Dato: 16. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

345. Til Hennette Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 16 Nov: 1860.

Kjære Fru Collin!

iaftes fik jeg Deres venlige Brev, i Dag maa jeg paa Papiret igjen tale med Dem og allerførst ret takke Dem og Deres Mand for alt det Venskab, al den Deeltagelse De saa rundelig giver mig; det er nu denne nye Huusleilighed, det at faae et hyggeligt Hjem for i Vinter, jeg har at tænke paa og tildeels allerede har plaget Dem med. Prisen De opgiver er umaadelig, fra 35 Rdlr til 60 Rdlr; for denne Sum maa jeg kunde boe i ethvert Hotel; jeg gaaer ud fra at jeg hos Anholms betalte maanedlig 18 Rdlr og da jeg ifjor Efteraar gjennem Avisen hørte paa Værelser, oversteeg Leien for disse intetsteds 20 Rdlr maanedlig; Fordringerne iaar er mig derfor ube­gribelige og sammenstillede med Udlandets ganske enorme. I Schweitz, i et godt Hotel, hvor man er i Pension har man Værelse, Opvartning og sin gode Føde med Viin for 5 Frank ( 11 Mark Dansk) daglig, der er altsaa ingen Sammenligning; dog det hjelper ikke jeg her paa Papiret demonstrerer, men heller tager min Bestemmelse, denne er naturligviis, at jeg ved min Ankomst tager ind i et Hotel, bliver der en otte Dage og i den Tid seer mig om efter Huusleilighed. De foreslaaer mig at jeg skal tage ind i Hotellet paa Hjørnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden, mener endogsaa at jeg kan blive der for i Vinter og at jeg erholder to smukkeVærelser for 35 Rdlr maanedlig; her er nu ikke tale om at gaae ind paa dette, før jeg veed og kjender til alle Fordele der ved; om jeg kan sørge selv for Lys og Brændsel426, føre min egen Menage og dog have Fordelen af at boe i et Hotel ved at erholde hvad jeg ellers vil forlange. I Dag er Spørgsmaalet nu, da jeg ved min Ankomst til Byen vil tage ind i et Hotel, troer De da at jeg bør vælge det paa Garnisonspladsen fremfor »Hotel dAngleterre«, dette sidste har rimelige Priser, ligger godt og har Sol, hvilken neppe findes paa Garnisonsplads Hotellet; i d'Angleterre kan jeg boe een Dag eller en Maaned, ligesom jeg vil og Beliggenheden er god; dersom De alt­saa troer at jeg ligesaa billigt boer der, som paa Garnisonspladsen, vil De da i d Angleterre bestille et godt Værelse til mig, ud til Torvet, enten i Stuen eller paa første Sal, det leies i dagviis, men rimeligviis bliver jeg der denne Maaned ud, jeg antager at jeg overtager samme Fredag For­middag den 23 November. Vil De da spørge om Prisen, og dersom jeg i kunde faae ved Siden af mit Værelse et lille Sovkammer, altsaa rettere to smaa Værelser ud til Gaden, saaledes som jeg veed der findes i Hotellet og disse to ikke daglig overstige een Rdlr, vil De da fra Fredag den 23 November, dersom jeg kommer den Dag, bestille samme; i alle Tilfælde eet godt Værelse. Herom, ligesom Prisen hører jeg nok i et Brev sendt til Sorø, I i næste Uge, hvor jeg da er hos Ingemanns; saa at jeg kan vide om jeg fra Banegaarden har at kjøre til Garnisonspladsen eller til d'Angleterre. Nu kommer mit næste Andragende, vil De til Fredag have ladet indrykke i Avisen om en Leilighed paa to a tre Værelser fra første November, Leiligheden skal ligge paa Solsiden og den maa findes enten paa Kongens Ny­torv, Garnisonspladsen, Nyhavn, (eller Kronprindsessegaden), der forlanges kogt Vand paa Maskine morgen og Aften, Prisen om Maaneden opgives. Har De saaledes ved min Ankomst en lille Samling Billetter til at søge efter, da er allerede en heel Deel gjort. Dette haaber jeg er nu tyde­ligt sat frem og De vil tilgive min Vidløftighed, og især al den Uleilighed, jeg gjør Dem.

Da jeg den ellevte, strax efter min Ankomst til Basnæs, skrev Dem til, sendte jeg ogsaa et Brev til Ingemann, hos hvem jeg mældte mig nu paa Søndag og lovede da at blive hos ham til den følgende Onsdag morgen, da vilde jeg til Kjøbenhavn; strax Dagen efter fik jeg igjen Svar fra ham, hvor meget han og hans Kone glædede sig til Besøget og at de altsaa paa Søndag ventede mig, men med samme Post fik jeg Brev fra Grevinde Hol­stein paa Holsteinborg, om jeg dog fra Basnæs vilde komme til Holstein­borg og blive der et Par Dage; da jeg i Foraaret reiste ud, fik jeg fra Grev­inden en lignende Indbydelse, men tog ikke imod den, nu kunde jeg der­for ikke sige nei, uagtet jeg hellere gik strax til Sorø og kom snarest til Kjø­benhavn; der er stor Sorg paa Holsteinborg, den stakkels attenaarige Wanda veed De har lidt og prøvet Verdens Modgang, jeg har meget ondt af hende og det vil være mig kjært om jeg nogle Timer kunde løfte hendes Tanker fra den Prøvelse vor Herre har sendt hende; jeg maa og vil tage til Holsteinborg, om kun to Dage. Jeg forandrede derfor min Reiseplan, og da jeg ikke øieblikkeligt kunde forlade Basnæs, (jeg havde netop sendt Vask til en Bondekone og ikke kunde have samme før i Dag Fredag), blev jeg her og reiser imorgen: Løverdag til Holsteinborg, bliver der til Tirsdagmorgen og kjører saa til Ingemann, hvem jeg har mældt om Forandrin­gen; fra Sorø reiser jeg derpaa427 ind til Kjøbenhavn Fredag den 23de, med Morgentoget Efter at alt dette var ordnet fik jeg igaar fra Comiteen for Oprettelsen af en Buste for Hartmann en Indbydelse til at komme til Festen for Hartmann, der feires paa Mandag Aften Klokken 7 ude paa Skydebanen, men De indseer at jeg har maattet svare nei til Indbydelsen, i hvor venlig og velmeent samme er.–Altsaa, om Gud vil sees vi paa Fredag og jeg spiser til Middag hos Dem, at jeg kan begynde den første Dag ret i Kreds af trofaste Venner. Gid at en nogenlunde mild og god Tid, især inde i mig selv, maa rulle op ved Hjemkomsten Jeg har en uforklarlig Angest for denne Vinter, ja det er mig i de sidste Dage ofte som en Drøm at jeg er i Hjemmet, maatte jeg kun ret føle at det er et Hjem. Besøget i Odense, veed De, fik mig ret vee­modig og disse Dage paa Basnæs virke ikke oplivende, her er uendelig stille, vi see Ingen og jeg besøger Ingen; den meeste Tid tilbringer jeg ene oppe i min Stue, men har da her, første Gang paa hele Reisen, bestilt Noget, skre­vet en Historie om Bispen paa Børglum Kloster og hans Frænde. Min Musa har igjen besøgt mig i det jeg betraadte Hjemmets Grund; men en For­stemthed, en Bedrøvelse og Lede har hele Tiden hængt ved mig, den vil ikke løftes ved Besøget paa Holsteinborg, jeg tænker mig ikke i livlig og levende Omgivelse før hos Ingemann og glæder mig virkelig dertil. I den første danske Avis jeg saae, netop nu ved min Ankomst, læste jeg at Hr Karup holdt folkelige Foredrag og netop i Mandags foredrog han om H. C. Andersens Levnet, det var virkeligt som om jeg fik en vaad Klud om Halsen i det jeg kom hjem; Karup der korsarmæssig har skrevet om mig, holder Foredrag over mig, det maa da blive i den tidlige[re] Stiil; det var nok til at give mit slette Humeur Tøilen; senere har jeg seet at han har læst om Holbergs Levnet, fortalt af denne selv og jeg slutter nu at det ikke er saa ildemeent, som jeg tænkte, men virkeligt et Slags Foredrag.–Hils hjerteligt Deres Mand og Børn, bring Deres Svigerfader og hele Familien min kjærlige Hilsen; til Fru Ingeborg Drevsen skrev jeg i for­gaars, hun har længe ikke faaet Brev fra mig, men hun har da ogsaa kun een eneste Gang, i et halvt Aar skrevet mig til; det var mig særdeles kjært om Jonna endnu var i Byen naar jeg kom, men det er hun vist ikke, hils hende fra mig. Og nu lev vel! tak for al Deres Godhed og Venskab, gid at vi sees i Glæde og for at gaae gode og ikke onde Dage imøde!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

E. S

Fru Scavenius og Luzia sende venlige Hilsener!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost