Dato: 19. oktober 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Dresden 19 October 1860

Kjære Ven!

Endnu et Par Ord fra mig, da det vil drage lidt ud med Hjemreisen; jeg paadrog mig i Munchen en stærk Forkjølelse og da jeg reiste derfra før den endnu tilfulde var hævet, blev den værre, det var ret en Qval at reise i det kolde Veir; Snee, Regn og Blæst fulgte mig, otte Dage har jeg brugt om at naae til Dresden og er temme­lig angrebet, har en voldsom Hoste og nogen Feber, det er imid­lertid, som fagt, kun Forkjølelse, men den maa hæves og vil, haa­ber jeg, snart fordunste; jeg er hos Serres, har der alle Beqvæmmeligheder, bliver pleiet og passet, behøver ikke at gaae ud og naar jeg er rask nok dertil, er her dog Heste og Vogn til min / Tjeneste; før om 10 a 12 Dage kommer jeg saaledes ikke afsted, og derfor haaber jeg at De endnu engang vil hjøre mig glad med et Brev men det maa være her i Dresden før denne Maaneds udgang "Dresden poste restante"; ikke sandt, De vil glæde mig dermed. Min Photographi, den jeg sendte Dem fra Stuttgart" har De jo mod­taget? De synes om den? Ja nu skal De see hvad Hanfstængel i den Henseende har udrettet. Fra Kapitain Lønborg fik jeg i forgaars et hjerteligt Brev, deri saae jeg hele hans og Deres Datters smukke reiseplan, maa den kun ikke forstyrres ved Krigsbegiven­heder. Hils Deres Kone og Børn !gjerne skrev jeg mere, men jeg er lidt angrebet, føler mig ganske febril! snart bliver det bedre! Deres trofaste

H.C.Andersen

E.S

Hils Excellensen Tillisch, ligesom ogsaa Høedt og "de to Venner i andet Parquet!

Til

Hr Etatsraad J.Thiele

Ridder af flere høie Ordner

Kongens Ny torv

i

Kjøbenhavn

(fra H.C.Andersen).

Tekst fra: H.C. Andersens Hus