Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1853

Telegrafen
Besøg i Silkeborg
Samlede Skrifter

1853: Telegrafen


Dette år

Udkommer Contes danois (Tours) i Frankrig.

12. februar

Opføres Nøkken. Opera i een Act med musik af F. Glæser - og ikke som oprindeligt ønsket af HCA med musik af Gade. Opføres 7 gange i HCAs tid.

23. februar

Trykt udgave af Nøkken.

31. marts

Er i Hofteatret til en forestilling af Prices selskab med en prolog af HCA. Ser her for første gang (i logen) Fr. VII sammen med grevinde Danner.

23. april

Aftaler med Reitzel, at hans Illustrerede Eventyr skal trykkes i 4.000 eks. og en billigudgave af hans Samlede Skrifter i 2.000 eks. Forlæggeren Reitzel dør i øvrigt kort tid efter indgåelsen af denne aftale.

31. maj

Rejser til Sorø, hvor han bor hos Ingemanns til 7. juni. HCA læser i denne tid med stor interesse Carsten Hauchs nye roman Robert Fulton om dampskibets opfinder. Oppe på det store tagværelse i Ingemanns hus, med udsigt til søen, sidder HCA og læser bogen færdig og skriver til Hauch om sit indtryk af den:

"Jeg har [selv] i min Udvikling prøvet Sandheden af, hvad De har følt og givet"
(brev af 3. juni).

Til Henriette Wulff skriver han også om bogen (d. 5. juni) og tilføjer:

"Jeg har daglig en lille Strid med Ingemann om Opfindelsernes Betydning, idet han sætter Poesien saa høit over Videnskaben, men ikke jeg. Han indrømmer at vor Tid er Opfindelsernes store Tid, men at det er kun i det mekaniske, i det Materielle, at det breder sig ud; jeg betragter dette som de nødvendige Bærere for det Aandelige, de store Grene hvorpaa Poesien siden kan sætte sin Blomst. Det at Menneskene rykker nærmere, at Lande og Byer ved Dampen og Electromagnetismen forbindes til een stor Forsamlings Hal, synes mig saa aandigt stort og herligt at jeg ved Tanken derom løftes saa høit, som nogen Digters Sang har kunnet løfte mig".

Både til Henriette Wulff og til Carsten Hauch fortæller han om, hvordan digteren og telegrafdirektøren Peter Faber (forfatteren til "Høit fra Træets grønne Top") for nylig inde i København har demonstreret telegraferingen for ham. Telegraflinien Helsingør - København - Fredericia - Hamborg blev anlagt 1852-1853 og åbnet for offentlig brug 1. februar 1854. HCA har altså fået demonstreret brugen af telegrafen, mens det endnu kun var personalet, der øvede sig på linien.
Peter Faber telegraferede op til personalet i Helsingør og fortalte dem, at HCA stod ved siden af ham. Fra Helsingør svarede personalet med at citere:

"Hver Skipper har en Hustru", eller som HCA skriver i brevet af 3. juni til Hauch: " [...] hele det første Vers af et af mine egne ældste Digte, som jeg har skrevet, troer jeg, i min Skoletid i Helsingør. Jeg følte mig saa underligt overvældet af Opfindelsens Storhed; det var, som stod jeg under Vingeslaget af en uendeligt mægtig Aand [...] Jeg føler og seer en uendelig Kjærlighed hos Gud ogsaa i hvert nyt Indblik, han forunder os i Naturlovene og Naturkræfterne, og den høie Magt han derved skjænker Menneskeheden [...] det Materielle vi vinde [er] dog ligesom et Bjælkeværk, der reises for Aandens Bygning; Menneskene rykkes nærmere sammen; Ideerne vexles lettere, vi blive mere eet Folk, een Aandens Stat. Videnskaben har i de sidste Aar faaet en saadan Interesse for mig, at jeg er overtydet om, at havde jeg for tyve Aar siden været saaledes opfyldt af dens Herlighed, som jeg nu er, jeg havde vist gaaet en anden Vei, end den, jeg nu gaaer, eller rettere: jeg havde tilegnet mig Kundskaber i en Retning, hvorved min Digtervirksomhed havde faaet en anden Blomst end nu".

8. juni

Efter rejse over Kalundborg-Århus ankomst til Vilhelmsborg (hos baron Gyldenkrones), hvor han bliver til d. 26. juni.

1853: Besøg i Silkeborg


20. juni

Fuglen i Pæretræet (førsteopført på Det kgl. Teater 1842) får premiere på Casino og opføres her i alt 17 gange i HCAs levetid.

26. juni

Hører, at koleraen er brudt ud i København.

