Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1848

Første eventyr på fransk
Treårskrigen bryder ud
De to Baronesser på engelsk

1848: Første eventyr på fransk


Dette år

Udkommer Contes choisis d'Andersen, précédés d'un fragment [chap. 1-3] du Conte de ma vie par le même udgivet i Berlin, med 6 træsnit. Kommer også i en udgave forlagt i Paris. 2. oplag af samme bog kommer i 1859 i Leipzig.

Dette år

Kommer i Paris Contes pour les enfants, oversat af V. Caralp og med illustrationer af Derancourt.

Dette år

Begynder oversættelser af HCA-eventyr at dukke op i russiske tidsskrifter.

20. januar

Chr. VIII dør, Fr. VII ny konge. Kongens død berører HCA meget.

17. februar

HCA udnævnes sammen med Oehlenschlägers søn William til ridder af den svenske Nordstjerneorden. Han får den tilsendt d. 25. februar,

"Aftenen, Kongen blev begraven [...] den bæres i et sort Baand, og dette var mig af stor Betydning just denne Dag; det vil ved sin Farve minde mig om Dagens Sorg"
(koncept til brev af 16. marts til storhertugen af Weimar).

Oehlenschläger omfavner HCA til lykønskning og giver ham sin egen miniatureudgave af Nordstjernens ridderkors (Oehlenschläger er selv på dette tidspunkt kommandør af Nordstjernen). Denne miniatureorden mistede HCA 1862 i Malaga sammen med alle sine andre miniatureordener.
Fra arvestorhertugen af Weimar modtager HCA samme år ridderkorset "Vom weissen Falken", 1. klasse.

22. - 24. februar

Der bryder revolution ud i Paris. Omvæltningerne når Wien d. 13. marts, og der er også revolutionære tilstande i Tyskland.

1848: Treårskrigen bryder ud


4. marts

Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. ("Det gamle Huus", "Vanddraaben", "Den lille Pige med Svovlstikkerne", "Den lykkelige Familie", "Historien om en Moder", "Flipperne").

10. marts

Første Casino-møde efter at pariser-revolutionen med to ugers forsinkelse er blevet kendt i Danmark og efter nyheden om de revolutionære tilstande i Tyskland og folkemødet i Rendsborg. Næste dag møde i Hippodromen i Nørregade.

20. marts

Det andet store Casino-møde, som resulterede i folketoget til Christiansborg næste dag. Ved demonstrationstogene gennem de københavnske gader fungerer HCA som en af dem, der af ordens-komiteen sættes ind til at lede masserne på rette veje og afholde dem fra at gå til excesser.

23. marts

Krigen om Slesvig-Holsten bryder ud, da Fr. VII har afvist den slesvig-holstenske deputations krav. Dagen efter overrumpler prinsen af Nør Rendsborg garnison, og de andre garnisoner i hertugdømmerne går da også over til oprørerne.

31. marts

Trykkes HCAs "Slagsang for de Danske" i avisen Fædrelandet.

9. april

Generalmajor Hans Hedemann og hans styrker slår oprørerne ved Bov.

13. april

Skriver HCA på opfordring fra "en af vore dygtige Embedsmænd" (jvf. Mit Livs Eventyr) et brev til William Jerdan, udgiver af The Literary Gazette i London. Brevet, som offentliggøres der samt i flere andre internationale aviser, forsvarer Danmarks sag samtidig med, at det maner til fred og forståelse mellem landene som løsen for Europa.

21. april

Trykkes HCAs "Den Frivillige" i Fædrelandet (blev også offentliggjort som lejlighedstryk). HCAs prosastykker (åbne breve) og digte i anledning af krigen trykkes også i Tyskland.

11. maj

Afrejse med tog til Roskilde og derfra videre på sædvanlig vis til Glorup (ankomst d. 12.). Følger her, hvor der en tid er indkvartering af svenske officerer og soldater, mobiliseringen og skydeøvelserne, hører om maleren J. Th. Lundbyes død ved vådeskud. Hører beretninger fra officerer og menige om krigen. Skriver på sin roman. Udflugter til Ørbæklunde, Ravnholt, Lykkesholm og Hesselagergaard. Kan høre kanonaden fra Als også om natten. Er i Nyborg for at modtage de svenske officerer. Udflugter til Svendborg og Frørup.

20. juni

Til herregården Espe (Boeslunde ved Skælskør), hvor HCA er inviteret af tidl. statsminister greve Otto Moltke. Herfra udflugt til Basnæs.

22. juni

Over Slagelse til Sorø, hvor han bor hos Ingemanns til d. 29.

30. juni

Tilbage i København.

18. august

I et brev til arvestorhertug Carl Alexander af Sachsen-Weimar skriver HCA om sine eventyr: ”Diese haben in letzter Zeit eine neue Art von Bearbeitung gefunden. Der Komponist von dem Volksgesang: ”Der tapfere Landsoldat” hat einige von meinen Mährchen in Tönen skizzirt, und sie werden jetzt von einen großen Orchester, in der Strauß-Lannerschen Art, in Tivoli aufgeführt; die Kompositionen sind: die Nachtigall, die rothen Schue, der standhafte Zinnsoldat, Holger Danske [...] Eins davon, die Nachtigall, habe ich gehört, die ist recht hübsch! Erst kommt die chinesische Musik, dann hört man die Nachtigall im Walde und beim Hofe singen, dann versucht der Kunst-Vogel derselben Thema im Drehorgelmanier, das Kunststück bricht in zwei; der Kaiser wird krank, sein guten und böse Thaten umschweben ihn; da kommt die lebendige Nachtigall zurück, singt, und der Kaiser geneset”.

Den omtalte komponist er Emil Hornemann (den ældre). Af musikken er kun en klaverudgave af det første stykke, ”Nattergalen”, bevaret. Muligvis det eneste, Hornemann lod trykke. Det hedder: Eventyr af H.C. Andersen musikalsk skizzerede for Pianoforte. Det er hans opus 12, udgivet 1848 på Hornemanns og Erslews Forlag.

24. august - 30. september

Igen på Glorup. Om de indkvarterede svenske soldater skriver HCA i et brev af 13. september til Henriette Wulff:

"De Menige hilse mig Alle saa mildt, saa bekjendt, Præsten, Obersten, alle Officererne slutte sig meget til mig; hver Aften spiller Regiments Musikken ude i Gloruphave paa en lille Ø og de lange Aleer have en stor Skare Mennesker fra Omegnen. I Søndags var her Gudstjeneste ude i Borggaarden, Regimentet kom med fuld Musik, med en Marsch Kong Oscar har componeret; de stillede sig i en Fiirkant i Gaarden, foran den høie Trappe hvis Steengelænder var belagt med Tepper, her stod Præsten med Hat paa. Soldaterne sang Psalmer ledsaget af Musik, det var saa helligt gribende at Taarerne kom mig i Øinene. Præsten talte om Fredens Aand som steeg ned og tilfældig skinnede i det samme Solen paa de blanke Hjelme [...] Hver Aften holde Soldaterne Bøn paa Landeveien, vore Bønder, de gamle især, slutte sig til og staae med bart Hoved og foldede Hænder, det griber mig sært".

Om en udflugt til Egeskov hedder det videre i brevet:

"paa Veien mødte vi overalt fornøiede svenske Soldater, og inde paa Markerne gik de og hjalp vore Bønder med at rive og med at slaae. Hjemme paa Glorup spille Musikanterne for alle Malkepiger og Stuepiger, de dandse paa den lange Gang og bryde gjensidig paa Svensk og Dansk. - Hvor det dog er velsignende at Nationerne forstaae hinanden, jeg mener ikke forstaae i Sproget, men i Sindelaget; al Strid er dog en Fjernelse fra Gud! naar forstaae vi dog Alle hinanden?"

1. september

Våbenstilstand i krigen.

1848: De to Baronesser på engelsk


24. september

Svenskerne drager hjem, og HCA følger dem til Nyborg, hvor boghandleren må fortælle ham, at han nu ikke har et eneste eksemplar af HCAs bøger tilbage, sådan har svenskerne købt ind af dem. Om svenskerne siger han i brev af 25. september til Henriette Wulff, at

"de savnes af hele Egnen. Selv Tjenestefolkene her, der dog havde doppelt Arbeide ved den store Indqvartering, beklage at de reiste; der er lagt et mægtigt Frø-Korn i selve Folket til Nordens Eenhed. - Det ulykkelige Tydskland! dets "store Eenhed" der ingen er, ødelægger tusinde Uskyldige! - Det er jo en Vanvid der er over det Land!"

