Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1850

Oehlenschlägers død
Succes på Casino
Drewsens industrieventyr

1850: Oehlenschlägers død


7. januar

Udkommer En Nat i Roeskilde. Vaudeville-Spøg i een Act. Bearbejdet efter Warin og Lefevre's 'une chambre à deux lits'.

20. januar

Oehlenschläger dør om aftenen kl. 11, "omtrent samme Tid (og Dag) som Chr. VIII" (jvf. almanakken).

26. januar

HCAs sørgesang "Farvel, Du største Skjald i Norden" med musik af Weyse afsynges, da sørgetoget gør holdt ved Oehlenschlägers fødehus på Vesterbrogade. Sangen trykkes samme dag i Berlingske Tidende, Fædrelandet og Kjøbenhavnsposten.

1850: Succes på Casino


2. februar

Jonna Drewsens og Henrik Stampes bryllup.

1. marts

Førsteopførelse på Casino af Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Acter. H.C. Lumbye, der spillede på Casino, havde lavet musik til stykket, men eventyrkomedien blev aldrig opført med Lumbyes musik.
Stykket var den første originale digtning skrevet for privatscenen.
Om stykkets modtagelse siger HCA bl.a. i Mit Livs Eventyr:

"Stykket gik mange Aftener med stort Tilløb og megen Erkjendelse; af selve Folket, af Menigmand, som man kalder den Fattigere, fik jeg den; jeg høstede en Tak, som ingen Blad-Critik, ingen Dialectisk-Interessant [her tænkes på kritikere af den Heiberg-Hegelske skole] i de forskjellige Samfund har kunnet give større. En fattig Haandværksmand stod med Taarer i Øinene en Aften ved Slutningen af Stykket, og idet vi gik ud af Døren sammen, greb han min Haand og sagde: "Tak, Hr. Digter Andersen, det var en velsignet Comedie!" De Ord vare mig mere end den meest glimrende Anmeldelse".

Midt i krigens tid prædikede stykket en jævn og trøsterig filosofi: "Sundhed og godt Humør tillige/ det er den bedste Skat, Du kan faa".
Fra stykket stammer sangen "Hvor Skoven dog er frisk og stor", der blev uhyre populær.
Stykkets publikumstække blev ikke mindre af, at en meget omtalt spansk danserinde, Pepita, udførte nogle af dansene.
Stykkets popularitet fik Erik Bøgh og Kristian Arentzen til at skrive en parodi: Mer end nok eller Ole Lukøje. HCAs Ole Lukøje blev i alt opført 117 gange på Casino.

5. marts

Trykkes "Danmark, mit Fædreland" i Fædrelandet.

8. marts

Bogudgave af Ole Lukøie.

13. marts

Bogudgave af Den nye Barselstue. Originalt Lystspil i een Act.

1850: Drewsens industrieventyr


8. maj

Det skandinaviske Selskab, et mandskor dirigeret af komponisten Henrik Rung, afholder en koncert i Casino til fordel for monumentet over slaget ved Fredericia. Koncertens 1. afdeling indledtes med HCAs "Danmark, mit Fædreland" til Rungs melodi, der her blev fremført offentligt for første gang. Som 2. nummer kom også en HCA-tekst, "Sang til en langelandsk Melodi" ("Hun mig har glemt! Min Sorg hun ei see!"), der her fik sit førstetryk i programmet til koncerten.

17. maj

Afrejse til Sorø. Under opholdet hos Ingemanns besøger HCA digterbonden Chr. Hviid Bredahl. Fra Sorø over Rørby og Kalundborg ("en simpel Mand [en mand af jævn herkomst] nævnede mit Navn i det jeg gik forbi hans Huus (:'Digteren Andersen') " dagbogen af 25. maj), med dampskibet Lolland til Århus.
Derfra til Silkeborg (ankomst 26. maj), hvor han modtages af Drewsens (Collins ældste datter, Ingeborg, var gift med Adolph Ludwig Drewsen. Michael Drewsen, en søn af dennes halvbroder, J.C. Drewsen, var papirfabrikant og Silkeborgs grundlægger). Ser egnen og den nye by. Ved en udflugt til åsen opkaldes et udsigtssted, hvor der er anbragt en bænk, efter HCA: "Andersens Højland". Læser bl.a. i Blichers noveller under opholdet i Silkeborg.
Videre 6. juni over Horsens til Vejle, hvor han besøger Orla Lehmann. I Fredericia beser han fæstningsværkerne. Videre til Odense (9. juni), hvor han får besøg af Emil Aarestrup (Aarestrup var i kirke, da HCA aflagde visit) og næste dag spiser frokost hos ham, taler om poesi og klipper dukker til den mindste.
Til Glorup 10. juni, hvor der er dansk indkvartering. Visit på Lykkesholm. Irriteret over både grevinden og gæsterne på Glorup:

"Rædsomt er det at høre den fornemme Verdens Tomhed, tale bestemt og rask om Alt, uvidende, dumt! [...] O opadkneisende Taablighed, med Vaabenmærke"
(dagbogen d. 20. juni).

Visit på Hesselagergård, hvor han bliver mærkeligt til mode ved at se hertugen af Augustenborgs og prinsen af Nørs portrætter "klistret op paa Locumet" (dagbogen d. 22.).

24. juni

Besøger Frørup Kildemarked (som HCA havde beskrevet i kap. VIII af Kun en Spillemand). I dagbogen fortæller han, at

"det holdtes paa selve Landeveien; Boutik ved Boutik, opfyldt med Mennesker, vi kunde neppe komme frem, vore Heste vare ved at tage een og anden Boutik paa Hovedet. Der lavedes Kaffe, Røgen fra Tørvene og Lugt af slet Tobak qvalte Luften. - Der stod Borde med stegte Aal i al den Støv [...] Der stod en fæl Vagabundus ved Kilden, jeg havde Fornemmelse af at han maaskee vidste hvem jeg var, og kunde sige mig noget ubehageligt; som var jeg en Paria kommet i en høiere Kaste".

Angsten for at blive afsløret som paria hænger direkte sammen med de foregående dages ubehagelige ordskifter på Glorup, som HCA reagerede på med de ovenfor citerede udfald mod overklassens tåbelighed.
Arbejder på Glorup på I Sverrig og på folkekomedien Hyldemoer, men er bl.a. på grund af krigen i depressiv stemning, som det fremgår af et brev til Jette Wulff 4. juli:

"Skoven er endnu saa frisk, saa ung - jeg er det ikke ret - det er en deilig Tid medens man endnu føler, jeg flyver fremad - jeg synes min Flugt er standset; der ligger Krudt Damp; der kjører tunge Materialevogne hen ad livets Landeveie, Poesiens Have brolægges - ja, ja, ja! jeg tvivler ikke paa at Verden i det Hele gaaer fremad, men vore Dage er et Overgangspunkt, altsaa hverken Kjød eller Fisk, og derfor tunge at bære -

5. juli

Får meddelelse om fredsslutningen 2. juli i Berlin.
Får af Ørsted tilsendt 2. del af hans Aanden i Naturen, som han læser i.
Visit på Ørbæklunde, hvor der er svensk indkvartering.

13. juli

Bryder kampene med de slesvig-holstenske oprørere ud igen. Hører (d. 27. juli) om indtagelsen af Slesvig by og om Frederik Læssøes fald ved Isted ("tænkte ret paa ham, vor Ungdoms Tid", hedder det i dagbogen).

5. august

Fra Glorup over Svendborg og med skib til Gaabense og derfra med vogn til Corselitze. Herfra d. 18. august. Undervejs indkvarteret hos biskop D.G. Monrads, hvor han møder digteren Chr. Winther med kone.

22. august

Tilbage i København.

12. september

HCAs "søsterlige veninde", Henriette Wulff, tager ud på næsten 1 års rejse til Vestindien om bord på briggen Mercurius, som hendes bror, Christian netop havde fået kommandoen over.

Ultimo september

Ultimo september HCA sidder 4 gange for Elisabeth Jerichau-Baumann. Hendes oliemaleri fuldendes i løbet af de kommende måneder [ikke som Ejner Johansson skriver: sidst på sommeren].

7. november

H.C. Ørsted fejres ved sit 50-års jubilæum ved universitetet. Han får af staten Oehlenschlägers æresbolig, Fasangården, overdraget som bolig på livstid. HCA er med til fejringen og har forfattet en devise til et portræt af Ørsted efter Gertners maleri. Devisens slutlinier er:

"Og gjennem alt det Skjønne i det Sande,/ Til Gud Du fører os med aabent Blik!"

[Formuleringen "det aabne Blik" henviser til, at det for Ørsted - som for HCA selv - var muligt at nærme sig forestillingen om Gud med brug af fornuften].


Senest Opdateret:23.6.2001 Š Johan de Mylius.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)