Dato: 18. oktober 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 Oct 36

Til Henriette Hanck!

Jeg begriber virkeligt ikke hvorledes De har faaet Tid at skrive et saa langt og interessant Brev, som det De, til min overvættes Glæde, skrev til mig - i Tankerne - da Deres Fader reiste. Det aandige Epistel, som jeg i en Art Sonambolisme har læst, henrev mig ganske og jeg siger endnu engang, min dybeste, gjennemfølte Tak. Nu tør jeg vel ikke saa snart haabe et lignende Brev, ei engang et simplere, skrevet med Blæk og Pen? Dog dette sidste udbeder jeg mig, alene som en Straf fordi jeg sender et skrevet Epistel og ikke eet aandigt, i selve Formen, som Deres. Fru Lessøe har vel fortalt Dem om min ny Roman, for hvert Kapittel frem, siger hun, dette er dog det Bedste! Navnet bliver rimeligviis: Graat i Graat i 3 Dele. Gjør den mig ikke udødelig, saa bliver jeg det heller ikke, og maaskee er dette ikke saa galt, som man troer. Deres Fader har et Par Gange glædet mig med Vesit, men sædvanlig mens jeg stod med een Fod i Seng, saa der har seet lidt chaotisk ud i Værelserne, men det gjør der ikke op ad Dagen, troe ham derfor ikke om han bagtaler min Lejlighed. Kan det more Dem skal jeg nævne Dem Personerne, som træde frem i første Deel af Romanen, saa kan De, som sidst, sammensætte et Billede af dette chinesiske Træspil. Skræderen og hans Kone Maria, Sønnen Christian (opkaldt af Kaja Plum) Jøden og hans Datterdatter Naomi; alle disse kjende De af de første tre Kapitler, nu kommer en Skakkerjøde Joel. Marias første Beiler; Bonden i Ørebæk; dennes Søn Niels. Gudfaderen, som vist er een af de bedst tegnede Skyggepartier. Luzie, (Elskerinde er hun som Naomi), Krigsraaden og Skipperen Peter Vik, vil nok more Deres Papa. En tydskladende Gouvernante, som bestemt er meget god. En klog Kone fra Qværndrup og en Dame fra Kjøbenhavn, som har det Navn Steffen?Kareet. Det er et af en Hovedstads ulykkelige Dyndbilleder, som her gjør en rystende tragisk Virkning, man glemmer Stedet jeg vover at føre mine Læserinder hen og de føle kun det Tragiske i Situationen. De seer at det Alle ere simple Folk! Anden Deel derimod fører dem ind til saakaldte høiere Folk, en Greve faaer de, som maaskee er noget beslægtet med Digteren selv. - Hils Frøknerne Plum, jeg tænker ret ofte paa dem! Hvorledes lever Frøken Schleppegrels og Knudsens? Hils i Gaderne og tænk med Familien paa Deres broderlige

Digter.

"Graat i Graat" er vist nok det meest alvorlige jeg har skabt.

.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus