Dato: 9. oktober 1860
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

336. Fra E. Collin.

Da jeg idag saae paa Jettes Skrivebord paa de to Portraiter, af Dem og af Garibaldi. (i Forbigaaende bemærkes, at den Sidste har faaet en Ramme til 28 b, medens Deres er til 4U8b ). kom jeg til at tænke paa, at det er dumt af Garibaldi, hvis han ikke, ligesom De, bestemmer sig til ikke at besøge Rom i disse Tider; men hvorfor har den Klodrian ikke spurgt mig tilraads. Jeg har dernæst fundet mellem nogle gamle Papirer, som Fader har overladt mig, et Brev til ham fra Dem, som jeg dog skal vise Dem, naar De kommer hjem. Det er igrunden stilet imod mig og fremkaldt ved det underlige Forhold, at De var Reisestipendiums?Ansøger (for anden Gang) og jeg en temmelig selvbevidst og indflydelsesrig Secretair ved Fonusos (som Kock kaldte den) . Tempora mutantur: jeg er ikke meer indflydelsesrig, men Gudskeelov at jeg kan tilføie: et nos mutamur in illis; thi jeg føler ikke meer noget Savn i den Henseende.

Jeg samler meer og meer paa min Manuscript? og Bogsamling. Den er allerede saa betydelig, at jeg glæder mig til at anvende Vinteraftener paa at skrive Katalog. Jeg vilde dog gjerne see, at jeg kunde faae enkelte danske Forfattere saa complette, at jeg ogsaa har de fremmede Oversættelser af dem. Dette bliver vanskeligt, naar man ikke gjør det itide; jeg veed hvor næsten umuligt det er at faae Oversættelserne af Holberg, endog at faae Titlerne paa dem. Vil De efter Evne og Leilighed assistere mig med at samle de enkelte Oversættelser af Deres Skrifter, eller idetmindste notere, hvilke der existere.

Endelig kom der idag d. 8de Brev fra Dem og jeg har derfor kunnet opfylde Delbancos Ønske at faae Deres Adresse at vide.

At De ikke har vundet i Lotteriet, ligesaa lidt som jeg og andre Bekjendtere, kan jeg med Sikkerhed sige, da Riise ellers nok havde ladet mig det vide .

Jeg kommer nu fra Bing, med hvis Fuldmægtig jeg talte. Intet er kommet hjem, men paa Toldboden ligger en Pakke, og nærmere Underretning er lovet mig. Som et Modstykke til Deres Optagelse i Udlandet skal jeg dog fortælle, at Fuldmægtigen, da jeg nævnte Professor Andersen, sagde: hvad skulde det være for en Andersen? hvortil jeg med Entrüstung svarede: »H. C.«.–Den Mand kjøber De da ikke noget hos ....

Dette bliver vel det sidste Brev paa denne Side af Deres Hjemreise. Skulde De denne Gang paa Maxen faae nogen Underretning om de tidligere omtalte Kindergarten; det kan ikke nytte noget, at De spørger Auerbach, som ikke svarte mig. Ikke destomindre vil jeg gjerne, hvis han har Lyst til det, sende ham den til Julen udkommende Oversættelse af »Barfüszle« (ved Mathilde Fibiger); han har i mange Maader fortjent det af mig for de Glæder, han har skaffet mig. Og nu lev vel. Alt er forøvrigt vel her hjemme.–Jeg skal iaften til Hartmann, og de skaanske Husarofficierer spise hos deres nye Chef, vor allernaadigste Konge.

Deres

d. 9 Oct 1860.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost