Dato: 22. august 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Vernex ved Slottet Chillon ved

Genfersøen den 22 Aug 1860.

Kjære Jonna!

Det er Din Fødselsdag i Dag, jeg vil feire den ved at skrive Dig til og ret tænke paa Dig og Din Kreds! gid et godt og lykkeligt Aar rulle op for Dig, det bevare i Glæde og Sundhed Dig og Dine! Tak for det velsignede Brev, jeg fik det i Locle hvor jeg jo ikke har været i 27 Aar; Houriet, som den Gang saa gjestfrit modtog mig, var nu død, hans Kone død, begge de gamle Tanter Lydie og Roselie døde, alle mine gamle Venner boede nu i Kirkegaarden. Locle er brændt af og bygget op siden jeg sidst var her; før kom man fra Neuchatel med Diligense i fire Timer her til, nu gik det med Damp i fem Qvarteer, bestandigt opad, 3000 Fod over Havet ligger Byen, aldrig før har jeg dampet saa høit op, Jeg saae dybt under mig alle de andre Jernbaner; Tunnel fulgte Tunnel, een. varede 7 Minutter, den var lav, smal, uhyggelig, ravnesort, og bestandigt / opad, saa at der for hvert Tog maa strøes Sand, at ikke Vognene løbe tilbage og ned af Bjerget, Jules Jürgensen tog uendelig glad mod mig, han har en Kone fra Geneve og der ere to Døttre og to Søn­ner, alle voxne syntes jeg særdeles om, den ældste er høist begavet og var Liv og Opmærksomhed mod mig.Ellers var her skrækkeligt koldt kun 4 til 6 Grader Varme, det sneede og regnede var ret October­Veir. Før brugte man en Time om at kjøre fra Locle over Bjerget ind i Frankerige nu er Bjerget sprængt og i fem Minutter spadserer man den meest romantiske Vei ind i Napoleons Rige, hen til Doub, der danner et prægtigt Vandfald nedenfor Brenets. Jeg blev i 14 Dage i Locle, kjørte saa gjennem Dalen Travers, hvor Rousseau har levet og gik saa til den lille By Ouchy ved Genfersøen, her i Værtshuset Ankert, havde et Par Dage forud Hertugen af Joinville med Familie boet, jeg fik netop det Værelse hans Gemalinde har beboet, lille, kun eet Fag men med en deilig Udsigt over Søen til Savoiens sneebedækkede Byer, / Savoien siger jeg Frankrige er det jo nu! I Hotellet Ankert har Byron boet og skrevet sit Digt Fangen i Chillon Værelset var ved mit i Husets Hjørne; det er forunderligt hvorledes de to Person­ligheder, Byron og Rousseau, saa forskjellige og dog saa liig, her have tilbragt digterisk productive Tider i deres Liv. Tæt her ved Vernex hvor jeg boer ligger Clarante bekjendt ved Rousseaus Heloise, hele Kysten knytter Erindringer til Digtninger og Begiven­heder fom høre til Byrons og Rousseaus Historie Fra Ouchy Lau­sannes Have tog jeg til Vernex hvor jeg er i Pension paa otte Dage i Hotel du Cygne, men det er aldeles opfyldt af Engelændere, saa at den Øvelse jeg i Locle fik i at tale Fransk, nu ganske for­dunste i at tale Engelsk. Fra det Øieblik man hørte hvem jeg var mødte jeg den største Opmærksomhed og Velvillie, mange Besøg faaer jeg af Tydskere fra de omliggende Pensioner, det underligt og en Velsignelse af Gud saaledes vidtom i Verden at være kjendt og møde milde Øine; ja jeg er til min egen Overraskelse mærkværdigt kjendt og læst, paa denne Reise forbauses jeg derved. / I Neuchatel Avis stod forleden et langt Stykke om mit Ophold her i det franske Schweitz og blandt Mere siges der "-Mr: Andersen ecrive dans une langue peu repandue, il est le poete de tout le monde. Ses oeuvres, traduites preque dans tous les idiomes de l'europe, obtiennent un succes qui va grandissant de jour en jour!" - Og i Sandhed det er Tilfældet i Tydskland, Holland og Engeland er jeg een af de meest læste Forfattere og nu begynder man at lægge mærke til mig i Frankrige. Det nye store Lexicon: Dictionnaires au Contemporains har en lang, smigrende Artikel om mig, der slutter med -"Avex un esprit qui rappelle quelquefois celui de Voltaire par l lironi fine & deguisee, Mr Andersen a tout le sentiment et la reverie des peuples du Nord. Mais il sa méler une richesse d'imagination vraiment orientale, qui contribue a faire de lui un poetes les plus origineux du XIX sicle." - Der vil nu udkomme en fransk Oversættelse, hører jeg, af mine sidste Eventyr og Historier, de nylig oversatte paa engelsk ere glimrende anmældte der og gaae rivende af. Jette Collin har vist fortalt om hvad de engelske Aviser siger om Eders Ven. / Her er meget smukt i denne lille Landsby Vernex hvor jeg øieblik­kelig opholder mig; den ligger ved den grønblaa Genfersøe, store Grædepile holde deres Grene dybt ned i Søen, Husene ere omgivne med Figentræer, store som vore Frugttræer, Granatbuske, Oleander og Laurbær; Maismarker og Viinhaver strække sig opad Bjerget og her begynde Valdnødtræerne. Den lille Kirke i Montreux synes at staae paa Toppen af Valdnødskov, høiere oppe ere fløielsgrønne Markstræk­ninger og endelig de nøgne Klipper, men ligefor løfter sig Piemont med mørkeblaa Fjelde og Sneetoppe, det ville ret være en Glæde for dig at see denne Guds Herlighed. Man fortæller her at Frøken Bremer slet ikke kunde finde sig i de høie Alper, hun sagde de vare hende for store, de syntes hende som Bibelens Propheter, mig synes de, veed Du af et af mine Eventyr, som Jordens sammenlagde Vinger med Skove, Vandfald og skinnende Iis, jeg kunne glædes ved at see dem udfolde sig og flyve mod Gud. - I al den Storhed gaaer jeg mutters ene, jeg savner Een og Anden ung Ven, Een eller Anden fra Hjemmet, det er mig tidt trykkende til Taarer at være her alene; det følte jeg ikke saaledes /

før. Nu sidde I lyksalige glade sammen i den lave venlige danske Natur, i Eders lille Have tæt ved Bøgeskoven med Udsigt til de gule Kornmark og Præstøby, kunde jeg et Øieblik være hos Dig, Din Mand og Børn!!! Din Moder har Du vel hos Dig? Hendes Fødselsdag feires i morgen. Paa Mandag er jeg rimeligviis i Genf, der bliver jeg i det mindste i 14 Dage, derhen kan Du sende mig Brev poste restante i Løbet af 3 Uger fra Dato, da gjør Du mig uendelig glad. Jeg tænker saa smaat paa fra Genf at gaae til Paris og da i December besøge Rom dersom Tiderne tillade det, men mue1igt flyver jeg ogsaa fra Geneve til Turin og der tage; min Bestemmelse, hjem har jeg ikke ret Lyst til at tage nu jeg eengang er ude og belavet paa at overvintre der. Hils Din Mand og Børn; hils ogsaa Dine Sviger­forældre og deres Børn; hvad jeg har skrevet om Oberamgau stod nok i Søndags i illustrerede Tidende og er altsaa Læst. Nu Gud glæde og Bevare Dig og Dine! hjerteligt H.C.Andersen.

(venstremargin:)

N B Vil Du sætte et Postmærke paa Brevet til Ingemann og afsende samme.

a Madame

Madame, la Baronne de Stampe nee de Drewsen.

Christinelund!.

Præstø.

Danmark.

franco.

(de H.C.Andersen.)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus