Dato: 16. september 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 Sept 1836.

Først min Tak for det sidste venlige Epistel! Det vilde more mig om Engblomsterne jeg plukkede, maatte næste Aar give forædlede Blomster; de staae jo i Haven? Nu over til et Slags Ærinde, som jeg har til Dem fra Conferentsraad Collin; han bad mig forleden naar jeg skrev Dem til, fortælle med hvor megen Fornøielse og Glæde Landalmuen overalt læste Deres Romaner.

At flere Præster havde meddeelt dette og at det var ønskeligt om man kunde skaffe Bonden en saadan Læsning. Landhuusholdnings Selskabet, hvori, saavidt jeg veed, Collin er President, vilde nu gjerne give en Summa for at kunne fremhjælpe, blandt Bønderne, en Digte Art af denne Slags, der giver dem et Slags Begreb om Fædrelandet i ældre Tider, men nu kommer det saa slemt, at alle Deres tidligere Romaner ere saa lange, at de blive meget kostbare. Collin sagde nu til mig, at dersom han kjendte Professor Ingemann, saaledes som han kjender mig, da vilde han skrive et Brev og spørge, kunde De ikke have Lyst og Idee til en Roman af den danske Historie, der blev af et mindre Omfang, end nogen af de tidligere Romaner. Det vilde være en Velgjerning for Bonden, som gjerne læser, og just gjerne læser Deres; Landoconomie Selskabet opkjøbte da et stort Antal Exemplarer, eller gav Honorar. Nu da Collin ikke saaledes personligt kjender Dem, bad han mig om jeg ikke vilde spørge Dem ad. Ved samme Leilighed kan jeg fortælle Dem det Morsomme, at en Mand af Anseelse, drillede Molbech med at sige, det er dog mærkeligt med hvilken Interesse, selv Bonden læser Ingemanns historiske Romaner, det var at ønske at den Mand vilde give os nogle flere!

Mit Stykke »Renzos Bryllup«, er antaget og dog forkastet. Directionen har skrevet Componisten til at de antog det paa den Betingelse at han leverede »en fortræffelig Musik og indestod for hvorledes denne og Texten blev optaget«; dette kan nu intet Menneske og Manden vover derfor ikke at tage fat. Hvad synes Dem? Min Roman skrider fremad, omtrent 6 trykte Ark ere skrevne, jeg lover mig at den vil vinde, i det mindste Enkeltes særdeles Bifald. - Hils Deres kjære Omgivning hjemme og glem af de ude, ikke Hauchs.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

Lidt Hastværk! Tilgiv.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn 16 Sept 1836.

Først min Tak for det sidste venlige Epistel! Det vilde more mig om Engblomsterne jeg plukkede, maatte næste Aar give forædlede Blomster; de staae jo i Haven? Nu over til et Slags Ærinde, som jeg har til Dem fra Conferentsraad Collin; han bad mig forleden naar jeg skrev Dem til, fortælle med hvor megen Fornøielse og Glæde Landalmuen overalt læste Deres Romaner.

At flere Præster havde meddeelt dette og at det var ønskeligt om man kunde skaffe Bonden en saadan Læsning. Landhuusholdnings Selskabet, hvori, saavidt jeg veed, Collin er President, vilde nu gjerne give en Summa for at kunne fremhjælpe, blandt Bønderne, en Digte Art af denne Slags, der giver dem et Slags Begreb om Fædrelandet i ældre Tider, men nu kommer det saa slemt, at alle Deres tidligere Romaner ere saa lange, at de blive meget kostbare. Collin sagde nu til mig, at dersom han kjendte Professor Ingemann, saaledes som han kjender mig, da vilde han skrive et Brev og spørge, kunde De ikke have Lyst og Idee til en Roman af den danske Historie, der blev af et mindre Omfang, end nogen af de tidligere / Romaner. Det vilde være en Velgjerning for Bonden, som gjerne læser, og just gjerne læser Deres; Landoconomie Selskabet opkjøbte da et stort Antal Exemplarer, eller gav Honorarer. Nu da Collin ikke saaledes personligt kjender Dem, bad han mig om jeg ikke vilde spørge Dem ad. - Ved samme Leilighed kan jeg fortælle Dem det Morsomme, at en Mand af Anseelse, drillede Molbech med at sige, Det er dog mærkeligt med hvilken Interesse, selv Bonden læser Ingemanns historiske Romaner, det var at ønske at den Mand vilde give os nogle flere!

Mit Stykke "Renzos Bryllup", er antaget og dog forkastet. Directionen har skrevet Componisten til at de antog det paa den Betingelse at han leverede "en fortræffelig Musik og indestod for hvorledes denne og Texten blev optaget"; dette kan nu intet Menneske og Manden vover derfor ikke at tage fat. Hvad synes Dem? Min Roman skrider fremad, omtrent 6 trykte Ark ere skrevne, jeg lover mig at den vil vinde, i det mindste Enkeltes særdeles Bifald. - /

Hils Deres kjære Omgevning hjemme og glem af de ude, ikke Hauchs.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

Lidt Hastværk! Tilgiv.

[Udskr:]

Hr Professor B. S. Ingemann

i Sorø

frit -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 118-20)