Dato: 5. september 1860
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

332 Fra Henriette Collin.

[5. Sept. 1860].

Egentlig veed jeg ikke hvad jeg vil Dem idag kjere Andersen, men jeg synes der er noget naturstridigt i at sænde Brev til Dem uden at jeg personlig sænder Dem min bedste Hilsen og Forsikkring om at det ville være deiligt at have Dem hjemme i Vinter, dette er jo intet Raad, men kun et egenkjerligt Udbrud.

I Gaar var Blædel her og fortalte om et Besøg som han og hans Familie i Sommer gjorde hos en Præst nord for Limfjorden i en øde vild Hedeegn –Een Dag skulde foranstaltes en Lysttur til en Dal som laae 1/4 [Mils] Vei fra Præstegaarden og da de kom derhen begyndte det at øsregne saa hele Selskabet maatte tye ind i en Slags Hytte som var bestemt for Qvæget, her blev Blædel opfordret til at fortælle en Historie og han fortalte da Dyndkongens Datter og lagde Senen paa selve Stedet'ndash;Børnene vare henrykte og stirrede ud af den lille Laage for om mulig at opfange et Glimt af den unge Pige der red med den christne Præst.–En jydsk Bissekræmmer flygtede ind til dem for Uveiret og var en ligesaa opmærksom Tilhører som Børnene.–Det maa have været morsomt nok at see og høre denne Gruppe i de Omgivelser.

De har engang overdraget mig at fortælle om Familien, men denne Gang er der slet Intet der i fjerneste Maade kan kaldes Nyt'ndash;Alt gaaer i sin gamle ensformige Gang som De kjender ligesaa godt som jeg selv.

Det nye Stykke »Modsætningerne« som aabnede Saisonnen'ndash;er efter hvad Aviserne berette af samme Forfatter som 3 Dramer altsaa Ilia Fibiger. Edvard var der og fandt saa mange smukke virkelig poetiske Glimt mellem en stor Deel Ubehjelpsomhed og Mangel paa dramatisk Indsigt'ndash;Veed De at hun boer ude paa Østerfælled midt i den store fattige Betolkning og opd[r]ager forældreløse Pleiebørn.–Med hendes Søster Mathilde have vi i Sommer ogsaa gjort Bekjendtskab.

Lotte Reimer var her nu og bad mig hilse Dem saa meget.

Farvel kjere Andersen

Deres

Jette C.

[ Paaskrift (8 Linier) af Jette Pedersen ]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost