Dato: 10. september 1860
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 10 Septbr 1860

Kjære Ven!

Maae ogsaa jeg takke Dem mange Gange for Deres venlige Brev, der ogsaa for mig indeholdt saamange Beviser paa Deres Venskab og Velvillie. Saa ugjerne jeg seer Deres Reiseplan forstyrret af de italienske Forviklinger, saa kan jeg dog ikke undlade at sige Dem, at jeg blev overmaade glad over det Haab muligen at see Dem her hos os i Vinter. Thi jeg skal ikke nægte, at De savnes her af Deres Venner, af hvilke de har flere, end De troer, og naar jeg siger Dem, at det forekom mig et Savn ikke at see Dem paa Deres sædvanlige Plads i Theatret, saa er det mere end en tom Compliment, jeg følte Savnet d 1 September, paa hvilken Dag, jeg alene besøgte Thalia paa Kongens Nytorv. De gav et nyt Stykke "Modsætninger" af en Anonym. Det gjorte ingen videre Lykke, skjøndt det indeholdt mange smukke Enkeltheder, En Sangerinde, Frøken Neuman, der den Aften optraadte, var i den Grad betaget af Angst, at hun ikke kunde føre en Tone Frem, saa at hun sang uden at vide hvad eller hvorledes. Publikum, som havde ondt af det stakkels Pigebarn, var særdeles rar og overbærende. Jeg fulgte Heiberg paa den sidste Vandring her paa Jorden. Der var et meget stort Følge. Martensen, hvem jeg hørte for første Gang, talte udmærket. Hele Kirken var fuld af Folk og blev der sunget af det Kongelige Theaters Personale. Det forholder sig rigtigt at Fru Ancker er gift, dog har jeg ikke hørt noget Nærmere om Legatet. Frøken Melchior takker mange Gange for Deres venlige Hilsener. /

Vi blive endnu denne Maaned ud paa Landet hvor vi have haft det meget rart i Sommer. Vi havde forleden Søndag besøg af Bille med Kone og Levin. Han har det godt men altid fuldt op at bestille. Det var den Dag min Kones Geburtsdag, som blev feiret med Flagning og Dands af vore unge Bekjendte. Jeg optraadte ved denne Leilighed som Digter, idet jeg havde skrevet et lille Digt i Børnenes Navn til Mo'er, dog troer jeg, at de Presenter, som fulgte med Digtet vare solidere, om end ikke mere velkomne end dette. – Casino har gjort en god Axquisition i Skuespiller Wiehe fra Christiania, som skal være udmærket godt. Han skal have et Organ, der minder om Nielsens, han har vundet maget Bifald. I løverdags gav de paa Theatret Mozarts Titus, som skal være givet godt. Bournonvilles Datter Fru Tuxen er her i Byen. Saasnart jeg ser nogen af Familien skal jeg hilse fra Dem.

Idet jeg beder Dem tage tiltakke med disse Linier takker jeg Dem endnu engang, fordi De saa ofte tænker paa os og forsikkrer jeg Dem om, at Deres Breve glæde os ganske overordentlig. Jeg skal see til at faae fat i de omtalte engelske Aviser. Lev vel! Og kom snart tilbage til Danmark, til Kjøbenhavn og til

Deres hengivne Ven

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 436-37)