Dato: 12. september 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

Geneve den 12 September 1860.

Kjære Ven!

Dette Brev er ikke for den berlingske Tidende, men ene og alene for Dig, Din Kone og Datter; jeg havde forleden skrevet et længere Brev for Avisens Læsere, ja, jeg skrev det endogsaa atter om for at file paa Stilen, men da jeg derpaa løb det igjennem, fandt jeg det Hele saa almindeligt og intetsigende, at jeg klogeligt rev det itu; nu skriver jeg derfor, som sagt et Brev, ene for Dig; senere skal jeg nok have den Glæde at give et og andet Bidrag til den almindelige Læsekreds!

Jeg har nu været over 14 Dage her i Genève, og efter at man i et Par Maaneder har flakket om mellem Schweitzes Bjerge og mindreByer, faaer man i Genève Indtrykket af et lille Paris. Hvor forandret til det Større og Prægtigere er her ikke blevet, siden jeg 1833 første Gang var her. De gamle Mure ere forsvundne, en storartet Række Bygninger med det slotlignende Hôtel de la métropole har reist sig langs Søen, her er Liv og Virksomhed, men det er Regnveir og kolde Efteraars Dage; man kan ikke have dem strængere i Kjøbenhavn!

Regnen falder stærkt her i Nabo-Cantonerne, og her høres de sørgeligste Efterretninger om Oversvømmelser og Ødelæggelser. Genfer-Avisen opfordrer daglig til Indsamling for de Ulykkelige.

Jeg boer i een af de bedste Pensioner, hos Madam Achard, har Udsigt over Søen og den bedste Omgang i Pensionen selv, meest Amerikanere og Engelændere. De franske Oversættelser af mine Skrifter ere læste i Genève og ved disse har jeg fundet mange opmærksomme Venner. Vel er Digteren Topfer død, men Genève har endnu Poeter, og den franske Litteratur faaer endnu herfra mere end een frisk Bouquet, som i Jean Jaques Rousseaus og Fru Holsteins Dage. En Fjerdingvei udenfor Geneve, i den lille By Chéne, lever Petit-Senn, Forfatteren af Bluettes et Boutades, &. forleden var jeg til Middag hos ham, og det var ret fornøieligt at see den gamle Mand, der altid siger at han er syg, være saa livsfrisk og ung, høre ham synge sine Sange og sige Morsomheder. Digteren Blanvallet, som jeg ogsaa har lært at kjende, er en høist elskværdig Personlighed; han oversætter nu paa Fransk mine sidste Eventyr og Historier. En Broder til den bekjendte virksomme Genferboghandler Cherbuliez har i disse Dage udgivet et nyt Værk: »A propos d'un cheval«, der meget læses. Her er saaledes litterairt Liv og megen Virksomhed; hvad derimod Theatret angaaer, da er det daarligt. Meer og meer maa jeg erkjende hvilken høi Rang vor Scene indtager; man kan ordenlig faa Hjemvee efter at see Wiehes og Fru Heibergs Spil og gjennemglødes af Phisters Lune! og hvilken Række af Dygtighed slutter sig til disse tre! Jeg glæder mig over at høre at Mantzius igjen er kommen til vort Theater, og at vi der kunne vente en ny Balletdigtning af Bournonville, til hvilken Hartmann har givet Musikken. Meget herligt har vor Herre forundt vort lille Land, men han kalder det ogsaa igjen til sig! - altsaa Heiberg skal jeg her ikke see mere! Sidste Søndag kom jeg op i Socité de lecture hvor jeg er indført og hvor ogsaa findes "Allgemeine Zeitung", der læste jeg at Heiberg var død. Min første Tanke var, hvortidt og venligt han i min tidligere Tid og nu ogsaa, tildeels, i den seneste var kommet mig imøde; jeg tænkte paa de mange Store, vi hjemme i de senere Aar have mistet: Ørsted, Thorvaldsen, Øehlenschlæger & og jeg troer, at dersom min stille Følelse i dette Øieblik havde sat Blomst, jeg havde kunnet give et Digt, man vilde have skattet. Alvorlig og tankefuld gik jeg hen til Posthuset, og der fandt jeg Dit hjertelige Brev, som mældte mig hvad jeg nyligt havde læst. Tak for dit Brev! Tak fordi Du i din store Travlhed tog Dig Tid til at skrive mig til! Du er en kjærlig Sjæl, en trofast Ven! meer og meer, med Alderen, kommer man til at skatte og holde paa sine Venner fra Ungdoms Aarene; man er dog; saa kort sammen i denne Verden! - Hvad Du fortæller mig om Høedt, hans Elskværdighed og herlige Natur,paa Reisen, kan jeg saa godt forstaae; det var en Tid, jeg veed det, han holdt ret meget af mig, - og vi komme vel engang ganske paa samme Fod igjen; jeg vurderer ham langt varmere end han mig! dog jeg kan deri gjøre ham Uret! hils ham ret inderligt! Hvad mine sidste Eventyr og Historier angaaer, jeg mener den engelske Udgave, du har vel nu seet i The Athenæum og andre engelske Blade, hvor særdeles vel denne Bog er optaget i Engeland. Jeg fik forleden Brev fra min Boghandler der; han er meget glad over den særdeles gunstige Dom og Modtagelse, Bogen finder, og agter at give et nyt Oplag med Billeder, i sit Brev til mig afskriver han en heel Critik fra Saturday Review, der er høist smigrende; da Du næppe seer dette Blad, sender jeg Dig Bentleys Brev og beder Dig, at Du, naar Du har læst det, vil lade Etatsraad Collin faae det til OpbevareIse for mig.

Jeg har i den senere Tid ikke følt mig vel, mit Sind har været saa forunderligt nedtrykt, dertil en voldsom Hovedpine; den evige Uvished om jeg kom til Rom, reise eller ikke, plagede mig.

Nu er Tilstanden i Italien saaledes, at jeg aldeles ingen Glæde har af at komme der; jeg vil ikke føle mig i Ro, ikke ret kunne nyde Naturen og Kunsten der; jeg fornemmer allerede en Døning af Bevægelserne og har efter en haard Kamp med mig selv, opgivet at overvintre i Rom; hellere opleve en bedre Natur og da flyve der hen. Men nu var det at tage en Bestemmelse hvorhen jeg vil! Jeg forlanger et Udbytte af min Reise; dette troer jeg ikke at finde i Paris! Sprog kan jeg ikke nok til at besøge Spanien, og altsaa ligger det jo nærmest at reise hjem, overvintre hjemme, spare min lille Pension til jeg maaskee næste Aar, om jeg faar Sundhed og Lyst og Tiderne tillader det, da at flyve til Landet for min Reise-Længsel. Saaledes kommer jeg rimeligviis hjem om en 6 Ugers Tid og ved, at jeg kommer til trofaste Venner, der med Glæde see mig! Meer og meer føler jeg - Hjemmet er dog bedst og mit Hjem er Danmark! Der groer mit Digtertræ; der trives det, saa man lægger Mærke til det i de andre Lande. Glæd mig med et lille Brev i Løbet af fjorten Dage fra Dato; send det til Augsburg, poste restante. Hils Din Kone og Datter! For dem og Dig alene er dette Brev!

Din hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 18-20)

[del af kladde]

"Bluettes et Boutades", Bigararures litteraires", & aldrig har han været i Paris, han bliver i sit kjære Schweitz, seer gjerne en Kreds af Venner om sig og det var ret fornøieligt ved Middagsbordet han havde indbudt mig til at see den gamle Mand, der beklager sig altid at være sig, her at siddde saa livsglad ung og spøgende, høre ham synge synge sine Sange og sige Moersomheder. Digteren Blanvallet som jeg ogsaa her har lært at kjende en høist elskværdig Personlighed, hans "Femmes-Poëtes de la France". – Victor Cherbuliez, Broder til den bekjendte virksomme Genfer Boghandler Cherbuliez hører med til Rækken af Genfs nyere Forfattere, hans nyeste Værk er "A propo d’un cheval". Her er saaledes literairt Liv og Virksomhed hvad derimod Theatret an gaaer da er dette meget daarligt; meer og meer maa jeg ude erkjende hvilken høi Rang vor Scene indtager, men kan ordenlig faae Hjemvee efter at see Wiehes og Fru Heibergs Spil og at gjennemglødes af Phisters Lune! og hvilken Række af Dyg- tighed slutter sig til disse tre. Jeg glæder mig over at høre at Mantzius igjen er kommet til vort Theater og at kunne vente en ny Balletdigtning af Bournonville; til hvilken Hartmann giver Musiken. Ude lærer man at skatte det meget Herlige Vor Herre forundte vort lille Land. - -

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 12, 286)