Dato: 22. august 1860
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

328. Fra E. Collin.

Kjære Andersen.

Alting er vel herhjemme. Dette til Besvarelse af Deres Drøm. Jeg har atter gjennemlæst Deres forrige Brev fra Locle for at finde, hvad det er, De ønsker besvaret. Deres Reiseplan vil De dog ikke at jeg skal give Dem Raad om, thi det vilde jo være dumt. At komme hjem for Juryens Skyld vilde ogsaa være dumt. At De er gjenvalgt i Casino, kan ikke paatvivles; Jeg har meldt mig fra det. Jeg skal nok hilse Tillisch, naar jeg seer ham. Reitzel har ikke meldt sig om noget nyt Oplag. Det øvrige af Deres Brev handler om Pengesagen, og denne er forlængst grundigt berigtiget, idet, som jeg skrev, Circulair?Vexelerne ligge hos Lombard Odier i Genf og vente paa Dem. I Deres sidste Brev omtaler De ikke, at jeg har skrevet dette; men der kan jo nu ingen Tvivl være om, at Alt nu er indrettet som De vilde have det; thi De har jo endnu det forrige Hoved brev fra Privatbanken som viser Deres Underskrift.–I Lotteriet er intet vundet; det blev trukket igaar.

Endskjøndt det ikke er andet i Regelen end en Form, at sende Hilsener til Folk, har det dog fortrudt mig at jeg glemte'ndash;jeg erindrer det bestemt bagefter'ndash;at bede Dem i Locle at hilse Jules Jürgensen; thi efter mine Conferencer med ham i den senere Tid lyder det noget underligt, at jeg netop naar jeg skriver til Locle, ikke har et Ord til ham. Der maa være noget pinegalt herved, thi ellers havde jeg ikke lagt Mærke dertil. Dersom han bliver Ridder af Dannebrog, maa De imidlertid ikke troe at det er af denne Grund at jeg vil medvirke dertil, men fordi at jeg finder Deres Bemærkning derom velgrundet. Jeg skal nu tænke over, hvorledes det bedst indledes.

Jeg vil overlade til Jette at skrive om Familien, hvorledes den har det og hvorledes den er fordeelt i Universet; ligeledes om Hvidløgens Anbringelse i Salat.

Jeg vover ikke at adressere dette Brev til Lausanne, thi der vilde De, skriver De den 15de, blive 8 à 10 Dage; men Brevet af 15de fik jeg d. 20de.

Jonnas Fødselsdag 22/8. 60.

Deres

E. Collin.

hermed et Brev med aftaget Convolut men som sædvanlig urørt af mine Øine.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost