Dato: 24. oktober 1860
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

338. Fra E. og Henriette Collin.

Af Deres Brev til Jette seer jeg, at De har havt en Forkjølelse paa fuld skrevne Sider, men at Historien fik en god Ende, da »de fik hinanden« (vilde Ingeborg sige) det vil sige: da De kom i det Huus, hvor der bliver kjælet rigtig for Dem. Ja, det kan jeg godt gaae ind paa, det er ganske morsomt engang imellem, men man kan let blive forvænt dermed. Derfor er der ogsaa noget betænkeligt ved at paa tage sig Deres sidste Commission: at skaffe en Leilighed til Dem; thi der ere jo unægtelig mange Hensyn at tage. De maa jo nemlig nødvendig have Opvartning og Adgang til Thee og Smørrebrød paa Anfordring. Nærmest ligger altsaa et saakaldet Hôtèl garni. Jeg begav mig da igaar til Hr. Tottenberg (Gottliebs forrige Leilighed paa Kongens Nytorv;). 2 meublerede Værelser der ville komme Dem paa mindst 40 R. maanedlig. Idag skal forhøres hos en Jfr. Uttreiter i Bredgaden, som holder Eftermiddags?Sol. Jeg forudseer, at hele Sagen vil blive vanskelig og at der hører Held til at finde en Leilighed, som i alle Henseender kan tilfredsstille Dem. Maaskee nødsages vi til at søge gjennem Avisen.

Kjere Andersen Tak for Deres hjertelige rare Brev'ndash;Dersom jeg ikke var saa gammel (jeg blev igaar 47 Aar!) som jeg er'ndash;kunde Deres Ord let friste min slumrende Forfængelighed'ndash;I ethvært Tilfælde takker jeg Dem fordi mine Linier altid finde en venlig og overbærende Modtagelse hos Dem.

Jeg har idag forhørt mig paa 4 forskillige Hôtel garni's i Bredgade, Gothersgade, Kongensgade og paa Hjørnet af St Annæ Plads og Toldbodgaden, det sidste var det bedste og der kan De muligvis faae 2 store og smukke Værelser for 35 Rd. om Maaneden

Hos en Familie vil De naturligvis kunne faae Værelser billigere, men hvad saa med Frokost og Aftensmad som De dog i Reglen nyder hjemme? og naar De en Dag føler Dem ilde og vil blive hjemme?–Maaskee kunde ogsaa dette lade sig finde i en Familie, men det vil falde vanskeligt, da det jo kun er for Vintren og De altid som Træfugl forsvinder om Foraaret.–Naar De nu kommer hjem, har jeg tænkt mig at De skulle tage logis i det omtalte Hôtel paa Hjørnet af Toldbodgaden og see hvad De synes om det'ndash;og derfra see Dem om efter noget'ndash;muligvis bedre'ndash;Vil De saa lade mig vide naar De kommer, saa skal jeg forud bestille Deres logis og i enhvær Henseende staae Dem bi efter fattig Leilighed.

Vi glæde os Alle til at see Dem kjere Andersen, og jeg haaber til Gud at De vil finde Alt uforandret'ndash;Linds ere nu flyttede ind i deres nye Leilighed og nyder med Glæde Nærheden med Amaliegade. Hos Drewsens have de det Godt, kun er Pauline i Christiania endnu sengeliggende efter Barselseng for 9 Uger siden, Sønnerne ere som sædvanlig, temmelig uberegnelige, snart Solskin og snart Tordenluft!–Jonas har nu bestemt sig for Naturvidenskab for Livet og jeg er meget glad derfor, da jeg havde megen Angst for Landmandsvæsenet.–han er nu i høi Grad opfyldt af sit Studium og omgaaes mest med Snegle, Snoge døde Katte og levende Rotter!–Han vænder Vrangen ud af Alt hvad der kommer i hans Nærhed og sætter Mikroskopet derover!

Edvard sidder paa den anden Side af Bordet og udstøder smaa indignerte Lyd over at jeg saaledes lader min Pen løbe, for Huusfredens Skyld maa jeg altsaa holde op.–De har vel hørt den ligesaa ubegribelige som uhyggelige Begivenhed at Grev Leon Moltke hævede sin Forlovelse med Frøken Vanda Zarthmann, Dagen før Bryllupet, da alle Gjesterne samt Præsten vare forsamlede paa Holsteinborg.–Jeg haaber snart at høre Deres Betragtninger over logis Spørgsmaalet.–Lev vel kjere Andersen Børnene hilse

Deres

Jette C.

Jeg antager det nu for afgjort, at det endelige Valg af Bopæl først skeer naar De er her.

Endelig har jeg faaet de 2 Hanfstängelske Photographier fra Bing. I mit Huus gjøre de ikke megen Lykke, dog har det ene, som nærmest er i Profil, endeel godt; kun er Minen overflødigt udfordrende. Ere disse to Portraiter ikke Deres Eiendom? Eller skulle de betales? Det er tidsnok at besvare naar De kommer hjem; saa kan vi ogsaa see ved Conference, hvad der ligner Dem bedst for Tiden.

Jeg kunde anbringe 1000 R. af Deres Penge til 5 % ved Udlaan til en fælleds Bekjendt, som er sikker nok. Vil De ikke indlade Dem herpaa eller vil De overlade det til mig?

Deres

E. Collin.

Nu venter jeg Dem snart. Min Compliment til Frue Serre, men bemærk, at det ikke er fra Excellencen.

24 October 1860.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost