Dato: 12. september 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Geneve den 12 Sept 1860

Kjære naadige Fru Grevinde!

Saa vidt jeg veed er det den 18 September at Deres Søster, FrøkenWanda og Grev Leon Molkte have Bryllup; Festen feires paa Holsteinborg og derfor sender jeg dette Brev med de inderligste, hjertligste Lykønskninger til Brudeparret; jeg holder uendelig meget af dem begge to. Frøken Wanda har jeg seet voxe op og hos Grev Molktes Bedstefader blev jeg optaget som var det et Hjem jeg havde, hvor naturlig da at jeg fik den kjære Gamles Børn og Børnebørn kjær. Grev Leon Molkte kom mig altid saa varmt, saa hjerteligt imøde, Frøken Wanda har jeg ogsaa altid regnet til mine deeltagende Venner, det er / derfor saa naturligt at jeg i Tankerne er med paa deres Livs bedste Festdag. Her ved Genfersøen skal jeg den Dag drikke deres Skaal. Halvveis tænkte jeg at hilse paa dem i Paris, men Vinteropholdet der har jeg opgivet. Jeg kan ikke ret groe fast i den store Stad, saaledes som jeg kan det i London. Til Ita­lien er det ikke Tiden iaar at søge hen, og jeg har opgivet min smukke Plan at overvintre i Rom og vender derfor om et Par Uger hjem, for der at samles med kjære Venner, arbeide og maaske i et tilkommende roligere Aar, at besøge Rom og Neapel. Bring min ærbødige, hjertelige Hilsen til Deres Mand og hans Fru Moder, til Grev Molkte-Hvidtfeldt og hans Fru Gemalinde; Lykke og Velsignelse for Brudeparret.

Deres Naades hjerteligt hengivne H.C.Andersen.

(Deres Naade Fru Grevinde M. Holstein, født Zartmann

Holsteinborg ved Skjelskjør)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus