Dato: 9. august 1860
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

326. Fra Henriette Collin.

[ 9. August 1860 ]

Tak for Deres Brev kjere Andersen, jeg blev meget overrasket ved, saa hurtig at finde Løn for mine sidste Linier til Dem.

Endnu har jeg ikke i noget dansk Blad seet nogen Beretning om den Lykke Deres sidste Bog har gjort i England, men det kommer vel'ndash;Bladene have nok at bestille med at fortælle hvad vor allernaadigste Konge foretager sig paa Lyksborg og tidligere paa För'ndash;jeg hørte fra det sidste Sted at Majesteten mussicerede meget med den yndede componist Kückken som hvert Aar er paa För og gjerne viste ham sine compositioner, om en af dem yttrede Küchken at den havde et melancholsk Præg'ndash;»Det tror jeg F..... g..... m.......nok« sagde Kongen'ndash;»jeg componerede den 2 Timer efter at min Fader var død!«

Familie Nyt har jeg intet af uden at Viggo har anskaffet sig et Dødninge Hoved der skal staae'ndash;i Mangel af andet Nips'ndash;i hans Værelse . . .

Jeg læser i denne Tid Humboldts Breve, de interessere mig meget'ndash;men Han har været en streng Mand, og det maa væren og et underligt for de høie Herre at see dem selv saa afklædte.–Det kunde jo have væntet 30 Aar endnu med Udgivelsen og havt den samme store Betydning som nu for Historien

Lotte R og Gerson have med stor Tak modtaget Deres særlige Hilsen og gjengielde den af Hjertet'ndash;Chr. og hans Kone ligesaa[ ;] deres Dreng er henrivende sød og kan lugte til en eau de cologne Flaske'ndash;og nyse'ndash;det er hans første Vittighed'ndash;han seer ud som om det ikke bliver den eneste'ndash; Jeg længes meget efter at høre hvad De har svaret Otto Müller paa hans Proposition som han har meddelt mig'ndash;Farvel kjere Andersen, glæd mig snart igjen med et Par Linier

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost