæster, mest bønder. Udflugt til Vesterhavet og Husby præstegård. Skriver et digt, som skal sættes op på en tavle i et lysthus i haven.

21. juli

Videre til Fjaltring præstegård og udflugt herfra til Bovbjerg. Videre til Lemvig d. 23., ad Limfjorden forbi Struer og Thisted til Ålborg.

1859: Skagen


23. - 30. juli

Gæst hos stiftamtmand Fritz Dahlstrøm (gift med H.C. Ørsteds datter, Sophie) i Ålborg. Modtages i Ålborg af bl.a. Anna Bjerring og hendes mor. Besøger i de kommende dage et par gange disse to. Møder i Ålborg maleren David Monies, der just er hjemkommen fra Paris. Hyldes af den lokale sangforening. Besøger biskop P.C. Kierkegaard, Søren Kierkegaards ældre bror, og træffer hos denne en gammel skolekammerat fra Slagelse-tiden, stadslæge David Vithusen, som han de følgende dage ser mere til.

30. juli

Sejler med pram over Limfjorden til Nørresundby og afhentes her i vogn af godsejer Christian Michael Rottbøll, som fører ham til Børglum Kloster.

"Jeg fik et godt Værelse, hvor Biskop Kierkegaard har ligget og seet Spøgelser, en Skare Kanniker"
(dagbogen dags dato).

Spøgeriet på Børglum optager HCA meget:

"Det Første, jeg nu havde at gjøre var at [...] undersøge Værelset fra Gulv til Loft; ja jeg gik ud i Gaarden, betragtede nøie alle Omgivelser og kravlede op til Vinduerne for at komme efter, om Stedet egnede sig til at arrangere Spøgelse-Scener; jeg vidste ikke, om man her, ligesom paa andre Herregaarde, rigtignok i min tidligste Ungdom, havde Morskab med at arrangere spøgefulde Nattescener. Men jeg opdagede Intet, og jeg sov den Nat og flere Nætter i Ro og Tryghed.
En Aften kom jeg tidligere tilsengs end sædvanligt og vaagnede nu kort efter Midnat med et underligt Kuldegys; jeg følte mig uhyggelig tilmode, tænkte paa de omtalte Spøgelser, men sagde til mig selv, hvor taabelig dog denne Frygt var, hvorfor skulde her de hvide Kanniker vise sig for mig. Havde jeg ikke, da jeg endnu levede i Uvished om Henriette Wulffs Død, bedet inderligt til Gud, at det maatte forundes mig, om Sligt var muligt, at erholde et synligt eller hørligt Tegn paa, at hun var mellem de Henfarne; men Intet viiste sig, Intet fornam jeg.
Disse Tanker løftede mig ud af min Betagethed, men i samme Øieblik saae jeg i den bageste, mørkeste Deel af Værelset en Taageskikkelse som et Menneske. Jeg saae og saae, det isnede gjennem mig; det var ikke til at holde ud. Jeg har en dobbelt Natur: Frygtsomhed og Trang til at vide og forstaae. Jeg sprang ud af Sengen, løb mod Taagebilledet og saae nu nærved, at den blanke, ferniserede Dør, hvis to fremspringende Afsatser bleve belyste fra et Speil, der igjen gjennem Vinduet fik Lys fra den klare Sommernat, formede nogenlunde en Menneskeskikkelse. Det var Spøgeriet, jeg saae paa Børglum"

(fortsættelsen af Mit Livs Eventyr. Her beretter HCA i det følgende om to andre spøgerier, han har oplevet, men som begge på samme vis finder en naturlig forklaring. En ældre præsteenke, som han engang fortæller en af historierne til, bliver dybt skuffet over opløsningen af det interessante spøgeri: "Hvor kunde dog De, som er en Digter, nænne at løse saadant op til Ingenting!").
Fra Børglum Kloster udflugter til Løkken og Rubjerg klitter.

10. august

Kører Rottbøll HCA til Hjørring, hvor han tager ind på Hotel du Nord. Om aftenen bringer en deputation af borgere ham en serenade, og provst Djørup holder en lang, hædrende tale. Herfra videre d. 11. med postvogn til Frederikshavn, hvor han indlogeres hos overauditør C.V. Uldall (gift med Rottbølls søster) på landstedet Constantia uden for byen. Både på Børglum Kloster og her får han det meste af opholdet ødelagt af en stærk forkølelse.

17. august

Køres til Jerup, hvorfra en bonde kører ham og Carl Uldall af sted ude i strandkanten (HCA sidder under hele turen i den side af vognen, der hænger ude over vandet!) til Skagen, hvor han indlogeres på "Vertshuset [Brøndums] helt ude i den anden ende af Byen" (dagbogen).
På Brøndums kro (det senere Brøndums Hotel) irriteres HCA over, at værten - den senere fra malerkoloniens tid kendte Degn Brøndums far, Erik Brøndum - hele tiden sidder inde i stuen hos krogæsterne, ryger tobak, så røgen breder sig over det hele, og blander sig i samtalen. Ikke mindre irriteret bliver han over, at det trækker ud til hen ad 11 om aftenen, før han kan få aftensmaden, så hans gæst, sandflugtskommissær C.H.E. Hoffmeyer, må gå derfra uden at få andet end the. Men da den kogte fisk endelig kommer, finder han den "delicat" (dagbogen d. 17.).
Ser Grenen, fyrtårnet og Gammel Skagen. Om sit indtryk af Skagen by skriver HCA i dagbogen d. 18.:

"Gaderne ere indhegnede med Snore bagved ligge smaa Kartoffel Agre, eller Pletter med Korn; Espalie af tørrede Fisk udenfor Husene, paa disse Skibstømmer benyttet, hist og her et lille Skuur, hvis Tag er Skroget af en Baad. Gaden med dybt Sand, Byen uendelig lang; med Klitter, Kartoffelager og Kornager, Børn sove i Sandet".

Fra Skagen igen d. 19. over Frederikshavn og Sæby til Ålborg (ankomst d. 21.). Får her serenade af Håndværkersangforeningen.

23. august

Noterer i sin dagbog, at "Folk vil forlove mig med Frøken Bjerring".

25. august

Fra Ålborg om natten over Hobro til Randers, videre herfra d. 28. til Hjermind præstegård nær Bjerringbro (undervejs skriver han digtet "Jylland mellem tvende Have"). Møder her bl.a. biskop Otto Laubs datter, Louise Magdalene, som han bliver indtaget i.

2. september

Herfra til Asmildkloster ved Viborg. Besøger domkirken i Viborg og rektor ved Katedralskolen F.C. Olsen. Olsen var kendt som litteraturhistoriker (Johs. Ewald-forsker) og havde desuden været ven med og litterær eksekutor for Poul Martin Møller. Siden 1856 var han titulær professor.
Rektor Olsen var søn af den "kjøbenhavnske Madame" (som hun kaldes i Mit Livs Eventyr), der som blind passager rejste med dagvognen sammen med HCA fra Odense til København i 1819: Sophie Charlotte Hermansen, f. Flemming. Hun var i 1. ægteskab gift med bogbinder, senere toldbetjent Anders Olsen og var i denne tid amme for arveprins Ferdinand. I 2. ægteskab var hun gift med Herman Ditlev Johansen, kaldet Hermansen, der i 1819 forsøgte sig som skomager i Odense.
Om mødet med F.C. Olsen noterer HCA i dagbogen d. 3. september:

"Besøgte Rector Olsen, der bad mig om jeg i mit Livs-Eventyr med et Par venlige Ord og ikke som nu lette Ord, omtalte hans Moder".

6. september

Stemningsfuld afsked med bl.a. biskop Laubs datter. Tagerfra Asmildkloster til Palstrup hos Hjalmar Collin

"en forsømt gammel fugtig Gaard, man savner en Hustrues ordnende Haand og Aand",
(dagbogen d.d.).

Videre 8. september, hvor Hjalmar Collin kører HCA til Silkeborg. HCA ængstelig over koleraudbrud i de østjyske byer. Videre d. 10. med vogn over Vejle til Kolding. Over Korsør til Sorø 12. september.

1859: Digterapanagen sættes op


13. september

Tilbage i København.

September

Møder sin ungdomsbekendt D.G. Monrad, nu kultusminister, der selv foreslår, at HCAs årlige digterunderstøttelse skal sættes op fra 600 til 1.000 rdl., sådan som Hertz, Christian Winther og Paludan-Müller allerede har det.

28. oktober

Den russiske censurkomité modtager 2. oplag af baron von Yxkulls oversættelse af HCA-eventyr til gennemsyn og nedlægger forbud mod udgivelsen af "Verdens deiligste Rose" (af religiøse grunde) og "Der er Forskiel" (naturstridighed og uklarhed i behandlingen af emnet).

7. november

Udkommer 2. udgave af Mit Livs Eventyr.

12. november

Læser igen op i Studenterforeningen.

9. december

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Fjerde Samling for året 1860 ("Pen og Blækhuus", "Barnet i Graven", "Gaardhanen og Veirhanen", "Deilig", "En Historie fra Klitterne").

December

Udkommer Folkekalender for Danmark for året 1860 med HCAs artikel "Skagen" (med 4 illustrationer).

15. december

Modtager fra kong Max af Bayern Maximilians-ordenen for videnskab og kunst (dateret 18. november). Sidder for maleren og billedhuggeren Henrik Olrik med henblik på et portræt til Illustreret Tidende (kom i d. 25. december).

17. december

Frederiksborg Slots brand. Rejser til Sorø. Folketinget vedtager at forhøje HCAs understøttelse (den tidligere krigsminister A.F. Tscherning og Natalie Zahles bror, P.C. Zahle gik imod).

20. december

Videre til Basnæs, hvor han er sammen med forfatteren Carl Bernhard (pseudonym for A.N. de Saint-Aubin). HCA klipper julestadsen til juletræet for godsets fattige børn.

22. december

HCAs formue opgøres til 8.058 rdl.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)