27. juni

Ankommer til Silkeborg, hvor han er gæst hos Amalie (Malle) og Michael Drewsen frem til d. 15. juli. Under opholdet gør han en udflugt til heden, hvor han ser fata morgana og tatere. Også pramtur på Gudenåen.

8. juli

Får efterretning om, at salmedigteren og skuespilforfatteren pastor C.J. Boye

("I de sidste Aar kom han mig saa inderlig, saa erkjendende imøde, jeg havde faaet ham saa hjertelig kjær", Mit Livs Eventyr) er død af kolera.

16. juli

Med dampskib fra Horsens til Bogense, derfra til Odense, hvor der er Skt. Knuds Marked, og videre til Glorup, hvor han opholder sig til d. 1. august. Er her med til at fejre grev Adam Moltke-Hvitfeldts sølvbryllup (stor folkefest).
Under opholdet på Glorup tegner grevinde Elise Moltke-Hvitfeldt et portræt af HCA.
Hører, at Oline Thyberg (mor til Edvard Collins hustru, Henriette) og Emilie Hornemann (en broderdatter til fru Collin d. Æ.) er døde af kolera. HCA føler sig helt syg og beslutter sig for at tage tilbage til Silkeborg i stedet for at tage til København.
Beregner i denne tid sine månedlige udgifter til 50 rdl.

3. august

Ankomst til Silkeborg, hvor han bliver til 6. september. Silkeborg og egnen omkring den fremvoksende industriby giver HCA et karakteristisk dobbeltindtryk, som han beretter om til Ingemann i et brev af 23. august.
Om den blomstrende lynghede siger han:

"Denne forunderlige Eensomhed, der bringer Ens Tanke baade til at flyve ud i Rummet og tillige at gribe med faste Rødder ind i sig selv, maa næsten kunne skabe en Digter. Faa Steder i Danmark - og det er ved disse da det nærliggende, aabne Hav, der gjør Udslaget, - tiltale mig som Egnen ved Silkeborg; disse mægtige Lynghøider give det Hele en forunderligt gribende Storhed".

Og så fortsætter han i brevet - sikkert med en tanke tilbage til Hauchs Robert Fulton, som han havde læst færdig hos Ingemann:

"De veed, at herfra prammes der op til Randers og tilbage; deroppe fra kom forleden til Silkeborg det første Dampskib, ganske lille og fladbundet, men dog med Dampens Flugt; det var som en Culturraket igjennem det urgamle Landskab".

Siddende i lyngen skriver HCA herom digtet "Dampskibet Gudenaa". Rejser fra Silkeborg over Vejle, Middelfart, Odense (overnatning trods rygter om kolera i byen) til Sorø.

1853: Samlede Skrifter


8. september

Indlogeres hos Ingemanns, hvor han bliver en uge.

15. september

Tilbagekomst til København (almanakken: "vi kjørte nu ind i Cholerabyen").

2. oktober

Første almanakomtale af Clara Heinke, en tysk portrætmalerinde (på dette tidspunkt 28 år) fra Breslau. HCA noterer denne dato, at han har modtaget et brev fra hende fra Berlin. Siden udviklede der sig en livslang korrespondance mellem disse to, givetvis en forelskelse fra hendes side og i nogen grad også en interesse fra hans side.

3. oktober

Det meddeles i Berlingske Tidende, at koleraepidemien anses for overstået.

22. oktober

Sammen med de andre studenter fra 1828 fejrer HCA 25-års studenterjubilæum på Den kgl. Skydebane og skriver sang dertil. H.N. Clausen udbringer skål for Paludan-Müller og HCA, mens Madvig irriterer HCA ved at udbringe en skål for hans kone!

7. november

De to første bind af Samlede Skrifter udkommer (indeholder Improvisatoren). Udgaven var planlagt til 22 bind og udkom med 2 bind hver anden måned frem til juli 1855. Bind 21 og 22 var Mit Livs Eventyr. Derefter kom nye bind med senere arbejder, så udgaven i 1875 ved HCAs død omfattede i alt 28 bind. Dertil kom 5 bind i 1876, et supplementsbind til Mit Livs Eventyr 1977 og et sidste bind (digte) i 1879. I alt 33 bind plus supplementsbindet.
Oplaget er på 2.000 eksemplarer.

November

I Folkekalender for Danmark for 1854 trykkes HCAs artikel om kunstnerægteparret Jens Adolph Jerichau og Elisabeth Jerichau, f. Baumann. I Folkekalenderen står desuden HCAs artikel om Silkeborg.

November

Digtet "Silkeborg" offentliggøres i Almanak eller Huuskalender for 1854.

15. december

HCA står fadder til kunstnerægteparret Jerichaus datter Nanny.

24. december

Juleaften hos Jonas Collin.

25. december

Jul hos J.P.E. Hartmanns.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)