28. september

Udkommer The two Baronesses hos Bentley i London oversat af Charles Beckwith Lohmeyer, men uden at dennes navn var angivet. I dedikationen til forlæggeren Richard Bentley omtaler HCA romanen som "this my new Romance, the first that I have myself sent into the world in the English language", hvad der fik anmelderne til at komplimentere HCA for at skrive et fejlfrit engelsk!
Når romanen - ligesom i denne og den følgende tid også andre udgivelser i England og Tyskland - kommer i udlandet førend i Danmark, sker det som følge af en betingelse fra de udenlandske forlæggere, som ønsker at beskytte deres udgivelse mod pirattryk. Hvis bogen var kommet på dansk først, stod det enhver frit for at oversætte og udgive den.

1. oktober

Flytter ind i Nyhavn 67, 2. sal. hos skipper Johs. Anholm og senere (efter 1860) dennes enke.

25. november

Udkommer De to Baronesser på dansk. Romanen er en bred samfundsskildring af Danmark gennem små 100 år fra bondeundertrykkelsen frem til de oplyste og mere humane tilstande i 1830'erne. Den er præget af HCAs fremskridtsoptimisme og af hans ønske om en mere bevægelig og solidarisk samfundsordning. Således er den et manende memento op til tidens helt afgørende politiske begivenhed: forfatningsskiftet.

December

Udkommer Gesammelte Märchen med 112 illustrationer, træsnit efter Vilhelm Pedersens originaltegninger hos Lorck. Det var Lorck, der havde taget initiativ til denne store, nyillustrerede udgave. Vilh. Pedersens tegninger blev skåret i træ på Ed. Kretzschmars væksted i Leipzig. Til den senere danske udgave skal Reitzel så betale Lorck for brug af clichéerne, dvs. klodserne. I denne udgivelsesproces fungerer HCA som mellemmand mellem Lorck på den ene side og Vilh. Pedersen og Reitzel på den anden side.
Vilh. Pedersen var sekondløjtnant i søetaten, men havde i 1843 på Chr. VIII's foranledning fået 4 års orlov til at uddanne sig som kunstner. Han blev elev hos Marstrand og debuterede 1847 på forårsudstillingen på Charlottenborg, som HCA havde besøgt d. 4. april. Pedersen leverede 3 prøvetegninger til "Svinedrengen", som HCA anbefalede til Lorck som "smukt og genialt gjort" (brev af 25. april 1847). På Pedersens vegne spillede HCA ud over for Lorck med et krav på 300 rdl. for tegningerne, idet Pedersen dog skulle have fuld ret til også at udgive dem i Danmark.

18. december

Opføres Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige Theaters hundredeaars Fest 1848. Opføres 8 gange. Titlen antyder den kunstneriske mobilisering i krigens tid.

O. 20. december

Modtager Fredrika Bremer ved hendes ankomst til København på hendes første besøg i Danmark.

23. december

Med tog og vogn til Bregentved på julebesøg. Her har man to juletræer med Dannebrog i toppen - i den nationale mobiliserings ånd. - Læser meget i Adam Homo (2. del). En Nat i Roskilde opføres ved juleunderholdningen på Bregentved d. 25.

25. december

Casino genåbner, nu som Københavns første privatteater. H.W. Lange, der havde været teaterdirektør i Odense, havde lejet bygningen i Amaliegade og var teatrets leder. Når det lykkedes for ham at komme i gang - i modsætning til Overskou - hang det bl.a. sammen med, at han ud over praktisk erfaring med teaterledelse også havde forbindelserne i orden. Fra sin tid i Odense kendte han Frederik VII og Louise Rasmussen (grevinde Danner). Han ændrer tilskuersalens musiktribune til en scene og får derved mulighed for, som det udstedte privilegium tillader ham, at opføre folkekomedier, farcer, sangspil og pantomimer (favoriseringen af Det kgl. Teater gør, at han ikke må opføre egentlig seriøs dramatik).
Både Heiberg og Hertz tog afstand fra Casino-teatret (Hertz i den polemiske komedie Hundrede Aar, hvor han kaldte det for et teater for "Folket, Bønder, Borgere og Kuske").

31. december

Relancering af vaudevillen En Comedie i det Grønne efter L.A. Dorvigny (se 18. oktober 1847). Opføres 27 gange i HCAs levetid.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)