Dato: 20. november 1860
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

346. Fra Henriette Collin.

[20. Nov. 1860]

Tak for Deres Brev kjere Andersen jeg glædede mig ved at see en langt bedre Stemning deri end i de tidligere og haaber paa at Vor Herre vil skjænke Dem en god og lykkelig Vinter mellem Deres Venner! –

I Hotel d'Angleterre har Edvard bestilt Dem et godt Værelse ud til Torvet og til Adresscomtoret er indle[ve]ret Billet om 2 møblerede Værelser. –

At De vil spise til Middag hos os paa Fredag er os af mere end [een] Grund kjert, først fordi jeg deri seer en Venlighed som jeg sætter Priis paa og dernæst fordi – – – ja nu kommer det and [!] paa om De ikke gaaer fra Deres Ord – vi skal have Selskab! hvem det kommer til at bestaae af kan jeg ikke bestemt sige Dem, men formodentlig bliver det en Blanding af Folk De gjærne seer og Folk De ikke bryder Dem om, som hørende til de Sidste vil jeg kun nævne gamle Puggaard (ikke hans Søn) Orla Lehmann og Juliane Heger – til de Første Drewsens –

De vil dog vist ikke gjøre mig den Skuffelse at melde Dem et andet Sted hen kjere Andersen, men glæde mig ved Deres Nærværelse.

Alt er vel i Familien, men jeg tror at De vil finde Svigerfader forandret – Fru Thoras Broder Numa Jacobsen er død, og den Hartmanske Fest derfor udsat, af Avisen vil De ogsaa have seet at Deres gamle Vert Capitain Anholm pludselig er død, han bliver almindelig omtalt som en særdeles rar og skikkelig Mand.–

De har nu været i et Sorgens Huus paa Holsteinborg – det arme Barn har paa en voldsom Maade gjort Bekjendtskab med Smerten, men efter alt hvad jeg kan forstaae har Grev M handlet som en brav Mand, om end Skinnet er imod ham.

Alle Mine hilse Dem[;] Edvard er umaadelig ophæ[n]gt i Forretninger og jeg seer ham kun ved Maaltiderne og der er han saa adspredt at han sjelden hører hvad jeg fortæller og aldrig svarer naar jeg spørger!

Farvel til vi sees kjere Andersen

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost